ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:06pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 4:36pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-51am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-00pm ರಾಹುಕಾಲ:12:24-1:49pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 1:49am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ 7:45pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:49-3:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 8:22pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 1:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ವಣಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06-50am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-00pm ರಾಹುಕಾಲ: 3:12-4:37pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ12-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:6pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 4:36pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:24-1:49pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 5:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 10:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-50am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-00pm ರಾಹುಕಾಲ:8:10-9:35am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ8:22pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 1:29pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:12-4:37pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 3:41pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 8:7am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-00pm ರಾಹುಕಾಲ:4:36-6:00pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 5:50pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 10:37am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:8:10-9:35am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 2:00pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ6:49am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-01pm ರಾಹುಕಾಲ:9:34-10:58am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 9-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 3:41pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 8:7am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 4:36-6:00pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 12:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 6:5am(ಬೆ.ಜಾ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಧೃತಿ
ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6-48am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-59pm ರಾಹುಕಾಲ:10:58-12:22pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
8-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 2:00pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೂಲ 6:49am (ಮ.ಬೆ) ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:34-10:58am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:12pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 4:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ
ಕರಣ:ಶಕುನಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-48am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-59pm ರಾಹುಕಾಲ:1:46-3:11pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 7-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 12:50pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 6:5am (ಬೆ.ಜಾ) ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:58-12:22pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 12:3pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 3:34am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-47am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-59pm ರಾಹುಕಾಲ:12:21-1:46pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 6-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:12pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 4:35am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:46-3:11pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 12:20pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 2:59am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-47am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:3:10-4:34pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 5-12-18 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 12:3pm ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 3:34am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:21-1:46pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 1:00pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 2:49am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:7-9:31am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
4-12-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 12:20pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 2:59am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:10-4:34pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:1pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 3:00am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ: 4:34-5:58pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 3-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 1:00pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 3:00am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 8:7-9:31am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-12-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-12-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 3:20pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 03:30am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ, ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:9:30-10:55am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 02-12-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:1pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 3:00am
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:34-5:58pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 5:21am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-45am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:1:44-3:8pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 4:55pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 4:18am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:54-12:19pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 8:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 8:8am ಆಶ್ಲೇಷ 6:32 (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-44am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:43pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 29-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:46pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 5:21am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:44-3:8pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:9pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 9:50am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:8-4:33pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
28-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 8:52pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 8:8am ಆಶ್ಲೇಷ 6:38am(ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ) ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:18-1:43pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 1:35am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 11:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಶುಭ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ: 8:3-9:28am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:9pm ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು 9:50am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:8-4:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 4:7amಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ1:26pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ವರಿಜ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-42am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:27pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 1:35am ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 11:37am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 8:3-9:28am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 9:1am ಬಿದಿಗೆ 9:37pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 3:10pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-41am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ: 9:27-10:52am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 4:7am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 1:26pm ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 4:32-5:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 11:9am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 4:41pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-41am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ: 10:52-12:17pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 9:1am ಬಿದಿಗೆ 9:37pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ 3:10pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 9:2710:52am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 5:50pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-41am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ:1:42-3:7pm ದಿನವಿಶೇಷ:ವೈಕುಂಠ ಚತುರ್ದಶಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 23-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಹುಣ್ಣಿಮೆ 11:9am ನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತ್ತಿಕಾ 4:41pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:52-12:17pm ದಿನವಿಶೇಷ: ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 2:7pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 6:31pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-40am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ:12:16-1:42pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:54pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 5:50pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:42-3:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 2:41pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 6:34pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm
ರಾಹುಕಾಲ: 3:7-4:32pm ದಿನವಿಶೇಷ:ತುಲಸಿ ವಿವಾಹ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 2:7pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 6:31pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:16-1:42pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 2:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 5:55pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್, ಪರಿಘ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:59-9:25am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
20-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 2:41pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ 6:34pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 3:7-4:32pm ದಿನವಿಶೇಷ:ತುಲಸಿ ವಿವಾಹ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 1:34pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 4:31pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-38am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-57pm ರಾಹುಕಾಲ: 4:32-5:57pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 19-11-18 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 2:30pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 5:55pm
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:59-9:25am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 11:55am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 2:26pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-38am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ: 9:24-10:50am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 18-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 1:34pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 4:31pm ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ9:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 11:46am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-38am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:10:50-12:15pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 17-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 11:55am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 2:26pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:24-10:50am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 7:4am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 8:45am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ವರಿಜ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-38am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:6pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-11-18 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 9:41am ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 11:46am
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:50-12:15pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:37am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 6:37am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಗಂಡ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-36am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:12:15-1:41am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 7:4am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 8:45am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 5:36am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-36am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm
ರಾಹುಕಾಲ: 3:6-4:32am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
14-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:37am (ಮ.ಬೆ) ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 6:37am(ಮ.ಬೆ)
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:15-1:41pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 1:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 2:38am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಧೃತಿ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-36am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:7:57-9:23am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:23am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 5:36am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:6-4:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ತುಲಾ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:2am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ
ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-35am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:58pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 12-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು;ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 1:41am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 2:38am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 7:57-9:23am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 10:13pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 9:59pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-35am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-58pm ರಾಹುಕಾಲ:9:22-10:48am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ11-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು;ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:45pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:2m ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:58pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ: ತುಲಾ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 9:20pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 8:34pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-35am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-59pm ರಾಹುಕಾಲ:10:48-12:14pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 10:13pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 9:59pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:22-10:48am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 9:8pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 7:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5-59pm
ರಾಹುಕಾಲ:1:40-3:7pm ದಿನವಿಶೇಷ: ಗೋಪೂಜೆ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 9-11-18 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 9:20pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 8:34pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:48-12:14pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 9:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 7:36pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:05-59pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:14-1:40pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಲಕ್ಷೀ ಪೂಜೆ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 08-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 9:08pm ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 7:48pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:40-3:7pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಗೋಪೂಜೆ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 10:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 7:55pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-00pm ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:33pm ದಿನವಿಶೇಷ: ಅಭ್ಯಂಗ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
7-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 9:32pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 7:36pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 12:14-1:40pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಲಕ್ಷೀ ಪೂಜೆ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 11:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 8:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-00pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:55-9:21am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
6-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 10:27pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 7:55pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:33pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಭ್ಯಂಗ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:25am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 9:35pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-33am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-00pm
ರಾಹುಕಾಲ:4:34-6:00pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
5-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 11:47pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 8:37pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 7:55-9:21am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:14am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 10:44pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-33am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-1pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:21-10:47am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
4-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:25am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 9:35pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 4:34-6:00pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 7:10am ದಶಮಿ 10:00pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 11:59pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ: ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-33am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-1pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:47-12:14pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
3-11-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:14am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಹುಬ್ಬ 10:44pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 9:21-10:47am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-11-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-11-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರತ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 9:10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 1:16am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಕೌಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-1pm
ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:8pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಗಂಗಾಷ್ಟಮಿ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 2-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರತ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಯುಜ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ನವಮಿ 7:10am ದಶಮಿ10:00pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 11:59pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 10:47-12:14pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 11.10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 2.34am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-02pm ರಾಹುಕಾಲ:12.32-2.02pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 01-11-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 06.35am ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 01.16am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02.02-3.32pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಗಂಗಾಷ್ಟಮೀ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ 1.08am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 3.51am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-03pm
ರಾಹುಕಾಲ:03.32-5.02pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
31-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 11.10am
ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 2.34am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12.32-02.02pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 03.04pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 05.06am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಶಿವ
ಕರಣ:ತೈತಿಲಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-03pm
ರಾಹುಕಾಲ:08.01-9.31am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
30-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ 01.08pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 03.51am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:03.32-05.02pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥೀ 04.55pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 07.23am ಮೃಗಶಿರಾ 10.54pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-03pm
ರಾಹುಕಾಲ:05.01-6.31pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
29-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 03.04pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದಾ 05.06am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:08.01-09.31am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 06.38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತಿಕಾ 08.20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವರೀಯಾನ್ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-04pm ರಾಹುಕಾಲ:09.31-11.01am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಚತುರ್ಥೀ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 28-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥೀ 4.55pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 07.23am ಮೃಗಶಿರಾ 10.54pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:05.01-6.31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 08.10pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 09.03am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವ್ಯತೀಪಾತ
ಕರಣ:ತೈತಿಲಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-05pm ರಾಹುಕಾಲ:11.01-12.31pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 06.38pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತಿಕಾ 08.20am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09.31-11.01am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥೀ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 9.24pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 09.26am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವಜ್ರ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-30am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-05pm ರಾಹುಕಾಲ:02.00-3.30pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 08.10pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 09.03am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11.01-12.31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 10.15pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 09.23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ
ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-30am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-05pm
ರಾಹುಕಾಲ:12.30-2.00pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಭೂಮಿಪೂಜಾ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
25-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 09.24pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವೀನ 09.26am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2.00-3.30pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 10.37pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 08.47am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-30am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-06pm ರಾಹುಕಾಲ:3.30-5.00am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 10.15pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 09.23am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12.30-2.00pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಭೂಮಿಪೂಜಾ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶೀ 10.23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 7.36am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-29am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-06pm ರಾಹುಕಾಲ:7.59-9.29am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸೋಮಪ್ರದೋಷಃ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
23-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 10.37pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಭದ್ರ 08.47am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3.30-5.00am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 09.31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 06.29am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-07pm ರಾಹುಕಾಲ:04.59-6.29am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶೀ 10.23pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಭದ್ರ 07.36am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7.59-9.29am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸೋಮಪ್ರದೋಷಃ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 08.01pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷಾ 5.47am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-07pm ರಾಹುಕಾಲ:9.29-10.59am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 09.31pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಭದ್ರ 06.29am ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4.59-6.29am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 5.58pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠಾ 3.24am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-08pm ರಾಹುಕಾಲ:10.58-12.28pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 20-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 8.01pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷಾ 5.47am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09.29-10.59am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ನವಮೀ 3.29pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣಾ 12.34am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಧೃತಿ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-09pm ರಾಹುಕಾಲ:01.58-3.28pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶಾರದಾ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಬಲಿಃ, ದೇವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ, ವಿಜಯಾದಶಮೀ, ಶಮಿಪೂಜಾ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 19-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 05.58pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠಾ 3.24am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10.58-12.28pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 12.50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 09.28pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-09pm ರಾಹುಕಾಲ:12.28-1.58pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ, ಮಹಾನವಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜಾ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 18-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮೀ 03.29pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣಾ 12.34am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:01.58-3.28pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶಾರದಾ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಬಲಿಃ, ದೇವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ, ವಿಜಯಾದಶಮೀ ಶಮಿಪೂಜಾ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 10.17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 06.23pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-10pm ರಾಹುಕಾಲ:03.28-4.58pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 17-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 12.50pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ 09.28pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12.28-1.58pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮೀ, ಮಹಾನವಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜಾ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ 08.05am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲಾ 03.34pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ತೈತಿಲ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-10pm ರಾಹುಕಾಲ:07.58-9.28am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶಾರದಾ ಸ್ಥಾಪನಂ, ತ್ರಿದಿನ ದೇವಿಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭಃ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 10.17am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ 06.23pm
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.28-4.58pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 06.28am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 1.14pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗನ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-11pm ರಾಹುಕಾಲ:04.58-6.28pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ 08.05am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 03.34pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:07.58-9.28am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶಾರದಾ ಸ್ಥಾಪನಂ, ತ್ರಿದಿನ ದೇವಿಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭಃ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 06.27am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧಾ 11.35am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-11pm ರಾಹುಕಾಲ:09.27-10.57am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 14-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 06.28am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 1.14pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:04.58-6.28pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 05.35am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 10.40am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-11pm ರಾಹುಕಾಲ:10.57-12.27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 06.27am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧಾ 11.35am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09.27-10.57am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 5.28am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 10.30am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ
ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಭ ಕರಣ:ತೈತಿಲಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-12pm
ರಾಹುಕಾಲ:01.57-3.27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
12-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್
ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 05.35am
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 10.40am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10.57-12.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಅಶ್ವಿನ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ7.26am ಬಿದಿಗೆ 10.41pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ 11.01am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-13pm ರಾಹುಕಾಲ:12.27-1.57pm
ದಿನ ವಿಶೇಷ:ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಲಶಸ್ಥಾಪನಂ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 05.28am ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 10.30am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1.57-3.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮವಾಸ್ಯೆ 09.17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ 12.05pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-14pm ರಾಹುಕಾಲ:3.27-4.57pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಆಶ್ವಿನ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 7.26am ಬಿದಿಗೆ 10.41pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ 11.01am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12.27-1.57pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಲಶಸ್ಥಾಪನಂ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 08-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 11.32am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 1.33pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಶಕುನಿ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-15pm ರಾಹುಕಾಲ:7.57-9.27am
ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಮಹಾಲಯಃ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
09-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮವಾಸ್ಯೆ 09.17am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ 12.05pm
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.27-4.57pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶೀ 02.03pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ 03.18pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-15pm ರಾಹುಕಾಲ:04.57-6.27pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 08-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 11.32am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 1.33pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:07.57-9.27am ದಿನವಿಶೇಷ:ಮಹಾಲಯಃ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 04.40pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ05.10pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ತೈತಿಲಾ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-16pm ರಾಹುಕಾಲ:09.27-10.57pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಶನಿಪ್ರದೋಷಃ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 07-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶೀ 02.03pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ 03.18pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:04.57-6.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 07-18pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 07.03pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-17pm ರಾಹುಕಾಲ:10.57-12.27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 06-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 4.40pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ 5.10pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09.27-10.57am ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಶನಿಪ್ರದೋಷಃ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 09.49pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 08.49pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-18pm ರಾಹುಕಾಲ:1.57pm-3.27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 05-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 7.18pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 07.03pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10.57-12.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 03-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 12.10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 10.24pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-19pm ರಾಹುಕಾಲ:12.27-1.57pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 04-10-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 9.49pm ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯಾ08.49pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1.57-3.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 2:17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 11:45pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ
ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-19pm ರಾಹುಕಾಲ:3:19-4:49pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 3-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 12:10am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 10:24pm
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:20-1:49pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-10-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-10-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 04.09am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 12.51am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ವ್ಯತೀಪಾತ ಕರಣ:ಭದ್ರಾ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-20pm ರಾಹುಕಾಲ:7.57am-9.27am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 02-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 2.17am ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 1.45am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3.27pm-4.57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮೀ 07.04am ಷಷ್ಠೀ 10.41pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣೀ 01.41am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧಿ ಕರಣ:ತೈತಿಲ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-21pm ರಾಹುಕಾಲ:04.57pm-06.27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 01-10-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 04.09am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 12.51am
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:07.57am-9.27am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 08.04am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತಿಕಾ 02.14am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ವಜ್ರ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-22pm ರಾಹುಕಾಲ:09.27am-10.57am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 07.04am ಪಷ್ಠಿ 10.41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 01.41am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:04.57pm-06.27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ8.45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 2.28am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಭದ್ರಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-27am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-23pm ರಾಹುಕಾಲ:10.57am-12.27pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಠಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
29-09-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 08.04am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತಿಕಾ 02.14am
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09.27am-10.57am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 09.03am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 02.23am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-23pm ರಾಹುಕಾಲ:1.56pm-3.26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 28-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 08.45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 02.28am
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10.57am-12.27pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 08.57am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 1.55am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ
ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-26am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-24pm
ರಾಹುಕಾಲ:12.26pm-1.56pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-09-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 09.03am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 02.23am
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1.56pm-3.26pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 08.22am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 01.01am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-24pm ರಾಹುಕಾಲ:03.26pm-4.56pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 08.57am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 01.55am
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12.26pm-1.56pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 07.18am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 11.40pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ವಣಿಜ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-25pm ರಾಹುಕಾಲ:7.56am-9.26am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 08.22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 01.01am
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.26pm-4.56pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 06.26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷಾ 09.50pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-26pm ರಾಹುಕಾಲ:04.56pm-6.26pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶೀ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 07.18am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 11.40pm
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:07.56am-9.26am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶೀ 05.44am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠಾ 07.30pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ
ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-26am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-26pm
ರಾಹುಕಾಲ09.26am-10.56am ದಿನವಿಶೇಷ:ಪ್ರದೋಷಃ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
23-09-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 06.26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷಾ 09.50pm
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4.56pm-6.26pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶೀ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 3.41am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 4.46pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ
ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮಾ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-27pm ರಾಹುಕಾಲ10.56am-12.26pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ವಾಮನ ಜಯಂತಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
22-09-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶೀ 05.44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠಾ 07.30pm
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09.26am-10.56am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಪ್ರದೋಷಃ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 1.17am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಘಾಡ 1.44pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-28pm ರಾಹುಕಾಲ:1.56pm-3.26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 3.41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 4.46pm
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10.56am-12.26pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 10.40pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 10.36am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ತೈತಿಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-29pm ರಾಹುಕಾಲ:12.26pm-1.56pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 20-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 1.17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ 01.44pm
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:01.56pm-3.26pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮೀ 08.04pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲಾ 07.34am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-30pm ರಾಹುಕಾಲ:03.26pm-4.56pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 19-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 10.40pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 10.36am
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12.26pm-1.56pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 5.45pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲಾ 06.26am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-30pm ರಾಹುಕಾಲ:07.56am-9.26am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 18-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮೀ 08.04pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲಾ 7.34am
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.26pm-4.56pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 3.54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4.55am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-31pm ರಾಹುಕಾಲ:04.56pm-6.26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 17-09-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 5.45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲಾ 6.26am
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7.56am-9.26am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ 02.04pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧಾ 02.49am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಠಂಭ ಕರಣ:ತೈತಿಲಾ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-32pm ರಾಹುಕಾಲ:09.26am-10.56am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮೀ 03.54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 04.55am
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4.56pm-6.26pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 2.24pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖ 1.27am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-32pm ರಾಹುಕಾಲ:10.55am-12.25pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ 2.45pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧಾ 2.49am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09.26am-10.56am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 2.52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 12.53am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ
ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಭದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-25am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-33pm
ರಾಹುಕಾಲ:1.55pm-3.25pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 14-09-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 2.24pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖ 1.27am
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10.55am-12.25pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಋಷಿಪಂಚಮಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 04.07pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ 01.07pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-33pm ರಾಹುಕಾಲ:12.25pm-1.55pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 02.52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 12.53am
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:01.55pm-03.25pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 06.05pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ 02.05am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ : 06-25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-34pm ರಾಹುಕಾಲ:03.25pm-4.55pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಾಮವೇದಿನಾಂ ನೂತನ ಉಪಾಕರ್ಮ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 12-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 04.07pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತಾ 01.07am
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12.25pm-1.55pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 08.36am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 03.39am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ : 06-25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-35pm ರಾಹುಕಾಲ:7.55am-09.25am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ11-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 06.05pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ 02.05am
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.25pm-04.55pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಸಾಮವೇದೀನಾಂ ನೂತನ ಉಪಾಕರ್ಮ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 11.31pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ 08.01am ಹುಬ್ಬಾ 09.40pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಟಾತ್
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ : 06-25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-36pm ರಾಹುಕಾಲ:4.55pm-6.25pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ10-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 08.36am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 3.39am
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7.55am-09.25am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 08-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 2.42am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷಾ 10.29am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಭದ್ರಾ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-37pm ರಾಹುಕಾಲ:9.25am-10.55am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 09-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 11.31pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ 08.01am ಹುಬ್ಬಾ 09.40pm
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4.55pm-6.25pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 9.13am ತ್ರಯೋದಶೀ 8.46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯಾ 12.56pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ತೈತಿಲಾ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-37pm ರಾಹುಕಾಲ: 10.55am-12.25pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಪ್ರದೋಷಃ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 08-09-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ 2.42am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷಾ 10.29am
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9.25am-10.55am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 12.16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 03.14pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-25am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-38pm ರಾಹುಕಾಲ:1.55pmರಿಂದ 3.25pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 07-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ 09.13pm ತ್ರಯೋದಶೀ 8.46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯಾ 12.56pm
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10.55am ರಿಂದ 12.25pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಪ್ರದೋಷಃ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 03:11pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 05.14pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧಿ ಕರಣ:ಭವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ : 06-25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-39pm ರಾಹುಕಾಲ:12.25pmರಿಂದ 1.55pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 06-09-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶೀ 12.16pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 03:14pm
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1.55pmರಿಂದ 03.25pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮೀ 05:24pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 06.53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ ಯೋಗ:ವಜ್ರ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-40pm ರಾಹುಕಾಲ:3.25pmರಿಂದ 4.55pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ05-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮೀ 3.01pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದಾ 05:14pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12.25pmರಿಂದ 01:55pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 03-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು: ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ 07:20pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 08:05pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ
ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-40pm
ರಾಹುಕಾಲ: 07.54amರಿಂದ 09.24am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 04-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮೀ 5.24pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 06:53pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.25pmರಿಂದ 04:55pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 02-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 08:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ8:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ
ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-40pm
ರಾಹುಕಾಲ: 05:08-06:43pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 3-09-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 07:20pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 08:05pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:45-09:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-09-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-09-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 09:45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 09:02pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-41pm ರಾಹುಕಾಲ:09:18-10:53am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
2-09-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 08:47pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 08:48pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:05:08-06:43pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-14 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 10.12pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 08.46pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.42pm
ರಾಹುಕಾಲ:10.54-12.24pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 01-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಷ್ಠಿ 09.45pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣೀ 09.02pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09.22-10.52am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-13 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚೌತಿ 10.10pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 08.01pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.43pm
ರಾಹುಕಾಲ:1.54-3.24pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 31-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 10.12pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 08.46pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10.54-12.24pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-12 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 09.38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 06.48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ಶೂಲ
ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.44pm
ರಾಹುಕಾಲ:12.24-1.54 ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣಾ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚೌತಿ 10.10pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 08.01am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:01.54-03.24pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-11 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 08.40pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಭದ್ರ 05.08pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ತೈತಿಲ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.44pm ರಾಹುಕಾಲ:3.24-4.54pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 29-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 09.38 pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 06.48pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12.24-1.54pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-10 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಾಢ್ಯ 07.15pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷಾ 03.04pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.44pm
ರಾಹುಕಾಲ:7.54-9.24am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 28-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 08.40pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 05.18pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:03.24-4.54pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-9 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 05.26pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠಾ 12.36pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.46pm
ರಾಹುಕಾಲ:4.54-6.24am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಢ್ಯ 07.15pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷಾ 3.04pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7.54-9.24am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-8 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 03.16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣಾ 09.49am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.46pm
ರಾಹುಕಾಲ:9.24-10.54am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 05.26pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠಾ 12.36pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:04.54-06.24am ದಿನವಿಶೇಷ:ಬೋಧಾಯನಾನಾಂ ಉಪಾಕರ್ಮ ನೂತನಂ ಚ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-7 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 12.51pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 06.47pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ತೈತಿಲ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.47pm ರಾಹುಕಾಲ:10.54-12.24pm ದಿನವಿಶೇಷ:ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 3.16pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 09.49am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09.24-10.54am ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಶವಲಾಯನಾನಾಂ ಉಪಕರ್ಮ ನೂತನಂ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-6 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 10.16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 06.24am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.48pm
ರಾಹುಕಾಲ:1.54-3.24pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೋಷಃ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 12.51am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 06.47am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10.54-12.24pm ದಿನವಿಶೇಷ:ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-5 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 7.41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 03.39am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ:ಭದ್ರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.23am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.48pm
ರಾಹುಕಾಲ:12.23-1.53pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 23-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 10.16am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 06.24am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1.54-3.24pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೋಷಃ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-4 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 05.23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲಾ 12.33pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.23am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.49pm
ರಾಹುಕಾಲ:3.23-4.53pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಗೌರಿಪೂಜಾ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 07.41am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 3.39am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12.23-1.53pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-3 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 05.17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ 09.41pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ
ಕರಣ:ತೈತಿಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.23am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.49pm
ರಾಹುಕಾಲ:7.53-9.23am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 5.23am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲಾ 12.33pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3.23-4.53pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಗೌರಿಪೂಜಾ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ-2 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 03.15am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 07-13pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.23am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.50pm
ರಾಹುಕಾಲ:4.53-6.23pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 20-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 05.17am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ 09.41pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7.53-9.23am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷಾ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ -1 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಠಮಿ 01.47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖ 05.21pn ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮಾ
ಕರಣ:ಭದ್ರಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.23am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.51pm
ರಾಹುಕಾಲ:9.23-10.53am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 19-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷಾ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 03.15am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 7.13pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4.53-6.23pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-08-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 32 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ01:01am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 04:11pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ
ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-23am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-51pm ರಾಹುಕಾಲ:10:54-12:31pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
18-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 01:47am
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 05:21pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 09:18-10:54am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 01:02am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 03:48pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-52pm ರಾಹುಕಾಲ: 02:08-03:44pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 17-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ 01:01am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 04:11pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:54-12:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ1:52am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 04:13pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-52pm ರಾಹುಕಾಲ:12:31-02:08pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
16-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 01:02am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 03:48pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:08-03:44pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 03:28am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 05:22pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ವರಿಜ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ : 06-22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-53pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:45-05:22pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 01:02am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 04:13pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:31-02:08pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 8:37am ತದಿಗೆ9:08pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 07:09pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-53pm
ರಾಹುಕಾಲ: 07:41-09:18am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
14-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 03:28am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 05:22pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 03:45-05:22pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 11:54am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 07:09pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್, ಪರಿಘ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-54pm ರಾಹುಕಾಲ:5:23-7:01pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 8:37am ತದಿಗೆ 09:08pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 07:09pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:41-09:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 03:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 12:05am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06-22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-54pm ರಾಹುಕಾಲ: 09:17-10:55am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
12-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 11:54am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 09:27am ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 05:23-07:01pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 07:08pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 02:54am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-55pm ರಾಹುಕಾಲ:10:55-12:32pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 03:28pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 12:05am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 09:17-10:55am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-08-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 08:25am ಪುನರ್ವಸು 09:19pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ
ಯೋಗ: ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-55pm ರಾಹುಕಾಲ:02:10-03:48pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 07:08pm ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 02:54am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:55-12:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 08-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 02:11am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 10:47am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-56pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:21-01:51am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 09-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 08:25pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 01:51-3:21pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೋಷಃ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 07:53am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 12:44pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ
ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-56pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:21-04:51am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 08-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 2:11am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 10:47pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 12:21-1:51pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 9:56am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 2:07pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-57pm ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9:26am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 07-08-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 7:53am ಏಕಾದಶಿ 09:23pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 12:44pm
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:32-2:10pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 11:21am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 02:54pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಗಂಡ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ : 06-20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-57pm ರಾಹುಕಾಲ:5:27-07:05pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 6-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 9:56am ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 2:07pm ವಾರ: ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9:26am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-08-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 12:05pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಅಶ್ವಿನಿ 02:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-20am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-57pm ರಾಹುಕಾಲ: 09:16-10:55am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 5-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ 11:21am
ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ 02:54pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:05:27-07:05pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 03-08-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ12:08pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 02:25pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-20am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-57pm ರಾಹುಕಾಲ:10:55-12:33pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 04-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 12:05pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 02:59pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:16-10:55am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 02-08-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ11:33am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 01:12pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-58pm ರಾಹುಕಾಲ:2:12-03:50pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 03-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 12:08pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 02:25pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:55-12:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-08-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-08-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 10:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 11:26am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ: ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-20am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-59pm ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:12pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 02-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:33am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 01:12pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:12-03:50pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ8:44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 09:10am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ
ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-59pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:51-05:29pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 01-08-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 10:23am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 11:26am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:12pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ6:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 06:32am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-19am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-59pm ರಾಹುಕಾಲ:7:37-09:16am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 31-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 08:44am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 09:10am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:51-05:29pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ6:19am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 06:19am (ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-19am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6-59pm ರಾಹುಕಾಲ:5:30-07:09pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 06:41am ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ6:32am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:37-09:16am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ4:21am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ3:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6-19am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7-00pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:54am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
29-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 06:19am (ಮ.ಬೆ) ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ 06:19am (ಮ.ಬೆ)
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05:30-07:09pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪೂರ್ಣಿಮೆ1:50am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 12:33am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-19am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:10:54-12:33pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 28-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 04:21am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 03:37am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:15-10:54am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 11:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 09:25pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-18am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:02:13-03:52pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪೂರ್ಣಿಮೆ 01:50am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 12:33am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:54-12:33pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-07-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 09 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 08:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 06:21pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ: ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-18am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:13pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 11:17pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 09:25pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:13-03:52pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 08 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 06:26pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 03:28pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-17am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:03:52-05:32pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 08:46pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 06:21pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 07 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ04:34pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 12:53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:07:34-09:14am ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 06:26pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 03:28pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:52-05:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 06 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 02:48pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ10:44am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-17am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm ರಾಹುಕಾಲ: 05:33-07:12pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 23-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 04:34pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 12:53am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:07:34-09:14am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ05 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ01:44pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ09:07am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ
ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm
ರಾಹುಕಾಲ:09:14-10:53am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
22-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 02:48pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 10:44am ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:05:33-07:12pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-07-2018
20-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ01:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ08:09am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:53-12:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 2 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 03 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ01:36pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 07:53am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ವರಿಜ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-16am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm ರಾಹುಕಾಲ:02:13-03:53pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 20-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ01:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ08:09am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:53-12:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 02 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠೀ02:37pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 08:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ: ಪರಿಘ
ಕರಣ:ತೈತಿಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:13pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
19-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ01:36pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 07:53am ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 02:-02-05:37pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 01 ಚ,ಮಾಸ: ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 04:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹುಬ್ಬ 09:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:03:53-05:34pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 18-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 02:37pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 08:20am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:33-02:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ06:41pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ11:12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ: 07:32-09:12am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 17-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ 04:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 09:27am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:53-05:34pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 09:35pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 01:28pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-15am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:05:34-07:14pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 06:41pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 11:12am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:07:32-09:12am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 12:55am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 04:06pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-15am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:09:12-10:52pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 09:35pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 01:28pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:05:34-07:14pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 28 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 08:18am ಪಾಡ್ಯ 08:14pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 06:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-14am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:52-12:33pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
14-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 12:55am
ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 04:06pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09:12-10:52am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 27 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:02pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 09:54pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಶಕುನಿ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-14am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:02:23-03:54pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 13-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 08:18am ಪಾಡ್ಯ 08:14pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 06:59pm
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:52-12:33pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 25 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 06:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 03:15am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-14am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:03:54-05:34pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 03:34pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 12:43am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:32-02:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 24 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 06:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 03:15am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-14am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:03:54-05:34pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 11-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 03:34pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 12:43am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:32-02:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 24 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 11:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 06:50am ಕೃತ್ತಿಕಾ 10:31
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:07:30-09:10am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 06:46pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 03:15am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:03:54-05:34pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 2 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 08-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 23 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ11:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 07:38am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಧೃತಿ
ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:05:35-07:15pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 09-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 11:27pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 06:50am ಕೃತ್ತಿಕಾ 10:31pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:07:30-09:10am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 22 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ12:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 07:40am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:09:10-10:51am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
08-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 11:31pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 07:38am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05:35-07:15pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 21 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 01:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 06:54am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:10:51-12:32pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 07-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 12:51am ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 07:40am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:10-10:51am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 20 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 01:07am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 06:12am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಭದ್ರ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:02:13-03:54pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 06-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ01:23am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 06:54am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:51-12:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 19 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 12:07am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 05:23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:12:31-02:12pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 05-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ01:07am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 06:12am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:13-03:54pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 03-07-2018 ಸಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 18 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 10:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 03:14am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:03:35-05:35pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 04-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 12:07am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 05:23am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:31-02:12pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 02-07-2018 ಸಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 17 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 08:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 12:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:07:27-09:09am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 03-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 10:28pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 03:14am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:35-05:35pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-07-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-07-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 16 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 05:55pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 09:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:05:34-07:16pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 02-07-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 08:21pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 12:35am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:07:27-09:09am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 15 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 4:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 06:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:09:08-10:49am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 01-07-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 05:55pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ09:37pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:05:34-07:16pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 1 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 14 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 13:48pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:21pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-02pm ರಾಹುಕಾಲ:10:49-12:30pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
30-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 4:21pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 6:29pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:57am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 12 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 08:13am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 09:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-10am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:30-02:11pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
28-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ: ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ10:23am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:21pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:11-03:53pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 13 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 10:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:21pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-10am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm ರಾಹುಕಾಲ:2:11-03:53pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 29-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 13:48pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 03:21pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:49-12:30pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 11 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶಿ 06:22am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 07:07am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-10am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-01pm ರಾಹುಕಾಲ:03:52-05:34pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 08:13am ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 09:35am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:30-02:11pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 06 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 03:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 01:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-08am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:02:10-03:51pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 03:20am ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 02:08am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:48-12:29pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 05 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ03:52am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 01:19am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಭದ್ರ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-08am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:12:29-02:10pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 03:19am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ01:27am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:10-03:51pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 03 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 08:56am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 01:26am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ
ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-08am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-59pm ರಾಹುಕಾಲ:07:24-09:05am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 19-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 06:41am ಸಪ್ತಮಿ10:18pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 01:45am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:03:51-05:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 02 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ 11:39am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 06:20am ಆಶ್ಲೇಷ 09:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-08am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-59pm ರಾಹುಕಾಲ:05:32-07:13pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ18-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 08:56am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 02:46am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:07:24-09:05am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 32. ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 06:10pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ11:21am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-08am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-59pm ರಾಹುಕಾಲ:10:46-12:27pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 02:46pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 08:43am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:05-10:46am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 31 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 09:42m ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 02:04pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:07-00pm ರಾಹುಕಾಲ:02:09-03:50pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 06:10pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ11:21am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:46- 12:27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 28. ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 10:04am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 09:06pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ
ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-58pm ರಾಹುಕಾಲ:07:23-09:04am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ12-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 07:34am ಚತುರ್ದಶಿ 09:00pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 07:07pm
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:49- 05:31am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 08-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 25. ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 01:13pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:02pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-57pm ರಾಹುಕಾಲ:10:45-12:26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
09-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ12:59pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 11:10pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09:04- 10:45am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 24. ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ12:37pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ10:05pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-57pm ರಾಹುಕಾಲ:02:07-03:48pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 08-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 1:13pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:02pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:45- 12:26pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 23. ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 11:16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 08:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-56pm ರಾಹುಕಾಲ:12:26 -02:07pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 07-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 12:37pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 10:05pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:07- 03:48pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 22. ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 09:17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 05:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-55pm ರಾಹುಕಾಲ:03:47-05:28pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 06-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ11:16am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 08:20pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:26-02:07pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 06:53am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 03:05pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-55pm ರಾಹುಕಾಲ:07:23-09:04am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 05-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 09:17am ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ05:57pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:03:47-05:28pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 03-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 06:06am (ಮ.ಬೆ)
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 11:59pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-55pm ರಾಹುಕಾಲ:05:28 -07:08pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 04-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 06:53am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 03:05pm
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:07:23-09:04am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-06-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 01-06-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 01:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 06:06am(ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ವರಿಜ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-54pm ರಾಹುಕಾಲ:10:44-12:25pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 02-06-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 04:18am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 08:51am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09:04-10:44am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 11:25pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 05:52am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-54pm ರಾಹುಕಾಲ:02:05-03:36pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
01-06-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 01:45am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ06:6am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:44-12:25pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 07:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 12:55am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-53pm ರಾಹುಕಾಲ:03:45-05:26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-05-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 09:25pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ03:12am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:25-02:05pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 07:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 12:55am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-06am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-53pm ರಾಹುಕಾಲ:03:45-05:26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 30-05-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 09:25pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ03:12am ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:25-02:05pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ 09 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 07:13pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ07:55pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-52pm ರಾಹುಕಾಲ:12:24-02:04pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 06:19pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 07:45pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:04-03:44pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ 07 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ10:13pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 09:25pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-07am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-51pm
ರಾಹುಕಾಲ:07:25-09:04am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ10:13pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 08:31pm
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:43-05:23pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ-02 ಚ,ಮಾಸ: ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 02:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 08:59am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-09am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-50pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:23-02:03pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
17-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 11:27am
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 06:48am ಮೃಗಶಿರಾ 09:45 pm
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:03-03:42pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-05-2018
​ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ​ 15-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವ್ರಷಭ -1 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 05:18pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 10:56am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-09am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-50pm ರಾಹುಕಾಲ:03:42 -05:21pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 16-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 2:28pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 08:59am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:23-02:03pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:​ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ​)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ​ 14-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -30 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 07:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ12:30pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-09am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-49pm ರಾಹುಕಾಲ:07:27-09:06am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 15-05-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 5:18pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 10:56am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:42-05:21pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ​ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ​)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-29 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 11:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ01:31pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-09am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-48pm ರಾಹುಕಾಲ:05:20-06:59pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 14-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 7:47pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 12:3pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:40-9:16 ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 09-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -25 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 10:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ10:13am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ
ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-10am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-48pm ರಾಹುಕಾಲ:12:24-2:2pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 10-05-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 11:28pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ12:11am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:02:02-3:40pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 08-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-24 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 8:43pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 7:38am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-47pm ರಾಹುಕಾಲ:3:40.5:18pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 09-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 10:27pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 10:13am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:27-02:02 ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 07-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-23 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 6:11am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-47pm ರಾಹುಕಾಲ:7:29-9:7am
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 08-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 8:43pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ7:38am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 3:40-5:18pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 06-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-22 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 3:56pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ4:39am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-47pm ರಾಹುಕಾಲ:5:18-6:55am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 07-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:28pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ6:11am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:29-9:7am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05/05/2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-21 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ1:22pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ1:33am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-47pm ರಾಹುಕಾಲ:9:08-10:46am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 6-05-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 3:56pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ4:39am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:18-6:55pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 04-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -20 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:2am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ10:33pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-46pm ರಾಹುಕಾಲ:10:46-12:24pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 5-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ1:22pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1:33am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:8-10:46am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-17ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 7.40am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 5.38pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ಕ ರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-46pm ರಾಹುಕಾಲ:12.24-2.1pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 3-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 9.6am ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 7.52pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2.1-3.39pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-17ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 7.40am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 5.38pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ಕ ರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-46pm ರಾಹುಕಾಲ:12.24-2.1pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 3-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 9.6am ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 7.52pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2.1-3.39pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -18 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ :ತದಿಗೆ 9:6am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 7:52pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-46pm ರಾಹುಕಾಲ: 2:1-3:39pm ದಿನ ವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 4-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:2am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 10:33pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:46-12:24pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-05-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-05-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -17 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 6:48am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ3:56pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-14am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.46pm
ರಾಹುಕಾಲ:3.39-5.16pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 2-05-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 7:40am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 5:38pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:24-2:1pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 28-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-14 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ07.12am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ01.53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ತೈತಿಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.15am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.45pm ರಾಹುಕಾಲ:09.15-10.45am ದಿನವಿಶೇಷ: ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಜಯಂತಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವಃ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 29-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ06.38am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರಾ02.07pm ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:04.45-06.15pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅವಭೃಥಃಉತ್ಸವ ಮಂಗಳಂ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 27-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-13 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ08.08am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ02.00pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.45pm ರಾಹುಕಾಲ:10.46-12.16am ದಿನವಿಶೇಷ:ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೋಷಃ, ಉತ್ಸವ ಪೂರ್ವಾಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 28-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ07.12am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತಾ01.53pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09.15-10.45 ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಜಯಂತಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವಃ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 26-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-12 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ09.20am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ02.26pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಭದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.45pm ರಾಹುಕಾಲ:1.46-3.16pm ದಿನವಿಶೇಷ: ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 27-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ08.08am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ02.00pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10.46-12.16pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೋಷಃ, ಉತ್ಸವ ಪೂರ್ವಾಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 25-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-11 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ10.047am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮಘಾ03.06pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ವೃಧ್ದಿ ಕರಣ:ಗರಿಜಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.45pm ರಾಹುಕಾಲ:12.17-1.47 ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನಂ ಶ್ರೀಕಲಶಾರೋಹಣಂ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 26-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ09.20am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬಾ 02.26pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:01.46-3.16pm ದಿನವಿಶೇಷ: (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 24-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-10 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ12.26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 03.59pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.44pm ರಾಹುಕಾಲ:03.17pm-4.47pm ದಿನವಿಶೇಷ:ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಪುರಶ್ಚರಣಾಂಗ ಜಪ ಪ್ರಾರಂಭ. ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 25-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ10.47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘಾ03.06pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12.17am-1.47pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹವನಂ ಶ್ರೀಕಲಶಾರೋಹಣಂ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 3 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-04-2018
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 23-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-9 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ02.16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುಷ್ಯ05.03pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06.18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06.44pm ರಾಹುಕಾಲ:07.48am-09.18am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 24-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ12.26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ03.59pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03.17pm-04.47pm ದಿನವಿಶೇಷ:ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಪುರಶ್ಚರಣಾಂಗ ಜಪ ಪ್ರಾರಂಭ. (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-8 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4.17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 6:18pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:5.13-6.19pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 23-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ2.16pm ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 5.3pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7.37-9.13am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-21 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:28pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ7:42pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-18am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:9.14-10.50am ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 22-04-2018
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4:17pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು6:18pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:5.11-6.44pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ -20 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8.46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ9.15pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-19am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:10.56-12.26pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ 21-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:28pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 7:42pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9.14-10.50am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 10 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-5 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚೌತಿ11:08pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 10:51pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:06-20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:01:50-3:20pm ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ20-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ08.46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 09:15pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:49-12:19pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-04-2018 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-4 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 1:30am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ12:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06-21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06-44pm ರಾಹುಕಾಲ:12:26-2:2pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ
19-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ1:8am
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 10:51pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 2:2-3:37pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 2 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-04-2018
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-04-18 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1940 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಲಂಬಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ-3 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಬಿದಿಗೆ 3:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 1:57am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06-22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06-43pm ರಾಹುಕಾಲ:3:37-5:12pm
ನಾಳೆಯಮುನ್ನೋಟ18-04-2018 ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತದಿಗೆ 1:30am ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ12:27am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:26-2:2pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
This website can be best viewed Google Crome,Firefox, Internet Explorer 9 and above.
Designed & Maintained By hk-ngtech.com

© All rights reserved