ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 02 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 2:7pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 3:52am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:9pm ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:20am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
20-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:11-4:39pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ: ಕನ್ಯಾ 31 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 9:8pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 11:51am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:10pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:48am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:40-6:8pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 1am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 2:57pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:11pmರಾಹುಕಾಲ:10:48am12:16pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:48am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 8:33am ಉಪರಿ ಚತುರ್ದಶಿ4:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 5:57pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:11pm ರಾಹುಕಾಲ:1:44-3:13pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:48am12:16pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 11:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 8:40pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:12pm ರಾಹುಕಾಲ:12:13-1:40pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 15-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:44-3:13pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 2:35pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 10:54pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:13pm ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:33pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ: ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:13-1:40pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 4:38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಶ 12:29am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:13pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9-18am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
13-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:07-04:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 5:53pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 1:18am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಸಿದ್ದಿ ಕರಣ:ಗರಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm ರಾಹುಕಾಲ:4:43-6:12pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9-18am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 6:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 1:17am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:49am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:43-6:12pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 5:49pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 12:26am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:15pmರಾಹುಕಾಲ:10:49am12:18pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 10-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:49am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:36pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರ 10:49pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವರೀಯಾನ್ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:16pm ರಾಹುಕಾಲ:1:47-3:16pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:49am-12:18pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 2:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 8:35pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:16pm ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:47pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 8-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:47-3:16pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 12:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 5:53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:17pm ರಾಹುಕಾಲ:3:17-4:16pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:18-01:47pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 6:23am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 8:50am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:19pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:50am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:47-6:17pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 4:56am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ 6:23am (ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:20pmರಾಹುಕಾಲ:10:50am12:20pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:50am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 2:34am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 05:56am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:21pm ರಾಹುಕಾಲ:1:50-3:19pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 2-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:50am12:20pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-09-0020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 3:14am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:21pm ರಾಹುಕಾಲ:12:20-1:50pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 1-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:50-3:19pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-09-0020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ: ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:33pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 12:47am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:22pmರಾಹುಕಾಲ:3:20-4:50pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 30-9-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:20-1:50pm ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 8:58pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 10:38pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9:21am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 29-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:20-4:50pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 7:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 8:49pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm ರಾಹುಕಾಲ:4:52-06:22am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-9-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:07:51-09:21am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 7pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 7:25pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:24pm ರಾಹುಕಾಲ:9:21-10:51am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 27-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:52-6:22pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 6:43pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 6:30pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:25pmರಾಹುಕಾಲ:10:52am12:22pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 26-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:21-10:51am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 2:31pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ 3:19pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ
ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:48pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:26am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
25-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:13pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 7:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 6:24pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:26pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:23-01:53pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
24-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:53-03:23pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 7:18pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:27pm ರಾಹುಕಾಲ:3:24-4:55pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:23-1:53pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:42pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 8:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ವೈಧ್ರತಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:28pm ರಾಹುಕಾಲ:7:519:22am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ22-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:24-4:55pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 9:10am ಉಪರಿ ತೃತೀಯ 5:28am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 1:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:29pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:22-10:53am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
20-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:56-6:27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 1 ಚ,ಮಾಸ: ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 04:29pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 9:47am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm ರಾಹುಕಾಲ:1:51-3:27pm
ದಿನವಿಶೇಷ : ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಉಪರಿ ಹಸ್ತ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:53am12:24pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 7:56pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 12:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:32pm ರಾಹುಕಾಲ:12:25-1:56pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:56-3:27pm
ದಿನ ವಿಶೇಷ: ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
‌ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 2:25pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:32pm ರಾಹುಕಾಲ:3:28-4:59pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 16-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:25-1:56pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:29am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 3:52pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:23am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 15-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:28-4:59pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ: ಸಿಂಹ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:16am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು 4:33pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm ರಾಹುಕಾಲ:5:1-6:32pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-9-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:23am
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 04:14am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ4:24pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:35pm ರಾಹುಕಾಲ:9:23-10:55am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ :ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05:01-06:32pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ4:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 3:24pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:55am12:27pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:23-10:55am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 3:35am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 1:38pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ:1:59-03:31pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:55am12:27pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 2:5am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 11:15am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ:12:28-1:59pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:59-3:31pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 12:2am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 8:25am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ:3:32-5:4pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:28-1:59pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ: ಸಿಂಹ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 9:38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 6:22am (ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:24am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:32-5:4pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 7:6pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 5:23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ:5:5-6:38pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:24am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 4:38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 2:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:09:24-10:57am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 6-9-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:5:5-6:38pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 2:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:27pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pmರಾಹುಕಾಲ:10:57am12:29pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 5-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:24-10:57am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪದೆ 12:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 08:50pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:2:2-3:35pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ :ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:57am12:29pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 10:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ 06:33pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:42pm ರಾಹುಕಾಲ:12:30-2:03pm
ದಿನವಿಶೇಷ : ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ವ್ರತಮ್,ಮಹಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಃ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-09-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:02-03:35pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 09:39am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 4:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:43pm ರಾಹುಕಾಲ:3:36-5:8pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:30-02:03pm
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ಮಿಥುನ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 12:11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರಾ 1:01pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ
ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:3pm ರಾಹುಕಾಲ:5:24-7:1pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
22-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 07:41-9:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ಮಿಥುನ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 7:50am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 6:4am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ: ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:2pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:32-2:9pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
18-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:9-3:46pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 12:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 9:27pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:04am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm ರಾಹುಕಾಲ:9:17-10:54am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 14-06-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:22-6:59pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 10:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 6:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:54am12:31pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:27-10:54am
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 4:35pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:7-3:44pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
12-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:54am12:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8:04pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ 2:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:03am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:30-02:07pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ11-06-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:07-03:44pm‌
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 7:39pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 1:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:03am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ:3:44-5:21pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-06-2020 ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:30-2:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 7:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1:44pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:16am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:44-5:21pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 8:55pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 2:10pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಶುಭ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm ರಾಹುಕಾಲ: 5:20-6:58pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 08-06-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:16am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 10:33pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 3:11pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm ರಾಹುಕಾಲ:9:16-10:53amನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 7-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೂಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:20-6:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 12:42am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ 04:43pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:52am12:29pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 6-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:53am ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 6:06am ಉಪರಿ ಚತುರ್ದಶಿ 3:9am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 6:36pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಪರಿಘ,ಶಿವ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:6-3:43pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
5-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:58am12:29pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 9:5am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 8:42pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm ರಾಹುಕಾಲ:12:29-2:6pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 04-06-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ಉಪರಿ ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 2:6-03:43pm
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 12:4pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 10:54am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ, ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:42-5:19pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
3-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:29-2:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 1:2am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:38-9:15am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
2-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 3:42-5:19pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 7:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 4:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:52am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 31-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:18-6:55pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-5-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 12:32am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 7:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:56pm ರಾಹುಕಾಲ:12:28-2:4pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 28-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:5-3:41pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ 1:09am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆರ್ದ್ರಾ 07:01am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ: ಗಂಡ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:55pm
ರಾಹುಕಾಲ: 3:41-05:17pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 27-05-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:28-2:04pm
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 6 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 7:42pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 10:36pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:53pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:27-2:3pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
21-5-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:3-3:40pm ‌ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-5-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 5 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 5:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ 7:53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:53pm ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:15pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 20-05-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:27-2:3pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 4 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:8pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 4:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:52pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:15am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
19-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:15pm ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 3 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 12:42pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 01:58pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:52pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:15-6:51pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 18-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:15am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 2 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 10:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ 11:5am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:6am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:52pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:51am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 17-5-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 05:15-06:51pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 1 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 8:22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ 8:29am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:6am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:52pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:51am12:27pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:51am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 31 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ 6:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:6am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:51pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:2-3:38pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
15-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:51am12:27pm ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮೀನ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 4:26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:42pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:39-2:9pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
19-3-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 02:09-03:39pm ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮೀನ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 3:24am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ11:45am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:42pm ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:10pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-03-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:39-2:09pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 4:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ 11:12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ
ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:40amಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:42pm ರಾಹುಕಾಲ: 08:09-09:39am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-03-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:10pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮೀನ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 3:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 11:23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:41am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:42pm ರಾಹುಕಾಲ:5:10-6:40pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-03-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 08:09-09:39am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:25am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 12:19pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:41am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:9:40-11:10am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 15-03-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:10-6:40pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 8:50am ಉಪರಿ ಪಂಚಮಿ 5:27am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 1:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:42am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ: 11:10am12:40pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
14-3-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 09:40-11:10am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 11:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 4:15pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ: 02:10-03:40am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-03-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ, ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:10am12:40pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 3:33pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 06:59pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:44am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:12:41-2:10pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:10-3:40pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 7:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 10:1pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ
ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:45am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:9pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-3-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:41-2:10pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 11:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹುಬ್ಬ 1:8am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಧೃತಿ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:45am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:8:13-9:42am ದಿನವಿಶೇಷ:ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-3-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:9pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 3:3am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 6:51am ಮಘ 3:19am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:5:9-6:39pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:13-9:42am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 9:28am ತ್ರಯೋದಶಿ 6:3am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 9:4am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ: 09:42-11:13am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ,ಮಘ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:9-6:39pm‌
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 11:47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 10:38am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಪೂರ್ವಭದ್ರ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:47am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:11:13am12:42pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-3-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ, ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:42-11:13am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 1:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 11:25am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:47am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:40pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 6-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:13am12:42pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 2pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 11:23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:48am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:12:42-2:11pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 5-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:40pm‌
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 1:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 10:31am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:40-05:09pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-03-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:42-2:11pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 12:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 08:54am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:8:16-9:45am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:09pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 11:16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 6:50am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ:5:9-6:38pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:16-9:45am
‌ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 9:11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 1:42m ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಪರಿಘ
ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ರವಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:54am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ: 5:8-6:36pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 24-02-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 8:20-9:48am ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 09 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 7:2pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 11:19am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಶಕುನಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:54am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ: 09:49-11:17am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-2-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 05:08-06:36pm‌
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-02-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 3:2pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 7:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ: 02:12-03:40pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 21-02-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:17-12:44pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 5:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 9:13am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pmರಾಹುಕಾಲ:11:17am12:44pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
22-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 09:49-11:16am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 6:6am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:7pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 19-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:45-2:12pm ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-02-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 2:35pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 5:13am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ:8:23-9:50am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 02 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4:29pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 5:8am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:57am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:35pm ರಾಹುಕಾಲ:9:50-11:18am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:7-6:35pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 7:27am ಸ್ವಾತಿ 5:34am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:35pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:18am12:45pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 15-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:50-11:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 9:24am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:35pm ರಾಹುಕಾಲ:2:13-3:39pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ, ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:18am12:45pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:39pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 11:45am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pmರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:12pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:39pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-02-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 2:53pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 2:22pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:5pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:12pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ* 10-02-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 9:44am ಉಪರಿ ದ್ವಿತೀಯ 5:34am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 5:5pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm
ರಾಹುಕಾಲ: 08:25-9:51am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
11-02-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:5pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 1:3pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 7:43pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm ರಾಹುಕಾಲ:5:5-6:31pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 08:25-09:51am‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 4:1pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 10:04pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:18am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 05:05-06:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-02-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 6:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:18am12:45pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 8-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 09:52-11:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 8:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 1:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರು ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:32pm ರಾಹುಕಾಲ: 02:11-03:38pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-02-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:18am12:45pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 9:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 1:58am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:32pm ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:11pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 6-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 2:11-3:38pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 9:49pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 1:48am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:37-05:03pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 5-2-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:45-02:11pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 9:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 12:52am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:52am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 3:37-5:3pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 8:3pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 11:10pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:30pm ರಾಹುಕಾಲ:5:3-6:29pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:52am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:10pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 8:53pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:30pm ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:18am
ದಿನವಿಶೇಷ:ರಥಸಪ್ತಮಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
2-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:3-6:29pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-01-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 3:51pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 6:9pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ
ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:29pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:18am12:44pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 1-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:18am ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 1:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 3:12pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:29pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:10-3:35pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
31-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:18am12:44pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 10:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 12:13pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:29pm ರಾಹುಕಾಲ:12:44-2:9pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 30-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 2:10-3:36pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 8:22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 9:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ
ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:28pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:35-5:1pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
29-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:44-2:9pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 7:2am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 7:2am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:28pm ರಾಹುಕಾಲ:8:27-9:52am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:35-5:1pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 6:15am (ಬೆ.ಜಾ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 6:48am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:27pm
ರಾಹುಕಾಲ:4:59-6:25pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
27-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:27-9:52am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 4:31am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 4:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:27pm ರಾಹುಕಾಲ: 09:52-11:17am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 26-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 04:59-06:25pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 03:11am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 02:45am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:26pm
ರಾಹುಕಾಲ: 11:17am12:43pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 25-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:17am ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 2:17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:26pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:8-3:33pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
24-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:17am12:43pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 1:48am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:19am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:25pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:42-2:7pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
23-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:8-3:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 07 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 11:42pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:25pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:32-04:57pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 22-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:42-2:7pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 2:5am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 11:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:24pm ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:51am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 21-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:32-4:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ* 19-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 11:40pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶೂಲ
ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ರವಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm ರಾಹುಕಾಲ:4:56-6:22pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 20-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:51am‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 4am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 12:15am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ತೈತಲೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm ರಾಹುಕಾಲ:9:51-11:16am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 19-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:56-6:22pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 7:28am ಉಪರಿ ಅಷ್ಟಮಿ 5:5am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 1:12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:16am12:41pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 18-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:51-11:16am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 4:30am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರು ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:22pm ರಾಹುಕಾಲ:02:05-03:30pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:11:16am12:41pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 12:10pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 4:6am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ತೈತಲೆ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:21pm ರಾಹುಕಾಲ:12:40-2:5pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
16-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:5-3:30pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 29 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 2:49pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 7:55am ಹುಬ್ಬ 5:1am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:21pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:29-4:54pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
15-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:40-2:5pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 28 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 5:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 9:55am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:20pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:25-9:50am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ,ಹುಬ್ಬ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:29-4:54pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 27 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 8:12pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 11:49am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ರವಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:19pm ರಾಹುಕಾಲ:04:53-06:18pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ಸೋಮ ರಾಹುಕಾಲ:08:25-09:50am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-01-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 26 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 10:40pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 1:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:19pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:49-11:14am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:53-6:18pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 25 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪೂರ್ಣಿಮೆ 12:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 2:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:18pmರಾಹುಕಾಲ:11:13am12:38pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:49-11:14am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 24 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 2:34am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 3:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6:18pm ರಾಹುಕಾಲ:2:2-3:27pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪೂರ್ಣಿಮೆ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:13am12:38pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 23 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 3:44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 3:50pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:17pm ರಾಹುಕಾಲ:12:37-02:02pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 09-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:2-3:27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 22 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 4:14am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 3:23pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:17pm ರಾಹುಕಾಲ:3:26-4:50pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:37-2:2pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 21 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 4:2am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 2:15pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:16pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:23-9:47am ದಿನವಿಶೇಷ:ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-1-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:26-4:50pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 20 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 3:7am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ12:26pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:15pm
ರಾಹುಕಾಲ:4:49-6:13pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 06-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:8:23-9:47am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು19 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 1:32am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 10:5am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:15pm ರಾಹುಕಾಲ:9:47-11:11am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 5-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 3:7am ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 10:26pm
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:49-6:13pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 18 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 11:26pmಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 7:19am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm ರಾಹುಕಾಲ:11:11am12:35pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 04-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 1:32am ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 10:05am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09:47-11:11am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 17 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 9pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 6:58am(ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm
ರಾಹುಕಾಲ:1:59-3:23pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
3-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 11:26pm
ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 7:19am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:11:11am12:35pm ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 16 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 4:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:13pm ರಾಹುಕಾಲ12:34-1:58pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:59-3:23pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 9 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 11:17am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4:40pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಶಕುನಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:9pm ರಾಹುಕಾಲ:12:31-1:55pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
26-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 10:42am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 4:49pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:55-3:19pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 8 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ12:18pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 4:58pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ
ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:9pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:18-4:43pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
25-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 11:17am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4:40pm ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:31-1:55pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 7 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:41pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 5:39pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:54am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:8pm ರಾಹುಕಾಲ:8:17-9:41am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 24-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 12:18pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 4:58pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:18-4:43pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 06 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:22pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 6:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:53am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:8pm ರಾಹುಕಾಲ:4:42-6:6pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:41pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 5:39pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:17-9:41am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 5 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 5:15pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 7:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:53am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:7pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:40-11:4am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
22-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:22pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 6:37pm ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:42-6:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 4 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 7:16pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 9:8pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:53am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:7pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:4am12:28pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
21-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 5:15pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 7:48pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:40-11:4am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 3 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 9:22pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 10:33pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ
ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:52am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:6pm
ರಾಹುಕಾಲ:1:52-3:16pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 20-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 7:16pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 9:8pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:4am12:28pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 2 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 11:30pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:51am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:6pm ರಾಹುಕಾಲ:12:27-1:51pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 19-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 9:22pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 10:33am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:52-3:16pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 1 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 1:37am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 1:25am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:51am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:5pm ರಾಹುಕಾಲ:3:15-4:39pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 11:30pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 12am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:27-1:51pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ3:39am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 2:46am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:50am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:5pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:13-9:38am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
17-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 1:37am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 1:25am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:15-4:39pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 7:18am ಚತುರ್ಥಿ 5:16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ4am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:50am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:4:38-6:3pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 3:39am ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 2:46am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:8:13-9:38am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 8:47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 5:2am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:9:37-11am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
15-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 7:18am ಚತುರ್ಥಿ 5:16am ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 4am ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:38-6:3pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ9:56am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 5:50am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:11am12:25pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
14-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 8:47am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 5:2am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:37-11am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 10:42am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 6:18am(ಬೆ.ಜಾ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:48am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm ರಾಹುಕಾಲ:1:48-3:13pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 9:56am ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 5:50am
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11am12:25pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-12-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 10:58am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ 6:21am (ಬೆ.ಜಾ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:47am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm ರಾಹುಕಾಲ:12:24-1:48pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 10:42am ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 6:18am (ಬೆ.ಜಾ) ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:48-3:13pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-12-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ10:43am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 5:56am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:47am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:3:12-4:36pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
11-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 10:58am
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 6:21am (ಬೆ.ಜಾ) ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:24-1:48pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-12-2019ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 9:53am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 5am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಪರಿಘ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:10-9:34am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
10-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:43am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 5:56am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:12-4:36pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-12-2019ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 08:29am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 3:29am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:44am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:4:36-5:59pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 09:53am ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 5am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:8:10-9:34am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-12-2019ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 6:45am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 1:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:44am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:33-10:57am ದಿನವಿಶೇಷ:ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 08:29am ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 3:29am
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:36-5:59pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-12-2019ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:34am (ಬೆ.ಜಾ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 10:56pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:44am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6:01pm ರಾಹುಕಾಲ:10:57am12:21pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 07-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 06:45am (ಮ.ಬೆ) ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 1:27am ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:33-10:57am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-12-2019ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 4:15am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 8:6pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:44am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm
ರಾಹುಕಾಲ1:46-3:10pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
06-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:34am (ಬೆ.ಜಾ) ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 10:56pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:57am12:21pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-12-2019ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 1:44am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 5:18pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:21-1:45pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
5-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 4:15am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 8:6pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:46-3:10pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-12-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 11:13pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 2:16pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:3:9-4:34pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ4-12-19
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 1:44am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 5:18pm
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:21-1:45pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-12-2019ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 8:59pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 11:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:6-9:31am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 3-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 11:13pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 2:16pm ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:9-4:34pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-12-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-12-2019ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 7:13pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 9:39am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:42am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm
ರಾಹುಕಾಲ:4:34-5:58pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-12-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 8:59pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 11:42am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:8:6-9:31am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 8:35pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 9:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:3:8-4:33pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 27-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 6:58pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 8:11am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:43pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 10:40pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 10:56am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:2-9:27am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
26-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 8:35pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 9:22am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:8-4:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 11:28am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 6:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:37am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm
ರಾಹುಕಾಲ:1:42-3:7pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
22-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 9:1am ಏಕಾದಶಿ 6:23am(ಬೆ.ಜಾ) ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 4:40pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:51am12:17pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 3:35pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 9:22pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ
ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:35am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:42pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 20-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 1:41pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 8:4pm
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:16-1:41pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 5:9pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 10:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ
ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:35am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:7:59-9:25am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 19-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 3:35pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 9:22pm
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ3:7-4:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 7:14pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 11:15pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ
ಯೋಗ: ಸಿದ್ಧ, ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:5:34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:24-10:49am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
17-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 6:22pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 10:58pm ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 7:41pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 10pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:33am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:12:15-1:41pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
14-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 7:54pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 10:46pm ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 4:32pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 5:18pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ
ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್, ಪರಿಘ ಕರಣ:ತೈತಲೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm
ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:58pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿತ 6:1pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ7:17pm ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:57-9:23am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 9:54am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 9:14am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:30am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ:1:40-3:7pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-11-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 12:24pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 12:11pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:48am12:14pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-11-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 7:21am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 6:30am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:30am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ:12:14-1:40pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-11-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 9:54am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 9:14am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:40-3:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-11-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 6:29am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 6:14am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:33pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 6-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 7:21am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 6:30am (ಮ.ಬೆ) ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:14-1:40pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 4:57am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 3:23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:7:54-9:21am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 5-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 6:29am(ಮ.ಬೆ) ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 6:14am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:33pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-11-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 2:56am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 12:54am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6:3pm ರಾಹುಕಾಲ:4:34-6pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
4-11-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 4:57am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 12:54am
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:54-9:21am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 02-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 1:30am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 11:1pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ, ಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:21-10:47am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 3-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 2:56am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 12:54am ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:34-6pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-11-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-11-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್
ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 12:50am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 9:51pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm ರಾಹುಕಾಲ:10:47am12:14pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶರದ್ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 1:30am ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ11:01pm ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:09:21-10:47am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-10-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-10-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 1:1am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 9:30pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:8pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
1-11-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 12:50am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 9:51pm ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:47am12:14pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-10-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-10-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ್ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:22pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 3:16am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಶಕುನಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:27am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:5pm
ರಾಹುಕಾಲ:4:36-6:3pm ದಿನವಿಶೇಷ:ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಭ್ಯಂಗ, ಲಕ್ಷೀ ಪೂಜೆ. ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
28-10-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ-ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 9:8am ಪ್ರತಿಪದೆ 6:5(ಮ.ಬೆ) ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 12:59am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:53-9:20am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-09-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-09-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 01 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 6:11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 6:43am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm ರಾಹುಕಾಲ:12:21-1:52pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 19-9-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 7:26pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 8:44am
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:52-3:23pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-09-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-9-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 6:23am ಸ್ವಾತಿ4:30am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:43pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:34-5:8pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-9-2019
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:44pm ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 4:6am ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:26-1:59pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-09-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-9-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ8:26am ಉಪರಿ ತೃತೀಯ 4:30am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 11:10am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ
ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ,ಶುಭ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:44pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:9-6:44am ದಿನವಿಶೇಷ:ಗೌರಿ ತದಿಗೆ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-9-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 1:53am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 8:32am
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:44-9:8am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-08-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-08-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 06 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ8:8am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 3:47am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ
ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:50pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:54am12:29pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
24-08-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 8:32am
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 4:15am ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:18-10:54am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-08-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-08-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 04 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:20am(ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 12:46am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:51pm ರಾಹುಕಾಲ:12:30-2:6pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 22-8-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 7:6am ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 2:35am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:6-3:41pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-08-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-8-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 3:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 11:47pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:17am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm ರಾಹುಕಾಲ:7:38-9:17am
ದಿನವಿಶೇಷ:ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
6-8-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ :ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 1:30pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:49-5:27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-08-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-8-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 10:5pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 6:43am ಹುಬ್ಬ 5:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್, ಪರಿಘ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:17am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:55am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
4-8-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಶ್ರಾವಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 6:48pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:28-7:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 11:57am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 2:40pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಶಕುನಿ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:16am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm ರಾಹುಕಾಲ:12:33-2:12pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 1-8-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ-ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 8:41am ಉಪರಿ ಪ್ರತಿಪದೆ 4:30am ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:51pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 7:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 7:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:15am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:2pm ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:54am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-7-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 6:49pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:5:31-7:10pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-07-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ಕರ್ಕ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:16pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 1:13pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:14am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:3pm ರಾಹುಕಾಲ:3:53-5:32pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 24-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:5pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:33-2:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ2:3pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 10:24am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:14am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:3pm ರಾಹುಕಾಲ:7:34-9:14am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:16pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:53-5:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-07-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:39am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ7:34am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:14am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:5:33-7:13pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 22-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 2:3pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:34-9:14pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 9:13am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 6:13am(ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:9:13-10:53am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
21-7-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 9:13am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:33-7:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-07-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 03 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ6:55am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ4:24am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:13am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:53am12:33pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 20-07-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 9:13am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:13-10:53am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಕರ್ಕ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ4:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 10:58pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:12:33-2:13pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 6:12am (ಮ.ಬೆ) ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:13-3:53pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 3:7am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 8:42pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:12am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:3:54-5:34pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ, ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 4:51am ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:33-2:13pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 1:48am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 6:51pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:12am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:32-9:12am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
16-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 3:7am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:54-5:34pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 12:54am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 5:25pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:11am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:34-7:15pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
15-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 1:48am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:32-9:12am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 12:28am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 4:27pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:11am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:5pm ರಾಹುಕಾಲ:9:11-10:52am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-7-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 12:54am ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:34-7:15pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-7-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 1:2am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 3:54pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:10am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:5pm ರಾಹುಕಾಲ:2:13-3:54pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 12:30am ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:52am12:32pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 1:9pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 10:09pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:9am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:5pm ರಾಹುಕಾಲ:9:10-10:51am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 10:18am ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:35-7:16pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-7-19
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 7:9pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 2:29am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:9am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:53pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
5-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 4:9pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷಾ 12:17am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:51am12:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 10:4pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 6:35am ಪುನರ್ವಸು 4:04am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:8am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:12:32-2:12pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 7:9pm ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 2:29am ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:53pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-07-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-7-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 12:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 8:13am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:06:08am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:04pm
ರಾಹುಕಾಲ: 03:53-05:34pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
3-7-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 10:4pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 6:35am ಪುನರ್ವಸು 4:3 ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:32-2:12pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:6am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 9:11am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮಾ ಕರಣ:ಭದ್ರ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:7am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm ರಾಹುಕಾಲ:10:49-12:30pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 29-06-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ6:45am ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 9:57am
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:10am10:47am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:6am(ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 7:43am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಯಾನ್ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:6am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:53pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
28-06-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:36am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 9:11am ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:49am12:30pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 5:44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 6:6am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:6am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:4pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:30-2:11pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
27-06-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:6am (ಮ.ಬೆ)
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 7:43am ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:53pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 4:13am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರಾ 5:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:9am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:50-5:27pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
26-06-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 5:44am
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 7:43am (ಮ,ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ) ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:12-1:59pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 5:8pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 3:38pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಗುರು ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:2pmರಾಹುಕಾಲ:2:10-3:39pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 21-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 7:8pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:47am12:29pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 3:34pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:2pm ರಾಹುಕಾಲ:12:28-2:10pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 20-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 05:08pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:10-3:39pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪೂರ್ಣಿಮಾ 4pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 10:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ಶುಭ ವಾರ:ಭವ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm ರಾಹುಕಾಲ:7:42-9:19am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ 2:30pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲಾ 11:49am ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:48-5:20pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ಮಿಥುನ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 2:1pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 10:6am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ವಣಿಜ ವಾರ:ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:25-7:2pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
17-06-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣುಮೆ 4:pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 10:42am ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:42-9:19am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ3:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 10:16
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧಿ ಕರಣ:ತೈತಿಲ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm ರಾಹುಕಾಲ: 9:5-10:46am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 2:1pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ10:06am
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:32-7:13pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ3:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 10:16
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ:10:46-12:27
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 15-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 1:32pm ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖ 9:58am
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:5-10:46am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-6-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 4:49pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ10:54am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಭದ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ:2:8-3:49pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ3:30pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ10:16
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:46-12:27
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 11:50am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:27-2:8pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
13-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 4:49pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:8-3:49pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-06-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 8:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ1pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ:3:49-5:30pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 6:27pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:27-02:08pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 10:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 2:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
11-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 8:19pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:49-5:30pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 12:36am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 3:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:30-7:11pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
10-06-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ10:23pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 12:3pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ9:53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:25-2:6pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
6-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 9:54am
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:7-3:48pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 1:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 11:8pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ,ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:47-5:28pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
5-6-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 12:3pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:25-2:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-6-19 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 19 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 3:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ 12:05am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 1:57pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:47-5:28pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-6-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 18 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 4:39pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 12:38am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ:ಶಕುನಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:27-7:08pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
3-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ3:31pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-06-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-6-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 17 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 5:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 12:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:4-10:44am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
2-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 4:39pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:27-7:8pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 16 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 5:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 12:11am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:44am12:25pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 1-6-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 5:16pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:4-10:44am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 14 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 3:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 9:17pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ: ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:56pm ರಾಹುಕಾಲ:12:24-2:5pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 30-05-19 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 4:38pm ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:5-3:46pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 13 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ನವಮಿ 1:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 6:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:56pm ರಾಹುಕಾಲ:3:45-5:25pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 29-5-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 3:21pm ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:24-2:5pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 12 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 11:16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 4:12pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:55pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
28-05-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ
ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 1:30pm
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:45-5:25pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 11 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 8:49am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 1:13pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:55pm ರಾಹುಕಾಲ:5:25-7:5pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 27-5-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 11:16am ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:23-9:4am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-05-2019
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-05-2019 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 10 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 8:49am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 10:14am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:06:55pm
ರಾಹುಕಾಲ:09:04-10:44am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 26-05-2019 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ8:49am ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:25-7:5pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+