ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-03-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-03-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ (೩೨:೪೬) 07:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ (೩೯:೩೩) 10:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಶತಭಿಷ
ಯೋಗ: ಹರ್ಷಣ ಕರಣ: ಭದ್ರೆ ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:47am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm
ರಾಹುಕಾಲ: 11:13am12:42pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 6-3-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:44-11:13am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-03-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-3-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ (೩೭:೫೫) 9:58pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ (೪೨:೫೦) 11:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ: ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:48am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm
ರಾಹುಕಾಲ: 02:11-03:40pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
05-03-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:13am12:42pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-03-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-3-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ (೫೭:೦೨) 05:46am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ (೪೬:೫೫) 01:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಶತಭಿಷ
ಯೋಗ: ಧ್ರುವ ಕರಣ: ಕೌಲವ ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06:40pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:43-02:11pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 04-03-2021
ಸಂವತ್ಸರ :ಶಾರ್ವರಿ ಋತು :ಶಿಶಿರ ಮಾಸ :ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ : ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ : ವಿಶಾಖಾ
ವಾರ : ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:11-03:40pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-03-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-3-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ (೫೦:೨೩) 04:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ (೫೧:೩೬) 03:28am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಗಂಡ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:40-05:09pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-03-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:43-02:11pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-03-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-3-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ದ್ವಿತೀಯ (೦೪-೨೩) 08:35am ಉಪರಿ ತೃತೀಯ (೫೨:೫೫) 05:10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ (೦೧:೫೫) 07:36am ಉಪರಿ ಹಸ್ತ (೫೪:೪೧) 04:52am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಶತಭಿಷ ಯೋಗ: ಶೂಲ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ: ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06:39pm ರಾಹುಕಾಲ: 8:17-09:46am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-3-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:9pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪದೆ (೧೧-೦೯) 11:19am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹುಬ್ಬ (೦೬-೫೦) 09:35am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಶತಭಿಷ ಯೋಗ: ಧೃತಿ ಕರಣ: ಕೌಲವ
ವಾರ: ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:51am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ: 05:09-06:37pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 01-03-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ಉಪರಿ ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾ ಉಪರಿ ಹಸ್ತ ವಾರ : ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:17-9:46am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಹುಣ್ಣಿಮೆ (೧೭-೧೮) 01:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮಘ (೧೧-೦೬) 11:17am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ
ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:51am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:47-11:15am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
28-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ : ಹುಬ್ಬ
ವಾರ : ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05:09-06:37pm
‌( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ದಶಿ (೨೨-೨೪) 03:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ (೧೪-೧೬) 12:34pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:52am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ:11:15am12:44pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 27-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:47-11:15am‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ (೨೬-೦೫) 5:18pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ತಿಷ್ಯ (೧೬-೦೧) 01:17pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ
ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:52am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:40pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
26-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:15am12:44pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ (೨೭-೫೯) 6:5pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆರ್ದ್ರಾ (೧೪-೦೨) 12:30pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:53am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:8pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 24-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:44-02:12pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ (೨೫-೫೫) 5:16pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರಾ (೧೦-೦೮) 10:57am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ: ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:54am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ: 08:20-09:48am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-2-2021
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:40-05:08pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 09 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ (೨೧-೫೮) 03:42pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ (೦೪-೩೦) 08:43am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ: ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:54am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ: 05:08-06:36pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
22-02-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:20-9:48am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 08 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ (೧೬-೩೧) 1:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ (೬೦-೦೦) 06:55am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm
ರಾಹುಕಾಲ: 09:49-11:17am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
21-02-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ : ರೋಹಿಣಿ ವಾರ : ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05:08-06:36pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :ಶಿಶಿರ
ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 07 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ (೧೦-೦೬) 10:58am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತ್ತಿಕಾ (೫೭-೩೩) 05:57am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ಐಂದ್ರ ಕರಣ: ವರಿಜೆ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:55am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ:11:17am12:44pm ದಿನವಿಶೇಷ : ರಥಸಪ್ತಮಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 20-02-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ : ರೋಹಿಣಿ
ವಾರ : ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:49-11:17am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು : ಶಿಶಿರ
ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 06 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠಿ (೦೩-೨೩) 08:17am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ (೪೯-೫೩) 02:53am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ: ತೈತಲ ವಾರ: ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:56am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ: 02:13-03:40pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 19-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:17am12:44pm ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ (೬೦-೦೦) 6:57am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಅಶ್ವಿನಿ (೪೨-೦೮) 11:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:57am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:45-02:12pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 18-02-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:50pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ (೫೭-೦೨) 5:46am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ (೩೪-೫೭) 08:56pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:57am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:33-5:7pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
17-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:12pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ (೪೭-೩೨) 1:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ (೨೩-೫೫) 4:32pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:35pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:6-6:34pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
15-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:23-9:50am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪದೆ (೪೩-೪೭)12:29am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ (೧೮-೩೦) 2:22pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ: ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm
ರಾಹುಕಾಲ: 11:18am12:45pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 13-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:51-11:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (೪೪-೦೦) 12:35am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ (೧೮-೦೦) 02:04pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:39pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
12-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:18am12:45pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ: ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ (೪೫-೨೩) 1:9am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ (೧೮-೦೦) 02:11pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಪರಿಘ, ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:12pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:12-03:39pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ (೪೭-೪೩) 2:5am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ (೧೯-೦೫) 2:38pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm ರಾಹುಕಾಲ:3:38-5:5pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-02-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:45-02:12pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ (೫೦-೪೮) 3:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ(೨೦-೫೦) 3:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:25-9:52am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
9-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:38-5:5pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ (೫೪-೨೭)4:47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ (೨೩-೪) 4:14pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm ರಾಹುಕಾಲ:5:4-6:31pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:25-9:52am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ (೦೩) 8:13am ಉಪರಿ ದಶಮಿ (೫೮-೩೨)5:12am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ (೨೫-೪೧)5:17pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06:32pm ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:18am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 7-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:4-6:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ (೧೨-೪೫) 12:7pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ (೩೧-೪೯) 07:44pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:37pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
5-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:18am12:45pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ (೧೭-೫೬) 2:12pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ (೩೫-೧೩)9:7pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಶೂಲ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:11pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
4-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:37pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ (೨೩-೧೩) 4:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ (೩೮-೪೫) 10:32pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ
ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:30pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:37-5:3pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
3-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:11pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ (೨೮-೨೭)6:25pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ (೪೨-೧೮) 11:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:30pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:52am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
2-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:37-5:3pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 25 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ (೩೦-೩೯) 7:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ (೧೩:೪೬) 12:32pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:18pm ರಾಹುಕಾಲ:9:49-11:13am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 10-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:52-6:17pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 24 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ(೩೬-೩೯) 9:40pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ(೧೭:೫೮) 2:12pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ವಣಿಜ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:16pm ರಾಹುಕಾಲ:11:15am 12:40pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 9-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ: ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:51-11:15am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 22 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ (೪೭-೪೫) 4-6am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ (೨೫-೨೧) 5:9pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:16pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:37-2:1pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
7-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:2-3:26pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 21 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ (೫೨-೩೯) 4-3am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ (೨೮-೨೦) 6:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:15pm ರಾಹುಕಾಲ:3:25-4:49pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 6-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:37-02:01pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 20 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ (ಘಟಿ-೩೫) 7:14am ಉಪರಿ ಷಷ್ಠಿ (೫೬-೨೨) 5-33am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ (೩೦-೪೨) 7:16pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಸೋಮ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:15pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:22-9:47am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
5-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಮಂಗಳ ರಾಹುಕಾಲ:03:25-4:49pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 19 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ (ಘಟಿ ೩-೨೭) 8:22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮಘ (೩೨-೨೨) 7:56pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm
ರಾಹುಕಾಲ:4:48-6:13pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
4-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ, ಷಷ್ಠಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ಸೋಮ ರಾಹುಕಾಲ:08:22-09:47am‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 02-01-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 18 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ತೃತೀಯ (ಘಟಿ ೫-೨೭) 9:10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ (೩೩-೧೪)8:16pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm ರಾಹುಕಾಲ:9:46-11:10am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ರವಿ
ರಾಹುಕಾಲ:04:48-06:13pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 17 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ (ಘಟಿ ೬-೨೭) 9:33am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ತಿಷ್ಯ (೩೩-೧೧) 8:14pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:13pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:10am12:34pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 2-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:46-11:10am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 14 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ (ಘಟಿ ೦೨-೨೨) 7:54am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ (೨೬-೨೫) 5:31pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:57am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:12pm ರಾಹುಕಾಲ:3:21-4:46pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 30-12-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:33-1:58pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 13 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ (ಘಟಿ ೬೦-೦೦) 6:56am (ಮ.ಬೆ)
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ (೨೧-೪೬) 03:39pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಸೋಮ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:11pm ರಾಹುಕಾಲ:8:20-9:44am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 29-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಮಂಗಳ ರಾಹುಕಾಲ:3:21-4:46pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 12 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ (ಘಟಿ ೫೮-೨೯) 6:20am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತ್ತಿಕಾ (೧೫-೫೫) 1:18pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:11pm ರಾಹುಕಾಲ:4:45-6:9pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಸೋಮ ರಾಹುಕಾಲ:8:20-9:44am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 11 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ4:18am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ10:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:10pm ರಾಹುಕಾಲ:9:43-11:7am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 27-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:04:45-06:09pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 10 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ1:54am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ7:36am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:10pmರಾಹುಕಾಲ:11:7am12:19pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಗೀತಾಜಯಂತಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
26-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:43-11:1am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 9 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 11:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ6:55am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರು ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:9pm ರಾಹುಕಾಲ:1:55-3:19pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 25-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರ ರಾಹುಕಾಲ:11:1am12:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 8 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 8:39pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 4:32am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:54am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:09pm ರಾಹುಕಾಲ:12:30-1:54pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 24-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:55-3:19pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 7 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 6:14pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 1:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಮಂಗಳ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:54am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:8pm ರಾಹುಕಾಲ:3:18-4:48pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:30-1:54pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 6 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4:15pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 11:02pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ
ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:53am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:08pm
ರಾಹುಕಾಲ: 08:16-09:41am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
22-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:18-4:42pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 5 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 2:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 9pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:53am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:7pm ರಾಹುಕಾಲ:4:41-6:5pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 21-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:16-9:41am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 4 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 2:14pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 7:39pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಹಸ್ತ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:52am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:7pm ರಾಹುಕಾಲ:9:40-11:3am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 20-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:41-6:5pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 3 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 2:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ7:3pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:52am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:6pmರಾಹುಕಾಲ:11:3am12:27pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 19-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:40-11:03am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 2 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 3:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 7:12pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:51am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:6pm
ರಾಹುಕಾಲ:1:51-3:15pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
18-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:3am12:37pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 1 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 4:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 8:3pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:51am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:5pm ರಾಹುಕಾಲ:12:26-1:51pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಧನುರ್ಮಾಸ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 17-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:51-3:15pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 7:6pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ9:30pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:5pm ರಾಹುಕಾಲ:3:14-4:39pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 16-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:26-01:51pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 9:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 11:25pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:8:13-9:37am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 15-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:14-4:39pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 1:39am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:4:38-6:2pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 14-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:13-9:37am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ7:2am ತ್ರಯೋದಶಿ 3:50am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ4:4am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:9:36-10:59am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 13-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:38-6:2pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ 10:04am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 8:47am ಉಪರಿ ಸ್ವಾತಿ 5:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:48am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm ರಾಹುಕಾಲ: 10:59am 12:24pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 12-12-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ,ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:36-10:59am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 12:51pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 10:50am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:48am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm ರಾಹುಕಾಲ:1:48-3:12pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 11-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:59am12:24pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ3:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾನ್ 12:32pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:47am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:23-1:47pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
10-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:48-3:12pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 5:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 1:47pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:46am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:3:11-4:36pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 9-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:23-1:47pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 2:32pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:46am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:8:9-9:33am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:11-4:36pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 7:45pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ 02:45pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:45am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm
ರಾಹುಕಾಲ: 04:35-05:59pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
7-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:9-9:33am
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8:10pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 2:27pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:44am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:32-10:56am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
6-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:35-5:59pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 8:3pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು 1:38pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:44am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ: 10:56am 12:21pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 5-12-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:32-10:56am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 7:26pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 12:21am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:43am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ:1:45-3:10pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ,ಚಂದ್ರೋದಯ 8:30 pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-12-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:56am12:21pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ6:22pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರಾ 10:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:12:20-1:45pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 3-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:45-3:10pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪದೆ 04:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ 08:30am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:42am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:3:9-4:34pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:20-01:45pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 2:59pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ 06:42am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:42am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:8:5-9:30am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 1-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:09-04:34pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 6am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಪರಿಘ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ರವಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:41am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:4:33-5:58pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 30-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:5-9:30am
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:21am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 3:18am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:41am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:29-10:53am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
29-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:33-5:58pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 7:46am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 12:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:40am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:53am12:18pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:29-10:53am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 6:39am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 9:20pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:39am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:1:43-3:8pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ,ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ.
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 27-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:53am12:18pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 5:10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ 6:19pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:43pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 26-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:43-3:8pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:42am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 3:31pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:37pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 25-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:43pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 12:32am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 1:4pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:38am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:8:2-9:27am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 24-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:37pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 10:51pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 11:8am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:38am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:57pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 23-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:08:02-09:27am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 05 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 9:48pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 9:53am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:37am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:9:26-10:51am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 22-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:29pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ 9:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:37am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pmರಾಹುಕಾಲ:10:51am12:16pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 21-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:26-10:51am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕನ್ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 10:39am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:36am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:41pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 19-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 1:17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ 12:21pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:35am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:3:6-4:32pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:18-01:41pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 26 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 9:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 1:54am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:33am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:6pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:49am12:15pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
ಋತು : ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ: ತುಲಾ 26 ಚ,ಮಾಸ : ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ: ದ್ವಾದಶಿ 09:30pm

ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 01:54am

ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ವಿಶಾಖಾ
ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ: ಕೌಲವ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:33am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06:00pm
ರಾಹುಕಾಲ: 1:41-03:06pm

ದಿನವಿಶೇಷ :

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
13-11-2020
ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು : ಶರದ
ಮಾಸ : ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಚಿತ್ರ
ವಾರ : ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:49am12:15pm

ದಿನ ವಿಶೇಷ:

ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ: *ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ*)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 25 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 12:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 4:24am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:32am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:12:15-1:40pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 24 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 3:22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 7:55am ಉಪರಿ ಹುಬ್ಬ 5:33am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:3:6-4:32pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 11-11-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:15-01:40pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 23 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 6:50am ಉಪರಿ ನವಮಿ 4:36am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ 8:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:56-9:22am ದಿನವಿಶೇಷ:ಗಂಗಾಷ್ಟಮಿ
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 10-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:6-4:32pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 22 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 7:29am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 8:45am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:31am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ:4:33-5:59pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 9-11-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ಉಪರಿ ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:56-9:22am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 21 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 7:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 8:4am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ:9:22-10:48am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 8-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:33-5:59pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 20 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 6:36am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 6:44am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:30am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pmರಾಹುಕಾಲ:10:48am12:14pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 7-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:22-10:48am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 19 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 6:29am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 6:29am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ:1:40-3:7pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 6-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:48am12:14pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 18 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 5:14am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 4:50am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:29am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:12:14-1:41pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 5-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:40-3:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 17 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 3:24am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 3:29am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:29am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:34pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:14-1:41pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 16 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 1:14am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 11:49pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:29am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:7:54-9:21am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 3-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:34pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 15 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 8:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 8:56pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm ರಾಹುಕಾಲ:4:34-6:1pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 2-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:54-9:21am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 14 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 8:18pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 5:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:47am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 1-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:34-6:1pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 13 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 5:45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 3:56pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pmರಾಹುಕಾಲ:10:47am12:14pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 31-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:47am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 12 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 3:15pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:59am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:8pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 30-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:47am12:14pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 11 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 12:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 9:10am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:12:14-1:41pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 29-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:8pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 10 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 10:46am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 6:36am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:5pm ರಾಹುಕಾಲ:3:1-4:26pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:14-1:41pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 7 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 6:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 2:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:26am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:6pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:47am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
25-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:37-6:4pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 6 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:57am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 1:27am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:7pmರಾಹುಕಾಲ:10:47am12:15pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
24-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:47am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದಸೌರಮಾಸ: ತುಲಾ 5 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 7:39am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 12:58am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:7pm ರಾಹುಕಾಲ:1:42-3:10pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
23-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:47am12:15pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 4 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 9:7am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 1:12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:8pm ರಾಹುಕಾಲ:12:15-1:43pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
22-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 1:42-3:10pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ‌
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 03 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:18am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 2:11am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:8pm ರಾಹುಕಾಲ:3:11-4:39pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
21-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:15-1:43pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 02 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 2:7pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 3:52am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:9pm ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:20am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
20-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:11-4:39pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ: ಕನ್ಯಾ 31 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 9:8pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 11:51am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:10pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:48am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:40-6:8pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 1am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 2:57pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:11pmರಾಹುಕಾಲ:10:48am12:16pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:48am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 8:33am ಉಪರಿ ಚತುರ್ದಶಿ4:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 5:57pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:11pm ರಾಹುಕಾಲ:1:44-3:13pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:48am12:16pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 11:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 8:40pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:12pm ರಾಹುಕಾಲ:12:13-1:40pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 15-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:44-3:13pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 2:35pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 10:54pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:13pm ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:33pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ: ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:13-1:40pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 4:38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಶ 12:29am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:13pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9-18am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
13-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:07-04:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 5:53pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 1:18am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಸಿದ್ದಿ ಕರಣ:ಗರಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm ರಾಹುಕಾಲ:4:43-6:12pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9-18am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 6:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 1:17am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:49am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:43-6:12pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 5:49pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 12:26am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:15pmರಾಹುಕಾಲ:10:49am12:18pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 10-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:49am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:36pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರ 10:49pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವರೀಯಾನ್ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:16pm ರಾಹುಕಾಲ:1:47-3:16pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:49am-12:18pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 2:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 8:35pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:16pm ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:47pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 8-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:47-3:16pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 12:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 5:53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:17pm ರಾಹುಕಾಲ:3:17-4:16pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:18-01:47pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 6:23am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 8:50am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:19pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:50am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:47-6:17pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 4:56am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ 6:23am (ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:20pmರಾಹುಕಾಲ:10:50am12:20pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:50am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 2:34am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 05:56am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:21pm ರಾಹುಕಾಲ:1:50-3:19pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 2-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:50am12:20pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-09-0020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 3:14am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:21pm ರಾಹುಕಾಲ:12:20-1:50pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 1-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:50-3:19pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-09-0020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ: ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:33pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 12:47am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:22pmರಾಹುಕಾಲ:3:20-4:50pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 30-9-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:20-1:50pm ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 8:58pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 10:38pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9:21am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 29-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:20-4:50pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 7:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 8:49pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm ರಾಹುಕಾಲ:4:52-06:22am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-9-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:07:51-09:21am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 7pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 7:25pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:24pm ರಾಹುಕಾಲ:9:21-10:51am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 27-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:52-6:22pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 6:43pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 6:30pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:25pmರಾಹುಕಾಲ:10:52am12:22pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 26-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:21-10:51am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 2:31pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ 3:19pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ
ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:48pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:26am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
25-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:13pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 7:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 6:24pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:26pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:23-01:53pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
24-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:53-03:23pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 7:18pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:27pm ರಾಹುಕಾಲ:3:24-4:55pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:23-1:53pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:42pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 8:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ವೈಧ್ರತಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:28pm ರಾಹುಕಾಲ:7:519:22am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ22-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:24-4:55pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 9:10am ಉಪರಿ ತೃತೀಯ 5:28am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 1:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:29pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:22-10:53am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
20-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:56-6:27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 1 ಚ,ಮಾಸ: ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 04:29pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 9:47am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm ರಾಹುಕಾಲ:1:51-3:27pm
ದಿನವಿಶೇಷ : ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಉಪರಿ ಹಸ್ತ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:53am12:24pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 7:56pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 12:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:32pm ರಾಹುಕಾಲ:12:25-1:56pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:56-3:27pm
ದಿನ ವಿಶೇಷ: ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
‌ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 2:25pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:32pm ರಾಹುಕಾಲ:3:28-4:59pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 16-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:25-1:56pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:29am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 3:52pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:23am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 15-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:28-4:59pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ: ಸಿಂಹ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:16am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು 4:33pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm ರಾಹುಕಾಲ:5:1-6:32pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-9-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:23am
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 04:14am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ4:24pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:35pm ರಾಹುಕಾಲ:9:23-10:55am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ :ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05:01-06:32pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ4:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 3:24pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:55am12:27pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:23-10:55am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 3:35am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 1:38pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ:1:59-03:31pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:55am12:27pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 2:5am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 11:15am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ:12:28-1:59pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:59-3:31pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 12:2am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 8:25am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ:3:32-5:4pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:28-1:59pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ: ಸಿಂಹ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 9:38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 6:22am (ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:24am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:32-5:4pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 7:6pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 5:23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ:5:5-6:38pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:24am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 4:38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 2:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:09:24-10:57am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 6-9-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:5:5-6:38pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 2:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:27pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pmರಾಹುಕಾಲ:10:57am12:29pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 5-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:24-10:57am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪದೆ 12:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 08:50pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:2:2-3:35pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ :ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:57am12:29pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 10:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ 06:33pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:42pm ರಾಹುಕಾಲ:12:30-2:03pm
ದಿನವಿಶೇಷ : ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ವ್ರತಮ್,ಮಹಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಃ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-09-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:02-03:35pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 09:39am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 4:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:43pm ರಾಹುಕಾಲ:3:36-5:8pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:30-02:03pm
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ಮಿಥುನ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 12:11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರಾ 1:01pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ
ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:3pm ರಾಹುಕಾಲ:5:24-7:1pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
22-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 07:41-9:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ಮಿಥುನ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 7:50am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 6:4am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ: ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:2pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:32-2:9pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
18-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:9-3:46pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 12:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 9:27pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:04am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm ರಾಹುಕಾಲ:9:17-10:54am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 14-06-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:22-6:59pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 10:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 6:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:54am12:31pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:27-10:54am
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 4:35pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:7-3:44pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
12-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:54am12:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8:04pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ 2:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:03am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:30-02:07pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ11-06-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:07-03:44pm‌
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 7:39pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 1:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:03am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ:3:44-5:21pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-06-2020 ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:30-2:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 7:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1:44pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:16am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:44-5:21pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 8:55pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 2:10pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಶುಭ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm ರಾಹುಕಾಲ: 5:20-6:58pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 08-06-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:16am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 10:33pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 3:11pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm ರಾಹುಕಾಲ:9:16-10:53amನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 7-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೂಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:20-6:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 12:42am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ 04:43pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:52am12:29pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 6-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:53am ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 6:06am ಉಪರಿ ಚತುರ್ದಶಿ 3:9am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 6:36pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಪರಿಘ,ಶಿವ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:6-3:43pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
5-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:58am12:29pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 9:5am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 8:42pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm ರಾಹುಕಾಲ:12:29-2:6pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 04-06-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ಉಪರಿ ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 2:6-03:43pm
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 12:4pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 10:54am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ, ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:42-5:19pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
3-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:29-2:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 1:2am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:38-9:15am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
2-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 3:42-5:19pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 7:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 4:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:52am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 31-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:18-6:55pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-5-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 12:32am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 7:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:56pm ರಾಹುಕಾಲ:12:28-2:4pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 28-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:5-3:41pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ 1:09am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆರ್ದ್ರಾ 07:01am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ: ಗಂಡ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:55pm
ರಾಹುಕಾಲ: 3:41-05:17pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 27-05-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:28-2:04pm
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 6 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 7:42pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 10:36pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:53pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:27-2:3pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
21-5-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:3-3:40pm ‌ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-5-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 5 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 5:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ 7:53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:53pm ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:15pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 20-05-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:27-2:3pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 4 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:8pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 4:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:52pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:15am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
19-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:15pm ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 3 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 12:42pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 01:58pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:52pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:15-6:51pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 18-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:15am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 2 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 10:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ 11:5am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:6am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:52pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:51am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 17-5-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 05:15-06:51pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 1 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 8:22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ 8:29am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:6am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:52pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:51am12:27pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:51am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮೇಷ 31 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ 6:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:6am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:51pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:2-3:38pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
15-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:51am12:27pm ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮೀನ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 4:26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:42pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:39-2:9pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
19-3-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 02:09-03:39pm ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮೀನ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 3:24am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ11:45am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:42pm ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:10pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-03-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:39-2:09pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮೀನ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 4:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ 11:12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ
ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:40amಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:42pm ರಾಹುಕಾಲ: 08:09-09:39am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-03-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:10pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮೀನ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 3:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 11:23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:41am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:42pm ರಾಹುಕಾಲ:5:10-6:40pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-03-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 08:09-09:39am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:25am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 12:19pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:41am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:9:40-11:10am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 15-03-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:10-6:40pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 8:50am ಉಪರಿ ಪಂಚಮಿ 5:27am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 1:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:42am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ: 11:10am12:40pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
14-3-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 09:40-11:10am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 11:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 4:15pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ: 02:10-03:40am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-03-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ, ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:10am12:40pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 3:33pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 06:59pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:44am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:12:41-2:10pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:10-3:40pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 7:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 10:1pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ
ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:45am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:9pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-3-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:41-2:10pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 11:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹುಬ್ಬ 1:8am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಧೃತಿ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:45am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:8:13-9:42am ದಿನವಿಶೇಷ:ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-3-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:9pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 3:3am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 6:51am ಮಘ 3:19am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:5:9-6:39pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:13-9:42am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 9:28am ತ್ರಯೋದಶಿ 6:3am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 9:4am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:46am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ: 09:42-11:13am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ,ಮಘ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:9-6:39pm‌
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 11:47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 10:38am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಪೂರ್ವಭದ್ರ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:47am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:11:13am12:42pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-3-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ, ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:42-11:13am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 1:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 11:25am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:47am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:40pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 6-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:13am12:42pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 2pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 11:23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:48am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:12:42-2:11pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 5-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:40pm‌
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 1:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 10:31am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:40-05:09pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-03-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:42-2:11pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 12:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 08:54am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:8:16-9:45am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:09pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-03-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-3-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 11:16am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 6:50am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ:5:9-6:38pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-3-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:16-9:45am
‌ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 9:11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 1:42m ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಪರಿಘ
ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ರವಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:54am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ: 5:8-6:36pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 24-02-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 8:20-9:48am ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 09 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 7:2pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 11:19am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಶಕುನಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:54am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ: 09:49-11:17am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-2-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 05:08-06:36pm‌
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-02-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 3:2pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 7:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ: 02:12-03:40pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 21-02-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:17-12:44pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 5:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 9:13am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pmರಾಹುಕಾಲ:11:17am12:44pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
22-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 09:49-11:16am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 6:6am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:7pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 19-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:45-2:12pm ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-02-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 2:35pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 5:13am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ:8:23-9:50am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 02 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4:29pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 5:8am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:57am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:35pm ರಾಹುಕಾಲ:9:50-11:18am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:7-6:35pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 6:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 7:27am ಸ್ವಾತಿ 5:34am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:35pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:18am12:45pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 15-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:50-11:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 9:24am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:35pm ರಾಹುಕಾಲ:2:13-3:39pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ, ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:18am12:45pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:39pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 11:45am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pmರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:12pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:39pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-02-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 2:53pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 2:22pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:5pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:12pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ* 10-02-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 9:44am ಉಪರಿ ದ್ವಿತೀಯ 5:34am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 5:5pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm
ರಾಹುಕಾಲ: 08:25-9:51am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
11-02-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:5pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 1:3pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 7:43pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm ರಾಹುಕಾಲ:5:5-6:31pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 08:25-09:51am‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 4:1pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 10:04pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:18am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 05:05-06:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-02-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 6:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:18am12:45pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 8-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 09:52-11:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 8:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 1:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರು ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:32pm ರಾಹುಕಾಲ: 02:11-03:38pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-02-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:18am12:45pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 9:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 1:58am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:32pm ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:11pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 6-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 2:11-3:38pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 9:49pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 1:48am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:37-05:03pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 5-2-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:45-02:11pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 9:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 12:52am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:52am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 3:37-5:3pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 8:3pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 11:10pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:30pm ರಾಹುಕಾಲ:5:3-6:29pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:52am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-02-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-2-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:10pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 8:53pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:30pm ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:18am
ದಿನವಿಶೇಷ:ರಥಸಪ್ತಮಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
2-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:3-6:29pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-01-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 3:51pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 6:9pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ
ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:29pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:18am12:44pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 1-2-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:18am ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 1:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 3:12pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:29pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:10-3:35pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
31-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:18am12:44pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 10:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 12:13pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:29pm ರಾಹುಕಾಲ:12:44-2:9pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 30-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 2:10-3:36pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 8:22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 9:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ
ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:28pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:35-5:1pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
29-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:44-2:9pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 7:2am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 7:2am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:28pm ರಾಹುಕಾಲ:8:27-9:52am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:35-5:1pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 6:15am (ಬೆ.ಜಾ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 6:48am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:27pm
ರಾಹುಕಾಲ:4:59-6:25pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
27-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:27-9:52am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 4:31am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 4:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:27pm ರಾಹುಕಾಲ: 09:52-11:17am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 26-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 04:59-06:25pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 03:11am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 02:45am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:26pm
ರಾಹುಕಾಲ: 11:17am12:43pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 25-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:17am ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 2:17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:26pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:8-3:33pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
24-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:17am12:43pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 1:48am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 12:19am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:25pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:42-2:7pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
23-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:8-3:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 07 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:45am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 11:42pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:25pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:32-04:57pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 22-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:42-2:7pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 2:5am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 11:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:24pm ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:51am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 21-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:32-4:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ* 19-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 11:40pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶೂಲ
ಕರಣ:ವರಿಜ ವಾರ:ರವಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm ರಾಹುಕಾಲ:4:56-6:22pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 20-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:51am‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ನವಮಿ 4am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 12:15am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ತೈತಲೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm ರಾಹುಕಾಲ:9:51-11:16am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 19-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:56-6:22pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 7:28am ಉಪರಿ ಅಷ್ಟಮಿ 5:5am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 1:12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:16am12:41pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 18-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:51-11:16am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 4:30am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರು ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:22pm ರಾಹುಕಾಲ:02:05-03:30pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:11:16am12:41pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 12:10pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 4:6am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ತೈತಲೆ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:21pm ರಾಹುಕಾಲ:12:40-2:5pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
16-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:5-3:30pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 29 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 2:49pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 7:55am ಹುಬ್ಬ 5:1am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:21pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:29-4:54pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
15-1-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:40-2:5pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 28 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 5:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 9:55am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:2am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:20pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:25-9:50am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ,ಹುಬ್ಬ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:29-4:54pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-1-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 27 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 8:12pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 11:49am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ರವಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:19pm ರಾಹುಕಾಲ:04:53-06:18pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-01-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ಸೋಮ ರಾಹುಕಾಲ:08:25-09:50am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-01-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-01-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1941 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 26 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 10:40pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 1:29pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:19pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:49-11:14am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-01-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ವಿಕಾರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:53-6:18pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚ