ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-09-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-09-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 01 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 6:11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 6:43am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm ರಾಹುಕಾಲ:12:21-1:52pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 19-9-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 7:26pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 8:44am
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:52-3:23pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-09-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-9-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 6:23am ಸ್ವಾತಿ4:30am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:43pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:34-5:8pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-9-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:44pm ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 4:6am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:26-1:59pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-09-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-9-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ8:26am ಉಪರಿ ತೃತೀಯ 4:30am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 11:10am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ
ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ,ಶುಭ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:44pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:9-6:44am ದಿನವಿಶೇಷ:ಗೌರಿ ತದಿಗೆ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-9-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 1:53am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 8:32am
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:44-9:8am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-08-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-08-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 06 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ8:8am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 3:47am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ
ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:50pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:54am12:29pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
24-08-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 8:32am
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 4:15am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:18-10:54am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-08-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-08-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 04 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:20am(ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 12:46am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:51pm ರಾಹುಕಾಲ:12:30-2:6pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 22-8-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 7:6am ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 2:35am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:6-3:41pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-08-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-8-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 3:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 11:47pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:17am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm ರಾಹುಕಾಲ:7:38-9:17am
ದಿನವಿಶೇಷ:ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
6-8-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ :ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 1:30pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:49-5:27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-08-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-8-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 10:5pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 6:43am ಹುಬ್ಬ 5:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್, ಪರಿಘ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:55am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
4-8-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 6:48pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:28-7:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 11:57am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 2:40pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಶಕುನಿ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm ರಾಹುಕಾಲ:12:33-2:12pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 1-8-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ-ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 8:41am ಉಪರಿ ಪ್ರತಿಪದೆ 4:30am ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:51pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 7:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 7:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:15am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:2pm ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:54am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-7-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 6:49pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:5:31-7:10pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-07-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ಕರ್ಕ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:16pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 1:13pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:14am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:3pm ರಾಹುಕಾಲ:3:53-5:32pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 24-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:5pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:33-2:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ2:3pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 10:24am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:14am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:3pm ರಾಹುಕಾಲ:7:34-9:14am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:16pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:53-5:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-07-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:39am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ7:34am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:14am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:5:33-7:13pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 22-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 2:3pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:34-9:14pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 9:13am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 6:13am(ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:9:13-10:53am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
21-7-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 9:13am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:33-7:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-07-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 03 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ6:55am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ4:24am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:53am12:33pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 20-07-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 9:13am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:13-10:53am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ4:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 10:58pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:12:33-2:13pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 6:12am (ಮ.ಬೆ) ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:13-3:53pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 3:7am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 8:42pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:12am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:3:54-5:34pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ, ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 4:51am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:33-2:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 1:48am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 6:51pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:32-9:12am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
16-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 3:7am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:54-5:34pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 12:54am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 5:25pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:34-7:15pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
15-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 1:48am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:32-9:12am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 12:28am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 4:27pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:11am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:5pm ರಾಹುಕಾಲ:9:11-10:52am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-7-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 12:54am ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:34-7:15pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 1:2am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 3:54pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:10am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:5pm ರಾಹುಕಾಲ:2:13-3:54pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 12:30am ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:52am12:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 1:9pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 10:09pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:9am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:5pm ರಾಹುಕಾಲ:9:10-10:51am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 10:18am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:35-7:16pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-7-19
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 7:9pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 2:29am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:9am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:53pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
5-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 4:9pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷಾ 12:17am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:51am12:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 10:4pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 6:35am ಪುನರ್ವಸು 4:04am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:8am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:12:32-2:12pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 7:9pm ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 2:29am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:53pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 12:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 8:13am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06:08am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:04pm
ರಾಹುಕಾಲ: 03:53-05:34pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
3-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 10:4pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 6:35am ಪುನರ್ವಸು 4:3 ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:32-2:12pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:6am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 9:11am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮಾ ಕರಣ:ಭದ್ರ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:7am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:10:49-12:30pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 29-06-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ6:45am ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 9:57am
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:10am10:47am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:6am(ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 7:43am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಯಾನ್ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:6am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:53pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
28-06-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:36am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 9:11am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:49am12:30pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 5:44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 6:6am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:6am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:30-2:11pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
27-06-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:6am (ಮ.ಬೆ)
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 7:43am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:53pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 4:13am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರಾ 5:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:9am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:50-5:27pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
26-06-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 5:44am
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 7:43am (ಮ,ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ) ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:12-1:59pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 5:8pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 3:38pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಗುರು ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:2pmರಾಹುಕಾಲ:2:10-3:39pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 21-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 7:8pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:47am12:29pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 3:34pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:2pm ರಾಹುಕಾಲ:12:28-2:10pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 20-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 05:08pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:10-3:39pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪೂರ್ಣಿಮಾ 4pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 10:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ಶುಭ ವಾರ:ಭವ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm ರಾಹುಕಾಲ:7:42-9:19am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 2:30pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲಾ 11:49am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:48-5:20pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 2:1pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 10:6am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ವಣಿಜ ವಾರ:ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:25-7:2pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
17-06-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣುಮೆ 4:pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 10:42am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:42-9:19am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ3:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 10:16
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧಿ ಕರಣ:ತೈತಿಲ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm ರಾಹುಕಾಲ: 9:5-10:46am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 2:1pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ10:06am
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:32-7:13pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ3:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 10:16
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ:10:46-12:27
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 15-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 1:32pm ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖ 9:58am
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:5-10:46am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-6-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 4:49pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ10:54am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ:2:8-3:49pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ3:30pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ10:16
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:46-12:27
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 11:50am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:27-2:8pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
13-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 4:49pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:8-3:49pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 8:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ1pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ:3:49-5:30pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:27pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:27-02:08pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 10:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 2:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
11-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 8:19pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:49-5:30pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 12:36am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 3:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:30-7:11pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
10-06-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ10:23pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 12:3pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ9:53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:25-2:6pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
6-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 9:54am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:7-3:48pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 1:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 11:8pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ,ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:47-5:28pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
5-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 12:3pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:25-2:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 19 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 3:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ 12:05am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 1:57pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:47-5:28pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-6-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 18 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 4:39pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 12:38am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ:ಶಕುನಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:27-7:08pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
3-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ3:31pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-6-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 17 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 5:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 12:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:4-10:44am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
2-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 4:39pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:27-7:8pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 16 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 5:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 12:11am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:44am12:25pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 1-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 5:16pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:4-10:44am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 14 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 3:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 9:17pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ: ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:56pm ರಾಹುಕಾಲ:12:24-2:5pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 30-05-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 4:38pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:5-3:46pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 13 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ನವಮಿ 1:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 6:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:56pm ರಾಹುಕಾಲ:3:45-5:25pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 29-5-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 3:21pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:24-2:5pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 12 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 11:16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 4:12pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:55pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
28-05-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 1:30pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:45-5:25pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 11 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 8:49am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 1:13pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:55pm ರಾಹುಕಾಲ:5:25-7:5pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 27-5-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 11:16am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 10 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 8:49am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 10:14am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06:55pm
ರಾಹುಕಾಲ:09:04-10:44am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 26-05-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ8:49am ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:25-7:5pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 10 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:4am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 7:30am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:54pmರಾಹುಕಾಲ:10:44am12:24pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 25-5-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:25am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:4-10:44am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 7 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 2:40am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 05:12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:54pm ರಾಹುಕಾಲ:12:24-2:3pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 23-5-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 4:18am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:4-3:44pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ: ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 6 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 1:40am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 3:30am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:53pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:43-5:23pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
22-05-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ :ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 02:40am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:24-02:03pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 05 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 1:21am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 2:28am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:53pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:25-9:4am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
21-05-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 1:40am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:43-5:23pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-5-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 25 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:26pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ3:16pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ
ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:07am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:50pm
ರಾಹುಕಾಲ:02:02-03:40pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
10-05-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 09:41pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:45am12:23pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 23 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 4:16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 4:26pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ
ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:08am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:49pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:40-05:18pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
8-5-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 12:59am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:24-2:02pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 22 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 3:17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 4:36pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ಬೋಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:09am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:49pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:30-9:08am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
7-05-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 4:16am
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:18pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 21 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 03:58am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 04:24pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ
ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06:09am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06:49pm
ರಾಹುಕಾಲ:05:17-06:55pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
06-05-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 03:17am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:30-09:08am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 4:16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 3:47pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:10am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:49pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:09-10:46am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
05-05-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 3:58am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:17-6:55am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 7:34pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ5:17am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:13am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:47pm ರಾಹುಕಾಲ:5:15-6:52pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 29-04-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ದಶಮಿ 10:04pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:34-9:11am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:32am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 6:35pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:15am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:47pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:31-2:05pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
25-04-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 12:47pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:01-03:38pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 05 ಚ,ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 4:42pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 7:29pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:46pmರಾಹುಕಾಲ:10:51am12:26pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 20-04-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 2:21pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:50am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 04 ಚ,ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ದಶಿ 07:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 09:25pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ
ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:45pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:02-3:37pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
19-04-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 4:42pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:51am12:26pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 03 ಚ,ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:24am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 11:36pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:45pm ರಾಹುಕಾಲ:12:27-2:02pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-04-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 7:27pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:02-3:37pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೩೦ ಚ,ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 11:42am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 08:59am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:45pm ರಾಹುಕಾಲ:9:25-10:59am
ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
14-04-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 9:36am
ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:10-6:43pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೨೭ ಚ,ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 3:36pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 10:33am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:44pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:32-02:05pm ದಿನವಿಶೇಷ:ವಸಂತನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
11-04-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 2:42pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:05-3:37pm ದಿನವಿಶೇಷ:ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೨೬ ಚ,ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 4:07pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 10:19am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06:44pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:37-05:10pm ದಿನವಿಶೇಷ:ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-04-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 03:36pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:32-02:05pm
ದಿನವಿಶೇಷ: ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-4-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೨೪ ಚ,ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯಾ 4:02pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 8:44am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ
ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:44pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:10-6:42pm ದಿನವಿಶೇಷ:ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 8-4-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 4:16pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:55-9:28am
ದಿನವಿಶೇಷ:ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-4-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೨೩ ಚ,ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 3:24pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 7:22am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:44pm ರಾಹುಕಾಲ:9:29-11:1am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 07-04-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 4:2pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:10-6:42pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೨೨ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 2:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ 6:28am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:01am12:33pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 6-4-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 3:24pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:29-11:01am ದಿನವಿಶೇಷ:ಯುಗಾದಿ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೨೧ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:51 ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 05:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಶಕುನಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 06:41pm
ರಾಹುಕಾಲ: 02:06-03:38pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
05-04-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 02:21pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ : 11:01am12:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 03-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೨೦ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:57am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 3:24am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:30am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:12:34-2:06pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-4-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:51am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:6-3:38pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 02-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೧೯ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 8:39am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 12:49am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ
ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:38-5:10pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
03-04-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:57am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:34-2:06pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-04-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-04-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮೀನ ೧೮ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 06:32am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 09:54pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06:41pm ರಾಹುಕಾಲ: 07:59-09:31am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 02-04-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 08:39am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:38-05:10pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೧೪ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 10:34pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 10:10am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:35am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:07-3:38pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
29-03-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 12:48am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:4am12:36pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೧೧ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 08:00pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 07:03am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್, ಪರಿಘ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:36am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ: 8:04-9:35am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 26-03-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 8:02pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:10pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೧೦ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 08:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 07:41am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:39am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:5:10-6:41pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 25-03-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8:00pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:04-9:35am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮೀನ ೦೭ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ/ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 7:13am ಉಪರಿ ಪಾಡ್ಯ 3:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರ 1:34pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:39am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:41pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 22-3-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 12:56am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:7am12:38pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ ೦೬ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 10:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 04:17pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಶೂಲ
ಕರಣ:ವಣಿಜ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:40am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:40-02:11pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 21/03/2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ/ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣುಮೆ 07:13am ಉಪರಿ ಪಾಡ್ಯ 03:40am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:41pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-3-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ 02 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 11:33pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 2:13am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಶೋಭನ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm
ರಾಹುಕಾಲ: 9:39-11:9am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
17/03/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 10:51pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 12:11am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:10-6:40pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-3-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 1:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 3:44am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:44am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:10am12:40pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 16/3/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 11:33pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 2:13am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:39-11:9am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೨೯ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 3:22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 4:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:45am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:2:10-3:40pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 15/3/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 1:45am ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 3:44am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:11:10am12:40pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೨೮ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 04:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 5:05am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:40-2:10pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
14/03/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 3:22am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 4:42am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:10-3:40pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-3-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೨೭ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 04:50am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 04:53am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ: 3:40-05:10pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
13/03/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4:23am ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 05:05am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:40-02:10pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೨೬ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 4:44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 4:10am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:47am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:12-9:42am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
12/03/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:50am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 4:53am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:10pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೨೫ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 4:7am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 2:57am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:48am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ:5:9-6:39pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11/3/19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 4:44am ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 4:10am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:12-9:42am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-3-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೨೪ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 3:3am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 01:18am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:48am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:43-11:12am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
10/03/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 4:07am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 2:57am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 5:09-06:39pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-3-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೨೩ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 1:35am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:16pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಬವ, ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ:11:12-12:42pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 9/3/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 3:3am ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 1:18pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:43-11:12am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-3-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೨೨ ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 11:44pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 08:54pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:40pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
8/3/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 1:35am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:16pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:11:12am 12:42pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೨೧ ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 9:34pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 06:13pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:42-02:11pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
07/03/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 11:44pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 8:54pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:11-03:40pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೧೯ ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 04:29pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 12:10pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಪರಿಘ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:51am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:16-09:45am ದಿನವಿಶೇಷ:ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 5/03/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 07:07pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 03:17pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:40-05:09pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೧೮ ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 01:45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 08:59am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:52am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ:5:09-06:38pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 4/03/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 04:29pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 12:10am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:8:16-09:45am ದಿನವಿಶೇಷ:ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 02-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೧೭ ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 11:05am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 06:53am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:53am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:46-11:14am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
03/03/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:45pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 8:59am ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:5:09-06:38pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-03-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-03-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೧೬ ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 8:39am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 5:54am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:53am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:15am12:43pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 02/03/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 11:05am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 06:53am (ಮ.ಬೆ) ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:46-11:14am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೧೩ ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 05:21am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 11:03pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ:3:40-05:08pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
27/02/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 06:42am (ಮ.ಬೆ)
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 12:45am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:42-02:12pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ ೧೧ ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 04:47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ವಿಶಾಖಾ10:08pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ:8:19-09:47pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 26/02/2019ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 5:21am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 11:03pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:40-05:08pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ ೧೧ ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 05:05am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ10:02pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ: 5:08-6:36pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 25/02/2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4:47am
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 10:08 ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:8:19-9:47am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೯ ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 10:50am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 12:17am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಶೂಲ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:57am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm
ರಾಹುಕಾಲ: 11:16am12:44pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ ೭ ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 05:37pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 08:00am ಹುಬ್ಬ 05:04am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ
ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:44pm02:12pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 3:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಅಶ್ವಿನಿ 9:12pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-03am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-33pm ರಾಹುಕಾಲ: 8:24-9:51am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 12-2-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 3:55pm ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ 10:11pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 3:39-5:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 2:9pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 7:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-03am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-33pm ರಾಹುಕಾಲ: 5:5-6:32pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-2-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 3:21pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ9:12pm
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 8:24-9:51am
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 12:26pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 5:30pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07-03am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-32pm ರಾಹುಕಾಲ: 9:52-11:18am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-2-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 2:9pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 7:37pm ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:5-6:32pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 10:18am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 2:58pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-04am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-32pm ರಾಹುಕಾಲ:11:18-12:45pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 9-2-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 12:26pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 5:30pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 7:53am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ 12:9pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-04am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-32pm ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:38pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 8-2-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 10:18am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 2:58pm
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:18-12:45pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 7:4am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 9:8am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ
ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-04am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-31pm
ರಾಹುಕಾಲ: 12:45-2:11pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
7-2-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 7:53am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 12:9pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 2:11-3:38pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 5:16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 7:5am(ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್
ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-05am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-31pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:37-5:4pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
6-2-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 7:4am(ಮ.ಬೆ)
ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ 9:8am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:11pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 2:34am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 6:1am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-05am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-30pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:52am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸೋಮವತೀ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಮಹೋದಯ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಮಾಘಸ್ನಾನಾರಂಭ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 5-2-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 5:16am ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 7:5am (ಮ.ಬೆ)
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 3:37-5:4pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 11:53pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 2:55am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-05am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-30pm ರಾಹುಕಾಲ:5:3-6:29pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 4-2-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 2:34am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 6:1am
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:52am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ9:19pmಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 11:55pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-05am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-29pm ರಾಹುಕಾಲ: 9:52-11:18am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 3-2-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 11:53pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 2:55am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:3-6:29pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-02-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-2-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 7:0pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 9:7pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-05am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-29pm ರಾಹುಕಾಲ:11:18-12:44pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 2-2-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 9:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 11:55pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-01-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 05.02pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 06.40am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ
ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:07-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-29pm
ರಾಹುಕಾಲ:02.36-4.06pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
01-2-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 07pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲಾ 09.07pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:11.35-01.05pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-01-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 03.34pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧಾ 04.40pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:07-06am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-28pm ರಾಹುಕಾಲ:01.06-2.36pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 31-1-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 05.02pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 06.40am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2.36-4.06pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-01-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 02.41pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖ 03.14pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:07-06am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-28pm ರಾಹುಕಾಲ:04.06-05.36pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-1-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 03.34pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧಾ 04.40am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:01.06-2.36pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-01-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 02.30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 02.28pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:07-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-27pm
ರಾಹುಕಾಲ:08.36-10.06am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
29-1-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 02.41am
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖ 03.14pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:04.06-5.36am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-01-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 03.02pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ 02.24pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:07-06am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-26pm ರಾಹುಕಾಲ:05.36-07.06am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 28-1-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 02.30pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 02.28pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:08.36-10.06am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-01-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ 04.19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 03.04pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:07-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-26pm ರಾಹುಕಾಲ:10:06-11:36am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-1-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 03.02pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ 02.24pm ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05.36-7.06am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 6:18pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 4:25pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-25pm ರಾಹುಕಾಲ:11:17-12:43pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-1-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 3:4pm
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:18am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 8:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 6:21pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-24pm ರಾಹುಕಾಲ: 2:8-3:34pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-1-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 6:18pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 4:25pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:17-12:43pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 5:35pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 10:31am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-22pm ರಾಹುಕಾಲ: 9:51-11:16am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 20-1-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 2:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 8:7am ಪುನರ್ವಸು 5:15am ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:57-6:22pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ12:4am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 2:12pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-21pm ರಾಹುಕಾಲ:12:40-2:5pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 17-1-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 10:35pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 1:40pm
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:6-3:31pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 29 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ12:38am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 12:52pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶಿವ, ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ವಣಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-05am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-19pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:25-9:50am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
15-1-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 12:45am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 1:56pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 3:30-4:55pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 27 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 10:5pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 8:43am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-05am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-18pm ರಾಹುಕಾಲ:9:49-11:14am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-1-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 11:42pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:6am ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:53-6:18pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 25 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 5:22pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 5:54am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-05am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-17pm ರಾಹುಕಾಲ: 2:3-3:27pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-1-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 7:55pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 7:5am (ಮ.ಬೆ) ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:14-12:38pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 24 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 2:39pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ 2:50am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-05am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-16pm ರಾಹುಕಾಲ:12:38-2:2pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-1-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 5:22pm ನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ 5:54am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 2:3-3:27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 23 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 11:54am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 11:40pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್, ಪರಿಘ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07-04am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-15pm ರಾಹುಕಾಲ:3:26-4:51pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
9-1-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 2:39pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ 2:50am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:38-2:2pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 22 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 9:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 8:36pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-04am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-15pm ರಾಹುಕಾಲ: 8:23-9:48am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 8-1-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 11:54am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 8:40pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 3:26-4:51pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 20 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 6:57am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 3:7pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ
ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07-03am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-14pm ರಾಹುಕಾಲ: 9:47-11:11am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 6-1-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 7:4am (ಮ.ಬೆ) ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 5:43pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:50-6:14pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 19 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 4:58am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 12:53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-02am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-13pm ರಾಹುಕಾಲ:11:11-12:35pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 05-1-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 6:57am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 3:7pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:47-11:11am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 18 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 3:21am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 11:3am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಗಂಡ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-02am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-12pm ರಾಹುಕಾಲ:1:59-3:24pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 4-1-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 4:58am ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 12:53pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:11:11-12:35pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 17 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 2:12am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 9:39am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶೂಲ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-02am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-12pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:35-1:59pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 03-1-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 3:21am ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 11:3am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:59-3:24pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-01-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-1-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 16 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 1:29am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 8:44am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಧೃತಿ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 07-02am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-12pm ರಾಹುಕಾಲ: 3:23-4:47pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 02-1-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 2:12am ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 9:39am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:35-1:59pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 13 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 4:27am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 9:00am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7-01am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-10pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:44- 11:8am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
30-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ1:36am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 8:24am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 4:46-6:10pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 12 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 3:50am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 10:7am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:07-00am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-09pm ರಾಹುಕಾಲ:11:8-12:32pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 29-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 2:27am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 9:0am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 9:44-11:08am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 11 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8:3am ಷಷ್ಠಿ 5:40am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮಘ 11:41am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-09pm ರಾಹುಕಾಲ:1:56-3:20pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 28-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 3:50am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 10:7am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 11:08-12:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 10 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 10:47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 1:39pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-07pm ರಾಹುಕಾಲ:12:31-1:55pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8:3am ಷಷ್ಠಿ 5:40am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 11:41am
ವಾರ: ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:56-3:20pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 09 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 1:48pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 3:55pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-59am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-07pm ರಾಹುಕಾಲ:3:19-4:43pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
26-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ10:47am ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 1:39pm
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:31-1:55pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 08 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 4:59pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 6:22pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-58am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-06pm ರಾಹುಕಾಲ:8:18-9:42am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 1:48pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 3:55pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:19-4:43pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 06 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 11:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 11:15pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-56am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-05pm ರಾಹುಕಾಲ:9:41-11:5am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 23-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 8:12pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 8:51pm ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:42-6:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 05 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 4:09am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 1:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-56am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-05pm ರಾಹುಕಾಲ:11:4-12:29pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 11:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 11:15pm
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:41-11:5am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 04 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 4:35am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 3:4am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-04pm ರಾಹುಕಾಲ: 1:52-3:17pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೋಷ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 02:9am ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 1:22am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:4-12:29pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 04 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 7:36am ದ್ವಾದಶಿ 5:47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ 4:12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ
ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-04pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:28-1:52pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಮಹಾಸಮರ್ಪಣೆ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 20-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 04:35am ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 3:4am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:52-3:17pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 02 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 7:57am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 4:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಪರಿಘ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06-54am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-03pm ರಾಹುಕಾಲ: 3:16-4:40pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 19-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 7:36am ದ್ವಾದಶಿ 05:47am ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 4:12am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:28-1:52pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 01 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 7:29 ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ4:17am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ: ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-53am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-02pm ರಾಹುಕಾಲ:8:14-9:38am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 18-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 7:57am ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 4:37am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:16-4:40pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 6:53am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 3:8am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-52am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-02pm
ರಾಹುಕಾಲ:4:39-6:3pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
17-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 7:29am ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 4:17am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 8:14-9:38am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 6:12am (ಮ.ಬೆ.ಜಾ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 1:14am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ: ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6-52am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-01pm ರಾಹುಕಾಲ: 9:37- 11:1am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 6:53am (ಮ.ಬೆ) ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 3:18am
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 4:39-6:3pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4:16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 10:42pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್, ಪರಿಘ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-52am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-01pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:1-12:25pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
15-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 6:12am (ಮ.ಬೆ.ಜಾ) ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 1:14am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 9:37-11:1am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 1:49am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 7:45pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-51am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-01pm ರಾಹುಕಾಲ:1:49-3:13pm
ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
14-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ4:16am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 10:42pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:11:1-12:25pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:06pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 4:36pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-51am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-00pm ರಾಹುಕಾಲ:12:24-1:49pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 1:49am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ 7:45pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:49-3:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 8:22pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 1:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ವಣಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06-50am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-00pm ರಾಹುಕಾಲ: 3:12-4:37pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ12-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:6pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 4:36pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:24-1:49pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 5:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 10:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-50am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-00pm ರಾಹುಕಾಲ:8:10-9:35am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ8:22pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 1:29pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:12-4:37pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 3:41pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 8:7am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-00pm ರಾಹುಕಾಲ:4:36-6:00pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 5:50pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 10:37am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:8:10-9:35am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 2:00pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ6:49am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-01pm ರಾಹುಕಾಲ:9:34-10:58am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 9-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 3:41pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 8:7am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 4:36-6:00pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 12:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 6:5am(ಬೆ.ಜಾ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಧೃತಿ
ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6-48am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-59pm ರಾಹುಕಾಲ:10:58-12:22pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
8-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 2:00pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೂಲ 6:49am (ಮ.ಬೆ) ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:34-10:58am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:12pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 4:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ
ಕರಣ:ಶಕುನಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-48am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-59pm ರಾಹುಕಾಲ:1:46-3:11pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 7-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 12:50pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 6:5am (ಬೆ.ಜಾ) ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:58-12:22pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 12:3pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 3:34am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-47am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-59pm ರಾಹುಕಾಲ:12:21-1:46pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 6-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:12pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 4:35am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:46-3:11pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 12:20pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 2:59am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-47am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:3:10-4:34pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 5-12-18 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 12:3pm ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 3:34am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:21-1:46pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 1:00pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 2:49am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:7-9:31am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
4-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 12:20pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 2:59am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:10-4:34pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:1pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 3:00am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ: 4:34-5:58pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 3-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 1:00pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 3:00am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 8:7-9:31am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 3:20pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 03:30am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ, ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:9:30-10:55am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 02-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:1pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 3:00am
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:34-5:58pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 5:21am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-45am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:1:44-3:8pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 4:55pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 4:18am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:54-12:19pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 8:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 8:8am ಆಶ್ಲೇಷ 6:32 (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-44am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:43pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 29-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:46pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 5:21am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:44-3:8pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:9pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 9:50am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:8-4:33pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
28-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 8:52pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 8:8am ಆಶ್ಲೇಷ 6:38am(ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ) ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:18-1:43pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 1:35am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 11:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಶುಭ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ: 8:3-9:28am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:9pm ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು 9:50am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:8-4:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 4:7amಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ1:26pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ವರಿಜ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-42am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:27pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 1:35am ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 11:37am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 8:3-9:28am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 9:1am ಬಿದಿಗೆ 9:37pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 3:10pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-41am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ: 9:27-10:52am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 4:7am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 1:26pm ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 4:32-5:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 11:9am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 4:41pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-41am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ: 10:52-12:17pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 9:1am ಬಿದಿಗೆ 9:37pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ 3:10pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 9:2710:52am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 5:50pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-41am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ:1:42-3:7pm ದಿನವಿಶೇಷ:ವೈಕುಂಠ ಚತುರ್ದಶಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 23-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಹುಣ್ಣಿಮೆ 11:9am ನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತ್ತಿಕಾ 4:41pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:52-12:17pm ದಿನವಿಶೇಷ: ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 2:7pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 6:31pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-40am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ:12:16-1:42pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:54pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 5:50pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:42-3:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 2:41pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 6:34pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm
ರಾಹುಕಾಲ: 3:7-4:32pm ದಿನವಿಶೇಷ:ತುಲಸಿ ವಿವಾಹ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 2:7pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 6:31pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:16-1:42pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 2:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 5:55pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್, ಪರಿಘ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:59-9:25am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
20-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 2:41pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ 6:34pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 3:7-4:32pm ದಿನವಿಶೇಷ:ತುಲಸಿ ವಿವಾಹ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 1:34pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 4:31pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-38am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ: 4:32-5:57pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 19-11-18 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 2:30pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 5:55pm
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:59-9:25am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 11:55am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 2:26pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-38am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ: 9:24-10:50am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 18-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 1:34pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 4:31pm ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ9:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 11:46am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-38am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:10:50-12:15pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 17-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 11:55am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 2:26pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:24-10:50am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 7:4am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 8:45am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ವರಿಜ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-38am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:6pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-11-18 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 9:41am ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 11:46am
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:50-12:15pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:37am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 6:37am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಗಂಡ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-36am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:12:15-1:41am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 7:4am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 8:45am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 5:36am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-36am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm
ರಾಹುಕಾಲ: 3:6-4:32am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
14-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:37am (ಮ.ಬೆ) ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 6:37am(ಮ.ಬೆ)
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:15-1:41pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 1:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 2:38am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಧೃತಿ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-36am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:7:57-9:23am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:23am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 5:36am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:6-4:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ತುಲಾ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:2am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ
ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-35am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:58pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 12-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು;ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 1:41am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 2:38am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 7:57-9:23am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 10:13pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 9:59pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-35am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:9:22-10:48am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ11-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು;ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:45pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:2m ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:58pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ತುಲಾ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 9:20pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 8:34pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-35am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-59pm ರಾಹುಕಾಲ:10:48-12:14pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 10:13pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 9:59pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:22-10:48am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 9:8pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 7:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-59pm
ರಾಹುಕಾಲ:1:40-3:7pm ದಿನವಿಶೇಷ: ಗೋಪೂಜೆ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 9-11-18 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 9:20pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 8:34pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:48-12:14pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 9:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 7:36pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:05-59pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:14-1:40pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಲಕ್ಷೀ ಪೂಜೆ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 08-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 9:08pm ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 7:48pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:40-3:7pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಗೋಪೂಜೆ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 10:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 7:55pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-00pm ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:33pm ದಿನವಿಶೇಷ: ಅಭ್ಯಂಗ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
7-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 9:32pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 7:36pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 12:14-1:40pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಲಕ್ಷೀ ಪೂಜೆ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 11:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 8:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-00pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:55-9:21am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
6-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 10:27pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 7:55pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:33pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಭ್ಯಂಗ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:25am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 9:35pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-33am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-00pm
ರಾಹುಕಾಲ:4:34-6:00pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
5-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 11:47pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 8:37pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 7:55-9:21am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:14am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 10:44pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-33am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-1pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:21-10:47am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
4-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:25am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 9:35pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 4:34-6:00pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 7:10am ದಶಮಿ 10:00pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 11:59pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ: ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-33am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-1pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:47-12:14pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
3-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:14am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಹುಬ್ಬ 10:44pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 9:21-10:47am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 9:10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 1:16am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಕೌಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-1pm
ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:8pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಗಂಗಾಷ್ಟಮಿ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 2-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ನವಮಿ 7:10am ದಶಮಿ10:00pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 11:59pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 10:47-12:14pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 11.10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 2.34am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-02pm ರಾಹುಕಾಲ:12.32-2.02pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 01-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 06.35am ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 01.16am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02.02-3.32pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಗಂಗಾಷ್ಟಮೀ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ 1.08am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 3.51am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-03pm
ರಾಹುಕಾಲ:03.32-5.02pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
31-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 11.10am
ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 2.34am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12.32-02.02pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 03.04pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 05.06am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಶಿವ
ಕರಣ:ತೈತಿಲಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-03pm
ರಾಹುಕಾಲ:08.01-9.31am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
30-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ 01.08pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 03.51am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:03.32-05.02pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥೀ 04.55pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 07.23am ಮೃಗಶಿರಾ 10.54pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-03pm
ರಾಹುಕಾಲ:05.01-6.31pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
29-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 03.04pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದಾ 05.06am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:08.01-09.31am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 06.38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತಿಕಾ 08.20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವರೀಯಾನ್ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-04pm ರಾಹುಕಾಲ:09.31-11.01am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಚತುರ್ಥೀ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 28-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥೀ 4.55pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 07.23am ಮೃಗಶಿರಾ 10.54pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:05.01-6.31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 08.10pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 09.03am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವ್ಯತೀಪಾತ
ಕರಣ:ತೈತಿಲಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-05pm ರಾಹುಕಾಲ:11.01-12.31pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 06.38pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತಿಕಾ 08.20am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09.31-11.01am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥೀ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 9.24pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 09.26am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವಜ್ರ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-30am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-05pm ರಾಹುಕಾಲ:02.00-3.30pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 08.10pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 09.03am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11.01-12.31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 10.15pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 09.23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ
ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-30am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-05pm
ರಾಹುಕಾಲ:12.30-2.00pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಭೂಮಿಪೂಜಾ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
25-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 09.24pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವೀನ 09.26am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2.00-3.30pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 10.37pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 08.47am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-30am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-06pm ರಾಹುಕಾಲ:3.30-5.00am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 10.15pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 09.23am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12.30-2.00pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಭೂಮಿಪೂಜಾ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶೀ 10.23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 7.36am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-29am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-06pm ರಾಹುಕಾಲ:7.59-9.29am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸೋಮಪ್ರದೋಷಃ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
23-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 10.37pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಭದ್ರ 08.47am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3.30-5.00am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 09.31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 06.29am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-07pm ರಾಹುಕಾಲ:04.59-6.29am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶೀ 10.23pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಭದ್ರ 07.36am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7.59-9.29am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸೋಮಪ್ರದೋಷಃ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 08.01pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷಾ 5.47am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-07pm ರಾಹುಕಾಲ:9.29-10.59am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 09.31pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಭದ್ರ 06.29am ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4.59-6.29am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 5.58pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠಾ 3.24am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-08pm ರಾಹುಕಾಲ:10.58-12.28pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 20-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 8.01pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷಾ 5.47am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09.29-10.59am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ನವಮೀ 3.29pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣಾ 12.34am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಧೃತಿ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-09pm ರಾಹುಕಾಲ:01.58-3.28pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶಾರದಾ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಬಲಿಃ, ದೇವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ, ವಿಜಯಾದಶಮೀ, ಶಮಿಪೂಜಾ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 19-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 05.58pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠಾ 3.24am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10.58-12.28pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 12.50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 09.28pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-09pm ರಾಹುಕಾಲ:12.28-1.58pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ, ಮಹಾನವಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜಾ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 18-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮೀ 03.29pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣಾ 12.34am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:01.58-3.28pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶಾರದಾ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಬಲಿಃ, ದೇವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ, ವಿಜಯಾದಶಮೀ ಶಮಿಪೂಜಾ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 10.17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 06.23pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-10pm ರಾಹುಕಾಲ:03.28-4.58pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 17-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 12.50pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ 09.28pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12.28-1.58pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮೀ, ಮಹಾನವಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜಾ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ 08.05am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲಾ 03.34pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ತೈತಿಲ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-10pm ರಾಹುಕಾಲ:07.58-9.28am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶಾರದಾ ಸ್ಥಾಪನಂ, ತ್ರಿದಿನ ದೇವಿಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭಃ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 10.17am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ 06.23pm
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.28-4.58pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 06.28am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 1.14pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗನ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-11pm ರಾಹುಕಾಲ:04.58-6.28pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ 08.05am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 03.34pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:07.58-9.28am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶಾರದಾ ಸ್ಥಾಪನಂ, ತ್ರಿದಿನ ದೇವಿಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭಃ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 06.27am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧಾ 11.35am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-11pm ರಾಹುಕಾಲ:09.27-10.57am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 14-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 06.28am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 1.14pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:04.58-6.28pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 05.35am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 10.40am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-11pm ರಾಹುಕಾಲ:10.57-12.27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 06.27am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧಾ 11.35am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09.27-10.57am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 5.28am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 10.30am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ
ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಭ ಕರಣ:ತೈತಿಲಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-12pm
ರಾಹುಕಾಲ:01.57-3.27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
12-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 05.35am
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 10.40am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10.57-12.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ7.26am ಬಿದಿಗೆ 10.41pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ 11.01am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-13pm ರಾಹುಕಾಲ:12.27-1.57pm
ದಿನ ವಿಶೇಷ:ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಲಶಸ್ಥಾಪನಂ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 05.28am ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 10.30am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1.57-3.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮವಾಸ್ಯೆ 09.17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ 12.05pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-14pm ರಾಹುಕಾಲ:3.27-4.57pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 7.26am ಬಿದಿಗೆ 10.41pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ 11.01am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12.27-1.57pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಲಶಸ್ಥಾಪನಂ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 08-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 11.32am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 1.33pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಶಕುನಿ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-15pm ರಾಹುಕಾಲ:7.57-9.27am
ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಮಹಾಲಯಃ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
09-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮವಾಸ್ಯೆ 09.17am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ 12.05pm
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.27-4.57pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶೀ 02.03pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ 03.18pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-15pm ರಾಹುಕಾಲ:04.57-6.27pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 08-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 11.32am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 1.33pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:07.57-9.27am ದಿನವಿಶೇಷ:ಮಹಾಲಯಃ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 04.40pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ05.10pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ತೈತಿಲಾ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-16pm ರಾಹುಕಾಲ:09.27-10.57pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಶನಿಪ್ರದೋಷಃ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 07-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶೀ 02.03pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ 03.18pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:04.57-6.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 07-18pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 07.03pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-17pm ರಾಹುಕಾಲ:10.57-12.27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 06-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 4.40pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ 5.10pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09.27-10.57am ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಶನಿಪ್ರದೋಷಃ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 09.49pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 08.49pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-18pm ರಾಹುಕಾಲ:1.57pm-3.27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 05-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 7.18pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 07.03pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10.57-12.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 03-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 12.10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 10.24pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-19pm ರಾಹುಕಾಲ:12.27-1.57pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 04-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 9.49pm ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯಾ08.49pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1.57-3.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 2:17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 11:45pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ
ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-19pm ರಾಹುಕಾಲ:3:19-4:49pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 3-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 12:10am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 10:24pm
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:20-1:49pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 04.09am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 12.51am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ವ್ಯತೀಪಾತ ಕರಣ:ಭದ್ರಾ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-20pm ರಾಹುಕಾಲ:7.57am-9.27am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 02-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 2.17am ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 1.45am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3.27pm-4.57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 07.04am ಷಷ್ಠೀ 10.41pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣೀ 01.41am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧಿ ಕರಣ:ತೈತಿಲ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-21pm ರಾಹುಕಾಲ:04.57pm-06.27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 01-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 04.09am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 12.51am
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:07.57am-9.27am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 08.04am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತಿಕಾ 02.14am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ವಜ್ರ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-22pm ರಾಹುಕಾಲ:09.27am-10.57am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 07.04am ಪಷ್ಠಿ 10.41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 01.41am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:04.57pm-06.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ8.45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 2.28am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಭದ್ರಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-23pm ರಾಹುಕಾಲ:10.57am-12.27pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಠಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
29-09-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 08.04am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತಿಕಾ 02.14am
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09.27am-10.57am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 09.03am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 02.23am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-23pm ರಾಹುಕಾಲ:1.56pm-3.26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 28-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 08.45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 02.28am
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10.57am-12.27pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 08.57am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 1.55am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ
ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-26am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-24pm
ರಾಹುಕಾಲ:12.26pm-1.56pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-09-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 09.03am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 02.23am
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1.56pm-3.26pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 08.22am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 01.01am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-24pm ರಾಹುಕಾಲ:03.26pm-4.56pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 08.57am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 01.55am
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12.26pm-1.56pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 07.18am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 11.40pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ವಣಿಜ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-25pm ರಾಹುಕಾಲ:7.56am-9.26am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 08.22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 01.01am
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.26pm-4.56pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+