ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 01:02am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 03:48pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-52pm ರಾಹುಕಾಲ: 02:08-03:44pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 17-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ 01:01am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 04:11pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:54-12:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ1:52am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 04:13pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-52pm ರಾಹುಕಾಲ:12:31-02:08pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
16-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 01:02am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 03:48pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:08-03:44pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 03:28am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 05:22pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ವರಿಜ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ : 06-22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-53pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:45-05:22pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 01:02am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 04:13pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:31-02:08pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 8:37am ತದಿಗೆ9:08pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 07:09pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-53pm
ರಾಹುಕಾಲ: 07:41-09:18am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
14-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 03:28am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 05:22pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 03:45-05:22pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 11:54am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 07:09pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್, ಪರಿಘ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-54pm ರಾಹುಕಾಲ:5:23-7:01pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 8:37am ತದಿಗೆ 09:08pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 07:09pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:41-09:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 03:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 12:05am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06-22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-54pm ರಾಹುಕಾಲ: 09:17-10:55am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
12-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 11:54am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 09:27am ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 05:23-07:01pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 07:08pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 02:54am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-55pm ರಾಹುಕಾಲ:10:55-12:32pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 03:28pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 12:05am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 09:17-10:55am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-08-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 08:25am ಪುನರ್ವಸು 09:19pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ
ಯೋಗ: ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-55pm ರಾಹುಕಾಲ:02:10-03:48pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 07:08pm ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 02:54am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:55-12:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 08-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 02:11am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 10:47am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-56pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:21-01:51am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 09-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 08:25pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 01:51-3:21pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೋಷಃ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 07:53am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 12:44pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ
ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-56pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:21-04:51am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 08-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 2:11am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 10:47pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 12:21-1:51pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 9:56am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 2:07pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-57pm ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9:26am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 07-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 7:53am ಏಕಾದಶಿ 09:23pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 12:44pm
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:32-2:10pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 11:21am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 02:54pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಗಂಡ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ : 06-20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-57pm ರಾಹುಕಾಲ:5:27-07:05pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 6-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 9:56am ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 2:07pm ವಾರ: ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9:26am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-08-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 12:05pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಅಶ್ವಿನಿ 02:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-20am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-57pm ರಾಹುಕಾಲ: 09:16-10:55am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 5-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ 11:21am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ 02:54pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:05:27-07:05pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 03-08-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ12:08pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 02:25pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-20am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-57pm ರಾಹುಕಾಲ:10:55-12:33pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 04-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 12:05pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 02:59pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:16-10:55am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 02-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ11:33am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 01:12pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-58pm ರಾಹುಕಾಲ:2:12-03:50pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 03-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 12:08pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 02:25pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:55-12:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-08-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 10:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 11:26am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ: ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-20am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-59pm ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:12pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 02-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:33am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 01:12pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:12-03:50pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ8:44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 09:10am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ
ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-59pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:51-05:29pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 01-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 10:23am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 11:26am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:12pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ6:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 06:32am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-19am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-59pm ರಾಹುಕಾಲ:7:37-09:16am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 31-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 08:44am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 09:10am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:51-05:29pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ6:19am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 06:19am (ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-19am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-59pm ರಾಹುಕಾಲ:5:30-07:09pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 06:41am ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ6:32am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:37-09:16am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ4:21am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ3:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-19am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7-00pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:54am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
29-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 06:19am (ಮ.ಬೆ) ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ 06:19am (ಮ.ಬೆ)
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05:30-07:09pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪೂರ್ಣಿಮೆ1:50am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 12:33am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-19am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:10:54-12:33pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 28-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 04:21am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 03:37am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:15-10:54am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 11:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 09:25pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-18am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:02:13-03:52pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪೂರ್ಣಿಮೆ 01:50am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 12:33am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:54-12:33pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-07-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 09 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 08:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 06:21pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ: ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-18am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:13pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 11:17pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 09:25pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:13-03:52pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 08 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 06:26pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 03:28pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-17am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:03:52-05:32pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 08:46pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 06:21pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 07 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ04:34pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 12:53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:07:34-09:14am ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 06:26pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 03:28pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:52-05:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 06 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 02:48pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ10:44am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-17am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm ರಾಹುಕಾಲ: 05:33-07:12pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 23-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 04:34pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 12:53am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:07:34-09:14am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ05 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ01:44pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ09:07am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ
ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm
ರಾಹುಕಾಲ:09:14-10:53am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
22-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 02:48pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 10:44am ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:05:33-07:12pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-07-2018
20-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ01:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ08:09am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:53-12:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 2 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 03 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ01:36pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 07:53am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ವರಿಜ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-16am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm ರಾಹುಕಾಲ:02:13-03:53pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 20-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ01:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ08:09am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:53-12:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 02 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ02:37pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 08:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ: ಪರಿಘ
ಕರಣ:ತೈತಿಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:13pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
19-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ01:36pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 07:53am ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 02:-02-05:37pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 01 ಚ,ಮಾಸ: ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 04:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹುಬ್ಬ 09:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:03:53-05:34pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 18-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 02:37pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 08:20am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ06:41pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ11:12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ: 07:32-09:12am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 17-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ 04:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 09:27am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:53-05:34pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 09:35pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 01:28pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-15am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:05:34-07:14pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 06:41pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 11:12am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:07:32-09:12am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 12:55am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 04:06pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-15am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:09:12-10:52pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 09:35pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 01:28pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:05:34-07:14pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 28 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 08:18am ಪಾಡ್ಯ 08:14pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 06:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-14am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:52-12:33pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
14-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 12:55am
ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 04:06pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09:12-10:52am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 27 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:02pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 09:54pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಶಕುನಿ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-14am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:02:23-03:54pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 08:18am ಪಾಡ್ಯ 08:14pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 06:59pm
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:52-12:33pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 25 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 06:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 03:15am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-14am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:03:54-05:34pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 03:34pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 12:43am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:32-02:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 24 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 06:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 03:15am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-14am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:03:54-05:34pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 03:34pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 12:43am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:32-02:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 24 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 11:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 06:50am ಕೃತ್ತಿಕಾ 10:31
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:07:30-09:10am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 06:46pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 03:15am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:03:54-05:34pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 2 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 08-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 23 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ11:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 07:38am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಧೃತಿ
ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:05:35-07:15pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 09-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 11:27pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 06:50am ಕೃತ್ತಿಕಾ 10:31pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:07:30-09:10am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 22 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ12:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 07:40am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:09:10-10:51am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
08-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 11:31pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 07:38am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05:35-07:15pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 21 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 01:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 06:54am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:10:51-12:32pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 07-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 12:51am ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 07:40am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:10-10:51am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 20 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 01:07am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 06:12am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಭದ್ರ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:02:13-03:54pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 06-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ01:23am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 06:54am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:51-12:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 19 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 12:07am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 05:23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:12:31-02:12pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 05-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ01:07am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 06:12am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:13-03:54pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 03-07-2018 ಸಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 18 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 10:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 03:14am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:03:35-05:35pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 04-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 12:07am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 05:23am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:31-02:12pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 02-07-2018 ಸಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 17 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 08:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 12:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:07:27-09:09am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 03-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 10:28pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 03:14am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:35-05:35pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 16 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 05:55pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 09:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:05:34-07:16pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 02-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 08:21pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 12:35am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:07:27-09:09am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 15 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 4:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 06:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:09:08-10:49am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 01-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 05:55pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ09:37pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:05:34-07:16pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 1 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 14 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 13:48pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:21pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:10:49-12:30pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
30-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 4:21pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 6:29pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:57am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 12 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 08:13am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 09:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-10am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:30-02:11pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
28-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ: ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ10:23am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:21pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:11-03:53pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 13 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 10:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:21pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-10am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm ರಾಹುಕಾಲ:2:11-03:53pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 29-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 13:48pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 03:21pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:49-12:30pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 11 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶಿ 06:22am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 07:07am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-10am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm ರಾಹುಕಾಲ:03:52-05:34pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 08:13am ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 09:35am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:30-02:11pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 06 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 03:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 01:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-08am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:02:10-03:51pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 03:20am ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 02:08am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:48-12:29pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 05 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ03:52am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 01:19am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಭದ್ರ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-08am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:12:29-02:10pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 03:19am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ01:27am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:10-03:51pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 03 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 08:56am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 01:26am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ
ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-08am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-59pm ರಾಹುಕಾಲ:07:24-09:05am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 19-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 06:41am ಸಪ್ತಮಿ10:18pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 01:45am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:03:51-05:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 02 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ 11:39am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 06:20am ಆಶ್ಲೇಷ 09:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-08am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-59pm ರಾಹುಕಾಲ:05:32-07:13pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ18-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 08:56am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 02:46am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:07:24-09:05am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 32. ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 06:10pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ11:21am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-08am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-59pm ರಾಹುಕಾಲ:10:46-12:27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 02:46pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 08:43am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:05-10:46am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 31 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 09:42m ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 02:04pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:02:09-03:50pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 06:10pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ11:21am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:46- 12:27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 28. ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 10:04am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 09:06pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ
ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-58pm ರಾಹುಕಾಲ:07:23-09:04am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ12-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 07:34am ಚತುರ್ದಶಿ 09:00pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 07:07pm
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:49- 05:31am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 08-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 25. ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 01:13pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:02pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-57pm ರಾಹುಕಾಲ:10:45-12:26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
09-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ12:59pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 11:10pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09:04- 10:45am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 24. ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ12:37pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ10:05pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-57pm ರಾಹುಕಾಲ:02:07-03:48pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 08-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 1:13pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:02pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:45- 12:26pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 23. ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 11:16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 08:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-56pm ರಾಹುಕಾಲ:12:26 -02:07pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 07-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 12:37pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 10:05pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:07- 03:48pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 22. ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 09:17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 05:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-55pm ರಾಹುಕಾಲ:03:47-05:28pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 06-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ11:16am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 08:20pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:26-02:07pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 06:53am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 03:05pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-55pm ರಾಹುಕಾಲ:07:23-09:04am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 05-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 09:17am ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ05:57pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:03:47-05:28pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 03-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 06:06am (ಮ.ಬೆ)
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 11:59pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-55pm ರಾಹುಕಾಲ:05:28 -07:08pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 04-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 06:53am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 03:05pm
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:07:23-09:04am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 01:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 06:06am(ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ವರಿಜ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-54pm ರಾಹುಕಾಲ:10:44-12:25pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 02-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 04:18am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 08:51am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09:04-10:44am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 11:25pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 05:52am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-54pm ರಾಹುಕಾಲ:02:05-03:36pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
01-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 01:45am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ06:6am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:44-12:25pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 07:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 12:55am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-53pm ರಾಹುಕಾಲ:03:45-05:26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-05-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 09:25pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ03:12am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:25-02:05pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 07:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 12:55am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-53pm ರಾಹುಕಾಲ:03:45-05:26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-05-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 09:25pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ03:12am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:25-02:05pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ 09 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 07:13pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ07:55pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-52pm ರಾಹುಕಾಲ:12:24-02:04pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 06:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 07:45pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:04-03:44pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ 07 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ10:13pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 09:25pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-51pm
ರಾಹುಕಾಲ:07:25-09:04am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ10:13pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 08:31pm
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:43-05:23pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ-02 ಚ,ಮಾಸ: ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 02:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 08:59am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-09am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-50pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:23-02:03pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
17-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 11:27am
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 06:48am ಮೃಗಶಿರಾ 09:45 pm
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:03-03:42pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-05-2018
​ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ​ 15-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ -1 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 05:18pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 10:56am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-09am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-50pm ರಾಹುಕಾಲ:03:42 -05:21pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 2:28pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 08:59am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:23-02:03pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:​ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ​)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ​ 14-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -30 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 07:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ12:30pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-09am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-49pm ರಾಹುಕಾಲ:07:27-09:06am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-05-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 5:18pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 10:56am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:42-05:21pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ​ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ​)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-29 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 11:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ01:31pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-09am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-48pm ರಾಹುಕಾಲ:05:20-06:59pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 14-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 7:47pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 12:3pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:40-9:16 ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -25 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 10:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ10:13am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ
ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-10am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-48pm ರಾಹುಕಾಲ:12:24-2:2pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-05-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 11:28pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ12:11am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:02-3:40pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 08-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-24 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 8:43pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 7:38am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-47pm ರಾಹುಕಾಲ:3:40.5:18pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 09-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 10:27pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 10:13am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:27-02:02 ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-23 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 6:11am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-47pm ರಾಹುಕಾಲ:7:29-9:7am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 08-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 8:43pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ7:38am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 3:40-5:18pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-22 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 3:56pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ4:39am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-47pm ರಾಹುಕಾಲ:5:18-6:55am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 07-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:28pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ6:11am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:29-9:7am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05/05/2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-21 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ1:22pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ1:33am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-47pm ರಾಹುಕಾಲ:9:08-10:46am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 6-05-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 3:56pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ4:39am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:18-6:55pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -20 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:2am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ10:33pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-46pm ರಾಹುಕಾಲ:10:46-12:24pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 5-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ1:22pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1:33am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:8-10:46am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-17ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 7.40am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 5.38pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ಕ ರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-46pm ರಾಹುಕಾಲ:12.24-2.1pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 3-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 9.6am ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 7.52pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2.1-3.39pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-17ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 7.40am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 5.38pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ಕ ರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-46pm ರಾಹುಕಾಲ:12.24-2.1pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 3-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 9.6am ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 7.52pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2.1-3.39pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -18 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ :ತದಿಗೆ 9:6am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 7:52pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-46pm ರಾಹುಕಾಲ: 2:1-3:39pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 4-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:2am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 10:33pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:46-12:24pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -17 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 6:48am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ3:56pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-14am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.46pm
ರಾಹುಕಾಲ:3.39-5.16pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 2-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 7:40am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 5:38pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:24-2:1pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 28-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-14 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ07.12am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ01.53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ತೈತಿಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.15am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.45pm ರಾಹುಕಾಲ:09.15-10.45am ದಿನವಿಶೇಷ: ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಜಯಂತಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವಃ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 29-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ06.38am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರಾ02.07pm ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:04.45-06.15pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅವಭೃಥಃಉತ್ಸವ ಮಂಗಳಂ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 27-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-13 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ08.08am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ02.00pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.45pm ರಾಹುಕಾಲ:10.46-12.16am ದಿನವಿಶೇಷ:ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೋಷಃ, ಉತ್ಸವ ಪೂರ್ವಾಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 28-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ07.12am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ01.53pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09.15-10.45 ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಜಯಂತಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವಃ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 26-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-12 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ09.20am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ02.26pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಭದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.45pm ರಾಹುಕಾಲ:1.46-3.16pm ದಿನವಿಶೇಷ: ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ08.08am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ02.00pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10.46-12.16pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೋಷಃ, ಉತ್ಸವ ಪೂರ್ವಾಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 25-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-11 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ10.047am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮಘಾ03.06pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ವೃಧ್ದಿ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.45pm ರಾಹುಕಾಲ:12.17-1.47 ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನಂ ಶ್ರೀಕಲಶಾರೋಹಣಂ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ09.20am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ 02.26pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:01.46-3.16pm ದಿನವಿಶೇಷ: (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 24-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-10 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ12.26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 03.59pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.44pm ರಾಹುಕಾಲ:03.17pm-4.47pm ದಿನವಿಶೇಷ:ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಪುರಶ್ಚರಣಾಂಗ ಜಪ ಪ್ರಾರಂಭ. ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ10.47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ03.06pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12.17am-1.47pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನಂ ಶ್ರೀಕಲಶಾರೋಹಣಂ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 3 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 23-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-9 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ02.16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುಷ್ಯ05.03pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.44pm ರಾಹುಕಾಲ:07.48am-09.18am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ12.26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ03.59pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.17pm-04.47pm ದಿನವಿಶೇಷ:ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಪುರಶ್ಚರಣಾಂಗ ಜಪ ಪ್ರಾರಂಭ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-8 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4.17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 6:18pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:5.13-6.19pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 23-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ2.16pm ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 5.3pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7.37-9.13am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-21 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ7:42pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:9.14-10.50am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-04-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4:17pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು6:18pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:5.11-6.44pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -20 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8.46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ9.15pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-19am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:10.56-12.26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:28pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 7:42pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9.14-10.50am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 10 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-5 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚೌತಿ11:08pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 10:51pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:01:50-3:20pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ20-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ08.46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 09:15pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:49-12:19pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-4 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 1:30am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ12:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06-21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:12:26-2:2pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
19-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ1:8am
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 10:51pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 2:2-3:37pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 2 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-04-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-3 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 3:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 1:57am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06-22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-43pm ರಾಹುಕಾಲ:3:37-5:12pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ18-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 1:30am ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ12:27am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:26-2:2pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
This website can be best viewed Google Crome,Firefox, Internet Explorer 9 and above.
Designed & Maintained By hk-ngtech.com

© All rights reserved