ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  80
ಭವಂತಿ ಬಹವೋ ಮೂರ್ಖಾಃ ಕ್ವಚಿದೇಕೋ ವಿಶುದ್ಧಧೀಃ |
ತ್ರಾಸಿತೋsಪಿ ಸದಾ ಮೂರ್ಖೈರಚಲೋ ಯಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ||
ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ
ಮೂರ್ಖರು ಬಹುವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಅಪರೂಪ. ಮೂರ್ಖರಿಂದ ಹೆದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂಸಹ ಯಾರು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುವನೋ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  79
ಏಕಮಪ್ಯಕ್ಷರಂ ಯಸ್ತು ಗುರುಃ ಶಿಷ್ಯೇ ನಿವೇದಯತ್ |
ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ನಾಸ್ತಿ ತದೃವ್ಯಂ ಯದ್ಧತ್ವಾ ಹ್ಯನೃಣೀಭವೇತ್ || ಅತ್ರಿಸಂಹಿತಾ ೧-೯
ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೂ ಅದರ ಋಣಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಸ್ತುವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  78
ಅಚೋದ್ಯಮಾನಾನಿ ಯಥಾ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಚ ಫಲಾನಿ ಚ |
ಸ್ವಂ ಕಾಲಂ ನಾತಿವರ್ತಂತೇ ತಥಾ ಕರ್ಮ ಪುರಾ ಕೃತಮ್ ||
ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ೧೮೧-೧೧
ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗೆ ಯಾರ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಫಲನೀಡುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪುರಾಕೃತ ಕರ್ಮಗಳೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕಾಲಬಂದಾಗ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  77
ಸಂಪದೋ ಹಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಗಂಧರ್ವನಗರೋಪಮಾಃ |
ದೃಶ್ಯಮಾನಾಃ ಕ್ಷಣೇನೈವ ಭವಂತಿ ನ ಭವಂತಿ ಚ ||
-ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿ-೧೬೨
ಮನುಷ್ಯರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬುದು ಗಂಧರ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮವಾದುದು. ನೋಡುನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  76
ಶೂನ್ಯಮಪುತ್ರಸ್ಯ ಗೃಹಂ ಚಿರಶೂನ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಯಸ್ಯ ಸನ್ಮಿತ್ರಮ್ |
ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ದಿಶಃ ಶೂನ್ಯಾಃ ಸರ್ವಂ ಶೂನ್ಯಂ ದರಿದ್ರಸ್ಯ ||
-ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ ೧-೮
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಬರಿದಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ಮಿತ್ರರಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಬರಿದು, ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬರಿದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಬರಿದಾಗಿದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  75
ಅಗ್ನೌ ಕ್ರಿಯಾವತಾಂ ದೇವೋ ದಿವಿ ದೇವೋ ಮನೀಷಿಣಾಮ್ |
ಪ್ರತಿಮಾಸ್ವಲ್ಪಬುದ್ಧಿನಾಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯೇ ಹರಿಃ ||
ಬೃಹತ್ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ, ೪-೧೧೯
ಯಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು, ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಯೋಗಿಗಳು ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  74
ಅಂಕಾಧಿರೋಪಿತಮೃಗಃ ಚಂದ್ರಮಾ ಮೃಗಲಾಂಛನಃ |
ಕೇಸರೀ ನಿಷ್ಠುರಕ್ಷಿಪ್ತಮೃಗಯೂಥೋ ಮೃಗಾಧಿಪಃ ||
- ಶಿಶುಪಾಲವಧ ೨~೫೩
ಚಂದ್ರನಾದರೋ ಪ್ರೀತಿ,ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತೊಡೆಯಮೇಲಿರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಕಲೆಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಕಳಂಕಿತನಾದನು. ಸಿಂಹವಾದರೋ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಠೋರತೆಯಿಂದ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಮೃಗಾಧಿಪ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಯು ಬಂತು. ಸಕಾಲದ ಶೌರ್ಯವು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಳಂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  73
ಅಪ್ರಾರ್ಥಿತಾನಿ ದುಃಖಾನಿ ಯಥೈವಾಯಾಂತಿ ದೇಹಿನಾಮ್ |
ಸುಖಾನ್ಯಪಿ ತಥಾ ಮನ್ಯೇ ದೈನ್ಯಮತ್ರಾತಿರಿಚ್ಯತೇ ||
-ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ
ಬಯಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದುಃಖಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೆಯೋ ಸುಖಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ದೈನ್ಯವೊಂದು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  72
ಲಾಂಗೂಲಚಾಲನಮಧಶ್ಚರಣಾವಪಾತಂ
ಭೂಮೌ ನಿಪತ್ಯ ವದನೋದರದರ್ಶನಂ ಚ |
ಶ್ವಾ ಪಿಂಡದಸ್ಯ ಕುರುತೇ ಗಜಪುಂಗವಸ್ತು
ಧೀರಂ ವಿಲೋಕಯತಿ ಚಾಟುಶತೈಶ್ಚ ಭುಂಕ್ತೇ ||
-ನೀತಿಶತಕ-೨೯
ನಾಯಿಯು ತನಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವವನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಾಯಿಯನ್ನೂ , ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದರೆ ಆನೆಯು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಪಚಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಊಟಮಾಡುತ್ತದೆ. {ಉತ್ತಮರು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹಗುರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. }
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  71
ಲಾಂಗೂಲಚಾಲನಮಧಶ್ಚರಣಾವಪಾತಂ
ಭೂಮೌ ನಿಪತ್ಯ ವದನೋದರದರ್ಶನಂ ಚ|
ಶ್ವಾ ಪಿಂಡದಸ್ಯ ಕುರುತೇ ಗಜಪುಂಗವಸ್ತು
ಧೀರಂ ವಿಲೋಕಯತಿ ಚಾಟುಶತೈಶ್ಚ ಭುಂಕ್ತೇ ||

-ನೀತಿಶತಕ-೨೯
ನಾಯಿಯು ತನಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವವನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಾಯಿಯನ್ನೂ , ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದರೆ ಆನೆಯು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಪಚಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಊಟಮಾಡುತ್ತದೆ. {ಉತ್ತಮರು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹಗುರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. }
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  70
ಸದ್ಭಿರೇವ ಸಹಾಸೀತ ಸದ್ಭಿಃ ಕುರ್ವೀತ ಸಂಗತಿಮ್ |
ಸದ್ಬಿರ್ವಿವಾದಂ ಮೈತ್ರೀಂ ವಾ ನಾsಸದ್ಭಿಃ ಕಿಂಚಿದಾಚರೇತ್ ||
-ಶಾರ್ಙಧರಪದ್ಧತಿ
ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ನೇಹಗಳಿಸಬೇಕು, ಅವರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  69
ತುಷ್ಯಂತಿ ಭೋಜನೈರ್ವಿಪ್ರಾ ಮಯೂರಾ ಘನರ್ಜಿತೈಃ |
ಸಾಧವಃ ಪರಸಂತೋಷೈಃ ಖಲಾಃ ಪರವಿಪತ್ತಿಷು |
-ಚಾಣಕ್ಯನೀತಿ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ, ನವಿಲಿಗೆ ಮೋಡಗಳ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ, ದುರ್ಜನರಿಗಾದರೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  68
ದಾನಂ ವಿತ್ತಾದೃತಂ ವಾಚಃ ಕೀರ್ತಿಧರ್ಮೌ ತಥಾಯುಷಃ |
ಪರೋಪಕರಣಂ ಕಾಯಾದಸಾರಾತ್ಸಾರಮುದ್ಧರೇತ್ |
-ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ
ಹಣದಿಂದ ದಾನವನ್ನೂ, ಮಾತಿನಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನೂ, ಜೀವಿತದಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನೂ, ದೇಹದಿಂದ ಪರೋಪಕಾರವನ್ನೂ, ಅಸಾರವಾದುದರಿಂದ ಸಾರವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿ ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  67
ಉತ್ಪಲಸ್ಯಾರವಿಂದಸ್ಯ
ಮಸ್ತ್ಯಸ್ಯ ಕುಮುದಸ್ಯ ಚ |
ಏಕಯೋನಿಪ್ರಸೂತಾನಾಂ
ತೇಷಾಂ ಗಂಧಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ||
ಕನ್ನೈದಿಲೆ, ಕಮಲ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಕುಮುದ ಪುಷ್ಪಗಳು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. {ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಗುಣಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು}
( ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  66
ತತ್ರ ಮಿತ್ರ ನ ವಸ್ತವ್ಯಂ ಯತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಚತುಷ್ಟಯಮ್ |
ಋಣದಾತಾ ಚ ವೈದ್ಯಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಃ ಸಜಲಾ ನದೀ ||
ಮಿತ್ರನೇ! ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವವನು, ವೈದ್ಯನು, ವೇದವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರಿರುವ ನದೀ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಾರದು.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  65
ಭುಕ್ತಾ ಬಹವೋ ದಾರಾಃ
ಲಬ್ಧಾಃ ಪುತ್ರಾಶ್ಚ ಪೌತ್ರಾಶ್ಚ |
ನೀತಂ ಶತಮಪ್ಯಾಯುಃ
ಸತ್ಯಂ ವದ ಮರ್ತುಮಸ್ತಿ ಮನಃ ||

- {ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತರ} ವೈರಾಗ್ಯಶತಕ
ಎಷ್ಟೋ ಮಡದಿಯರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು , ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. ನೂರು ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೂ ಕಳೆದದ್ದಾಯಿತು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು. ನಿನಗೆ ಸಾಯಲು ಮನಸ್ಸಿದೆಯೇ?
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  64
ಬಾಹ್ಯಮಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಂ ವಾsಪಿ
ದುಃಖಮುತ್ಪಾದ್ಯತೇ ಪರೈಃ |
ನ ಕುಪ್ಯತಿ ನ ಚಾಹಂತಿ
ದಮ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ |
-ಅತ್ರಿಸಂಹಿತಾ,೧-೩೯
ಬೇರೆಯವರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಶರೀರಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಿಟ್ಟಾಗದೇ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದಮ ಎಂದು ಹೆಸರು.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  63
ಭೇತ್ತವ್ಯಂ ನ ತಥಾ ಶತ್ರೋಃ
ನಾಗ್ನೇರ್ನಾಹೇರ್ನ ಚಾಶನೇಃ |
ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯೋ ಯಥಾ ಸ್ವೇಭ್ಯಃ
ತೈರಜಸ್ರಂ ಹಿ ಹನ್ಯತೇ ||
-ಸೌಂದರನಂದ,೧೩-೩೧
ಶತ್ರುವಿಗಾಗಲೀ, ಬೆಂಕಿಗಾಗಲೀ, ಸರ್ಪಕ್ಕಾಗಲೀ, ಸಿಡಿಲಿಗಾಗಲೀ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಾನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸದಾ ಇವನನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  62
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾಃ ಸಮಮೇವ ಸೇವ್ಯಾಃ
ಯೋ ಹಿ ಏಕಭಕ್ತಃ ಸ ನರೊ ಜಘನ್ಯಃ
ತಯೋಸ್ತು ದಾಕ್ಷಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಮಧ್ಯಂ
ಸ ಉತ್ತಮೊ ಯೋ$ಭಿರತಃ ತ್ರಿವರ್ಗೆಃ
-ಮಹಾಭಾರತ
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವವನು ಅಧಮನೆನಿಸುವನು. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದವನು ಮಧ್ಯಮನು. ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುವನು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಮೂರೂ ಸಹಾಯಕವಾಗುವವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ, ದಾನ, ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  61
ಕ್ವಚಿತ್ ವಿದ್ವದ್ಗೋಷ್ಠೀ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಸುರಾಮತ್ತ ಕಲಹಃ
ಕ್ವಚಿತ್ ವೀಣಾನಾದಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಹಾ ಹೇತಿ ರುದಿತಂ
ಕ್ವಚಿದ್ ರಮ್ಯಾ ರಾಮಾ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಜರಾಜರ್ಜರ ತನುಃ
ನ ಜಾನೆ ಸಂಸಾರಃ ಕಿಂ ಅಮೃತಮಯಃ ಕಿಂ ವಿಷಮಯಃ
-ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನಾ ಭಾಂಡಾಗಾರ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಚರ್ಚೆ, ಗೋಷ್ಠಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಡಿದವರ ಗಲಾಟೆ. ಒಂದೆಡೆ ವೀಣಾನಾದ, ಸಂಗೀತ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಾ ಹಾ ಎಂಬ ಅಳುವಿಕೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸುಂದರ ನಾರಿಯರು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮುಪ್ಪಿನ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಶರೀರದವರು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆಯೋ, ದುಃಖವಿದೆಯೋ, ಇದು ಅಮೃತಮಯವೋ ವಿಷಮಯವೋ ತಿಳಿಯುವಿದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿದವನಿಗೆ ಗೋಷ್ಠಿ, ಸಂಗೀತ, ಮತ್ತು ನಾರಿಯರು ಸಹ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸುಖವು ಸಿಗುವದೋ ದುಃಖವು ಸಿಗುವದೋ ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಎಂದಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  60
ಆಯುಃ ವರ್ಷಶತಂ ನೃಣಾಂ ಪರಿಮಿತಂ
ರಾತ್ರೌ ತದರ್ಥಂ ಗತಂ
ತಸ್ಮಾರ್ಧಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಚಾರ್ಧಮಪರಂ
ಬಾಲತ್ವ ವೃದ್ಧತ್ವಯೊಃ
ಶೇಷಂ ವ್ಯಾಧಿ ವಿಯೋಗ ದುಃಖ ಭರಿತಂ
ಸೇವಾದಿಭಿಃ ನೀಯತೆ
ಜೀವೆ ವಾರಿತರಂಗ ಚಂಚಲ ತರೆ ಸೌಖ್ಯಂ ಕುತಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ
ಮಾನವನ ಆಯುಷ್ಯವು ನೂರು ವರ್ಷ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂರು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುವದು ಎಂದಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ೫೦ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅರ್ಧ ಕಾಲವನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಜೀವನಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ರೋಗ, ವಿಯೋಗ, ದುಃಖ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಂಚಲವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದು ಕವಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೂರು ವರ್ಷಕಾಲ ಬದುಕುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೇವೆಯೊ ಅಷ್ಟು ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆಯುವುದು, ಮುಖ್ಯವೆಂದಿಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯ ಯೌವ್ವನ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಈ ಸುಭಾಷಿತ ತಿಳಿಸುವದು.

(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  59
ವಿದ್ಯಾ ನಾಮ ನರಸ್ಯ ರೂಪಮಧಿಕಂ
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಗುಪ್ತಂ ಧನಂ
ವಿದ್ಯಾ ಭೋಗಕರಿ ಯಶಸ್ಸುಖಕರೀ
ವಿದ್ಯಾಗುರೂಣಾಂ ಗುರುಃ
ವಿದ್ಯಾ ಬಂಧುಜನೋ ವಿದೇಶ ಗಮನೆ
ವಿದ್ಯಾ ಪರಾದೇವತಾ
ವಿದ್ಯಾ ರಾಜಸುಪೂಜಿತಾ ನತು ಧನಂ
ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನಃ ಪಶುಃ
ವಿದ್ಯೆಯು ಮಾನವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ‍್ಯವನ್ನು ತರುವದು. ವಿದ್ಯೆಯು ಮಾನವನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರುವದು, ವಿದ್ಯೆಯು ಭೋಗವನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸುಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದು. ವಿದ್ಯೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಾಗಿ ಕಾರ‍್ಯ ಮಾಡುವದು. ವಿದ್ಯೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಜನರಂತೆ ಕಾರ‍್ಯ ಮಾಡುವದು. ವಿದ್ಯೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಯಂತಿರುವದು. ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ರಾಜರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುವದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣವಿದ್ದು ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲದವನು ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  58
ಗೃಹೇ ವಾಸಃ ಸುಖಾರ್ಥೋ ಹಿ
ಪತ್ನೀಮೂಲಂ ಹಿ ತತ್ಸುಖಮ್ |
ಅನುಕೂಲಕಲತ್ರಸ್ಯ
ಸ್ವರ್ಗಸ್ತೇನ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಪ್ರತಿಕೂಲಕಲತ್ರಸ್ಯ
ನರಕೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||
-ದಕ್ಷ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ! ಆ ಸುಖದ ಮೂಲ ಪತ್ನೀ. ಪತ್ನಿಯು ಅನುಕೂಲಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವೇ. ಹೆಂಡತಿಯು ಪ್ರತಿಕೂಲಳಾಗಿದ್ದರೆ ನರಕ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  57
ಕ್ಷುತ್ತೃಷ್ಣೋಪಶಮನಂ ತದ್ವತ್
ಶೀತಾದ್ಯುಪಶಮನಂ ಸುಖಮ್ |
ಮನ್ಯತೇ ಬಾಲಬುದ್ಧಿತ್ವಾತ್
ದುಃಖಮೇವ ಹಿ ತತ್ಪುನಃ ||
-ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ, ೧-೧೭-೬೧
ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳ ಉಪಶಮನ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಉಪಶಮನ - ಇವುಗಳನ್ನೇ ಬುದ್ಧಿಶೂನ್ಯರು {ಬಾಲಬುದ್ಧಿಯವರು} ಸುಖವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ಉಪಶನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ದುಃಖವೇ ಆಗಿವೆ!
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  56
ಯಥಾ ಹಿ ಪುರುಷೊ ಭಾರಂ ಶಿರಸಾ ಗುರುಮುದ್ವಹನ್ |
ತಂ ಸ್ಕಂಧೇನ ಸ ಆಧತ್ತೇ ತಥಾ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಃ |
-ಭಾಗವತ
ಪುರುಷನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಸ್ತುವು ಭಾರವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾರಿಸುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ . ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕ ಉಪಾಯದಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  55
ಬಲವಾನಪಿ ಕೋಪಜನ್ಮನಃ
ತಮಸೋ ಬಾಭಿವನಂ ರುಣದ್ಧಿ ಯಃ |
ಕ್ಷಯಪಕ್ಷ ಇವೈಂದವೀಃ ಕಲಾಃ
ಸಕಲಾ ಹಂತಿ ಸ ಶಕ್ತಿಸಂಪದಃ ||
-ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ, - ೨-೩೭
ಎಷ್ಟೇ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿರಲಿ ಕೋಪದಿಂದುಂಟಾದ ತಮಸ್ಸಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  54
ಯಥಾ ಹಿ ಪುರುಷೊ ಭಾರಂ ಶಿರಸಾ ಗುರುಮುದ್ವಹನ್ |
ತಂ ಸ್ಕಂಧೇನ ಸ ಆಧತ್ತೇ ತಥಾ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಃ |
-ಭಾಗವತ
ಪುರುಷನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಸ್ತುವು ಭಾರವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾರಿಸುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ . ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕ ಉಪಾಯದಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  53
ಯಥಾ ಹಿ ಪುರುಷೊ ಭಾರಂ ಶಿರಸಾ ಗುರುಮುದ್ವಹನ್ |
ತಂ ಸ್ಕಂಧೇನ ಸ ಆಧತ್ತೇ ತಥಾ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಃ |
-ಭಾಗವತ
ಪುರುಷನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಸ್ತುವು ಭಾರವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾರಿಸುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ . ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕ ಉಪಾಯದಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  52
ಮೃದ್ಘಟ ಇವ ಸುಖಭೇದ್ಯೋ ದುಃಸಂಧಾನಶ್ಚ ದುರ್ಜನೋ ಭವತಿ |
ಸುಜನಸ್ತು ಕನಕಘಟ ಇವ ದುರ್ಭೆದ್ಯಶ್ಚಾಶು ಸಂಧೇಯಃ ||
-ತ್ರಿಶತೀ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ
ದುರ್ಜನರು ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಭೇದಿಸಬಹುದು. ಸಜ್ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಕಲಶವಿದ್ದಂತೆ ಸಿಗುವುದು ನಿಧಾನವಾದರೂ ಭೇದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಾದರೂ ಸ್ನೇಹದ ಬೆಸುಗೆ ಸುಲಭ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  51
ಸಂತಪ್ತಾಯಸಿ ಸಂಸ್ಥಿ ತಸ್ಯ ಪಯಸೋ ನಾಮಾಪಿ ನ ಜ್ಞಾಯತೇ |
ಮುಕ್ತಾಕಾರತಯಾ ತದೇವ ನಳಿನೀಪತ್ರಸ್ಥಿತಂ ರಾಜತೇ ||
ಸ್ವಾತ್ಯಾಂ ಸಾಗರಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಗತಂ ತನ್ಮೌಕ್ತಿಕಂ ಜಾಯತೇ |||
ಪ್ರಾಯೇಣಾಧಮಮಧ್ಯಮೋತ್ತಮಗುಣಃ ಸಂಸರ್ಗತೋ ಜಾಯತೇ ||||
- ನೀತಿಶತಕ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹನಿಯು ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಮಲದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಾತೀಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ, ಮುತ್ತೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಧಮ ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮಗುಣವು ಸಹವಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  50
ಪರೋsಪ್ಯಪತ್ಯಂ ಹಿತಕೃದ್ಯಥೌಷಧಂ |
ಸ್ವದೇಹಜೋsಪ್ಯಾಮಯವತ್ ಸುತೋಹಿತಃ ||
ಛಿಂದ್ಯಾತ್ ತದಂಗಂ ಯದುತಾತ್ಮನೋsಹಿತಮ್ |||
ಶೇಷಂ ಸುಖಂ ಜೀವತಿ ಯದ್ವಿಸರ್ಜನಾತ್ ||||
-ಭಾಗವತ
ಪರಕೀಯನಾದರೂ ಔಷಧದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಮಗನೇ ಸರಿ, ಮಗನೇ ಆದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ರೋಗದಂತೆ ಶತ್ರು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಯವವು ಕೆಡುಕುಂಟುಮಾಡುವುದೋ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ದೇಹ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  49
ಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಮಾದ್ಯಸಿ ಹಿತಾದಪೇತಃ ಪರಿತಪ್ಯತೇ |
ಯದಿ ನೇಷ್ಟಾತ್ಮನಃ ಪೀಡಾ ಮಾ ಸಂಜಿ ಭವತಾ ಜನೇ ||
-ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ
ಬಯಸಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಡೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬಾರದಲ್ಲವೇ?
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  48
ಅಯಮುತ್ತಮೋsಯಮಧಮೋ
ಜಾತ್ಯಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಪದಾ ವಯಸಾ |
ಶ್ಲಾಘ್ಯೋsಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ವೇತ್ಥಂ
ನ ವೇತ್ತಿ ಭಗವಾನನುಗ್ರಹಾವಸರೇ ||
-ಪ್ರಬೋಧಸುಧಾಕರ
ಭಗವಂತನು ದಯೆ ತೋರುವ{ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ} ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಜಾತಿಯಿಂದ, ರೂಪದಿಂದ, ಹಣದಿಂದ, ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇವನು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  47
ಇದಮೇವ ಹಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಚಾತುರ್ಯಮಿದಮೇವ ಹಿ |
ಇದಮೇವ ಸುಬುದ್ಧಿತ್ವಮಾಯಾದಲ್ಪತರೋ ವ್ಯಯಃ ||
-ಸಮಯೋಚಿತ ಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ
ಪಾಂಡಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಇದೇ, ಜಾಣತನ ಎಂದರೆ ಇದೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೆಂದರೆ ಇದೇ, ಅದು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಯ ಎಂಬುದು.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  46
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-46
ಯಥಾ ಬೀಜಂ ವಿನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಮುಪ್ತಂ ಭವತಿ ನಿಷ್ಫಲಂ |
ತಥಾ ಪುರುಷಕಾರೇಣ ವಿನಾ ದೈವಂ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ||
-ಮಹಾಭಾರತ
ಹೇಗೆ ಬೀಜವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಹೊಲವನ್ನು ಉತ್ತರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ದೈವವು ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾಗಬೇಕು.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  45
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-45
ಯದ್ಬೂತಹಿತಮತ್ಯಂತಂ ತತ್ಸತ್ಯಮಿತಿ ಧಾರಣಾ |
ವಿಪರ್ಯಯಕೃತೋಧರ್ಮಃ ಪಶ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಾಮ್ ||
-ಮಹಾಭಾರತ
ಯಾವುದು ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿತಕಾರಿಯೋ ಅದೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಹಿತಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಅಧರ್ಮ. ಧರ್ಮವು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡು.(ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು)
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  44
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ- 45
ಅಹಂಮಮಾಭಿಮಾನೋತ್ಥೈಃ ಕಾಮ ಲೋಭಾದಿಭಿರ್ಮಲೈಃ |
ವೀತಂ ಯದಾ ಮನಃ ಶುದ್ಧಮದುಃಖಮಲಸುಖಂ ಸಮಮ್ ||
-ಭಾಗವತ
ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಸೆ, ಕೃಪಣತೆ ಮೊದಲಾದ ಕೊಳೆಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳು ಸಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  43
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-43
ಆಯುಷಃ ಕ್ಷಣ ಏಕೋಪಿ ನ ತುಲ್ಯಃ ಸ್ವರ್ಣಕೋಟಿಭಿಃ |
ಸ ವೃಥಾ ನೀಯತೇ ಯೇನ ಪ್ರಮಾದ ಸಮಹಾನಯಂ ||
-ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿ
ಕೋಟಿ ಹೊನ್ನುಗಳೂ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ಯದ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಮವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದರೆ ಮಹಾನಷ್ಟವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  42
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-42
ಆಯುಷಃ ಕ್ಷಣ ಏಕೋಪಿ ನ ತುಲ್ಯಃ ಸ್ವರ್ಣಕೋಟಿಭಿಃ |
ಸ ವೃಥಾ ನೀಯತೇ ಯೇನ ಪ್ರಮಾದ ಸಮಹಾನಯಂ ||
-ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿ
ಕೋಟಿ ಹೊನ್ನುಗಳೂ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ಯದ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಮವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದರೆ ಮಹಾನಷ್ಟವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  41
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-41
ಪರೋsಪಿ ಹಿತವಾನ್ ಬಂಧುಃ
ಬಂಧುರಪ್ಯಹಿತಃ ಪರಃ |
ಅಹಿತೋ ದೇಹಜೋ ವ್ಯಾಧಿಃ
ಹಿತಮಾರಣ್ಯಮೌಷಧಮ್ ||
ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಂಧುವಿ(ಸಂಬಂಧಿಕ)ನ ಹಾಗೆಯೇ.
ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕನಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರದವನು ಅಹಿತನಾಗಿರುವುದೇ ಲೇಸು.
ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇರುವ ರೋಗವು ಯಾವತ್ತೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರವವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೂರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  40
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-40
ನಾದ್ರವ್ಯೇ ನಿಹಿತಾ ಕಾಚಿತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಫಲವತೀ ಭವೇತ್ |
ಆಕರೇ ಪದ್ಮರಾಗಾಣಾಂ ಜನ್ಮ ಕಾಚಮಣೇಃ ಕುತಃ ||
-ಹಿತೋಪದೇಶ
ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದು. ಪದ್ಮರಾಗರತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನಮಣಿ ಬಂದುಸೇರಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  39
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-39
ವೃತ್ತಂ ಯತ್ನೇನ ಸಂರಕ್ಷೇತ್ ವಿತ್ತಮಾಯಾತಿ ಯಾತಿ ಚ |
ಅಕ್ಷೀಣೋ ವಿತ್ತತಃ ಕ್ಷೀಣೋ ವೃತ್ತತಸ್ತು ಹತೋ ಹತಃ ||
-ಮಹಾಭಾರತ
ಮನುಷ್ಯನು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಶೀಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ, ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಶೀಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸತ್ತಂತೆಯೇ ಸರಿ.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 1 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  38
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-38
ನ ಲಭಂತೇ ವಿನೋದ್ಯೋಗಂ ಜಂತವಃ ಸಂಪದಾಂ ಪದಮ್ |
ಸುರಾಃ ಕ್ಷೀರೋದವಿಕ್ಷೋಭಂ ಅನುಭೂಯಾಮೃತಂ ಪಪುಃ ||
- ದೃಷ್ಟಾಂತಶತಕ
ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಾರದು. ದೇವತೆಗಳು ಕ್ಷೀರಸಾಗರವನ್ನು ಕಡೆದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  37
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-37
ಪರೋಪದೇಶವೇಲಾಯಾಂ ಶಿಷ್ಟಾಃ ಸರ್ವೇ ಭವಂತಿ ವೈ|
ವಿಸ್ತರಂತೀಹ ತಿಷ್ಟತ್ವಂ ಸ್ವಕಾರ್ಯೇ ಸಮುಪಸ್ಥತೇ||
-ವಿಕ್ರಮಚರಿತ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳೇ, ಆದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗವಾಗದು.
ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  36
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-36
ಪಾಪಾನ್ನಿವಾರಯತಿ ಯೋಜಯತೇ ಹಿತಾಯ |
ಗುಹ್ಯಾನ್ನಿಗೂಹತಿ ಗುಣಾನ್ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ||
ಆಪದ್ಗತಂ ಚ ನ ಜಹಾತಿ ದದಾತಿ ಕಾಲೇ |
ಸನ್ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣಮಿದಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಸಂತಃ ||
ಭರ್ತೃಹರಿ
ಪಾಪಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವವನು ಹಾಗೂ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವವನು, ಗುಟ್ಟನ್ನು( ಬಚ್ಚಿಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನು) ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡುವವನು, ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಗುಣವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತರುವವನು, ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡದವನು, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು ಇಂತವರೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯರು ಎಂಬುದು ಸಜ್ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಕಳೆದು ಪಾಪವನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಡೆಸಿ ಹಿತದೆಡೆಗೆ, ಗೌಪ್ಯ ಕಾಯುತ ಗುಣವ ಜಗಕೆ ಪಸರಿಸುತ |ಸಂಕಟದಿ ಕೈಬಿಡದೆ ಕೊಡುವ ತನದೆಲ್ಲವನು ನಿಜಮಿತ್ರ ಗುಣವಿಂತು ಪೊರೆವ ಸಂತ ||
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  35
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-35
ಸುಖಮಾಪತೀತಂ ಸೇವ್ಯಂ ದುಃಖಮಾಪತೀತಂ ತಥಾ |
ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಂತೇ ದುಃಖಾನಿಚ ಸುಖಾನಿಚ
-ಭಾಮಿನೀವಿಲಾಸ
ಸುಖವುಂಟಾದಾಗ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ದುಃಖಬಂದಾಗಲೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಸುಖ-ದುಃಖಗಳೆರಡೂ ಚಕ್ರದಂತೇ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ದುಃಖ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಸುಖ ಬರುವುದು.
ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  34
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-34
ಕ್ವಚಿತ್ ವಿದ್ವದ್ಗೋಷ್ಠೀ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಸುರಾಮತ್ತ ಕಲಹಃ
ಕ್ವಚಿತ್ ವೀಣಾನಾದಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಹಾ ಹೇತಿ ರುದಿತಂ
ಕ್ವಚಿದ್ ರಮ್ಯಾ ರಾಮಾ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಜರಾಜರ್ಜರ ತನುಃ
ನ ಜಾನೆ ಸಂಸಾರಃ ಕಿಂ ಅಮೃತಮಯಃ ಕಿಂ ವಿಷಮಯಃ
-ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನಾ ಭಾಂಡಾಗಾರ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಚರ್ಚೆ, ಗೋಷ್ಠಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಡಿದವರ ಗಲಾಟೆ. ಒಂದೆಡೆ ವೀಣಾನಾದ, ಸಂಗೀತ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಾ ಹಾ ಎಂಬ ಅಳುವಿಕೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸುಂದರ ನಾರಿಯರು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮುಪ್ಪಿನ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಶರೀರದವರು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆಯೋ, ದುಃಖವಿದೆಯೋ, ಇದು ಅಮೃತಮಯವೋ ವಿಷಮಯವೋ ತಿಳಿಯುವಿದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿದವನಿಗೆ ಗೋಷ್ಠಿ, ಸಂಗೀತ, ಮತ್ತು ನಾರಿಯರು ಸಹ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸುಖವು ಸಿಗುವದೋ ದುಃಖವು ಸಿಗುವದೋ ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಎಂದಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  33
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-33
ಉದ್ಯಮಃ ಸಾಹಸಂ ಧೈರ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಷಡೇತೇ ಯತ್ರ ವರ್ತಂತೇ ತತ್ರ ದೇವಃ ಸಹಾಯಕೃತ್ ||
-ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತ
ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಸಾಹಸ, ಧೈರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಶಾರೀರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ, ಪರಾಕ್ರಮ ಈ ಆರು ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಇರುವುದು.
(ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  32
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ- 32
ತಾರಾಣಾಂ ಭೂಷಣಂ ಚಂದ್ರೋನಾರೀಣಾಂ ಭೂಷಣಂ ಪತಿಃ |
ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಭೂಷಣಂ ರಾಜಾ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭೂಷಣಮ್ ||
-ಚಾಣಕ್ಯ
ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನೇ ಭೂಷಣ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪತಿಯೇ ಭೂಷಣ. ಭೂಮಿಗೆ ರಾಜನೇ ಭೂಷಣ ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೂಷಣಪ್ರಾಯವಾದುದು.
(ಸಂಗ್ರಹ – ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  31
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-31
ಅನುಕೂಲಾಂ ವಿಮಲಾಂಗೀಂ ಕುಲಜಾಂ ಕುಶಲಾಂ ಸುಶೀಲಸಂಪನ್ನಾಮ್ |
ಪಂಚಲಕಾರಾಂ ಭಾರ್ಯಾಂ ಪುರುಷಃ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಲ್ಲಭತೇ ||
ಅನುಕೂಲೆಯೂ, ವಿಮಲಾಂಗಿಯೂ , ಉತ್ತಮ ಕುಲಜಾತೆಯೂ, ಕುಶಲ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವಳೂ, ಶೀಲವತಿಯೂ ಆದ ,{ಐದು *ಲ* ಕಾರವಿರುವ} ಪತ್ನಿಯು ಪುರುಷನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತಾಳೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  30
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-30
ದೃಷ್ಟಿಪೂತಂ ನ್ಯಸೇತ್ಪಾದಂ
ವಸ್ತ್ರಪೂತಂ ಜಲಂ ಪಿಬೇತ್ |
ಸತ್ಯಪೂತಾಂ ವದೇದ್ವಾಚಂ
ಮನಃಪೂತಂ ಸಮಾಚರೆತ್ ||
-ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ೬-೪೬
ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪರಾಂಬರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡಬೇಕು. ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಶೋಧಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸತ್ಯದಿಂದ ಶುದ್ದಗೊಂಡ ಮಾತನ್ನಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  29
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-29
ಗತೇsಪಿ ವಯಸಿ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ
ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಬುಧೈಃ |
ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ಯಾನ್ನ ಫಲದಾ
ಸುಲಭಾ ಸಾನ್ಯಜನ್ಮನಿ ||
-ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ
ವಯಸ್ಸು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ವರ್ಷದ ವಿವೇಕಿಗಳು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 1 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  28
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-28
ನಾಪ್ರಾಪ್ಯಮಭಿವಾಂಛಂತಿ
ನಷ್ಟಂ ನೇಚ್ಛಂತಿ ಶೋಚಿತುಮ್ |
ಆಪತ್ಸು ಚ ನ ಮುಹ್ಯಂತಿ
ನರಾಃ ಪಂಡಿತಬುದ್ಧಯಃ |
ವಿವೇಕಶಾಲಿಗಳಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಲಭ್ಯವಾದುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಷ್ಟವಾದುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಥೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 1 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  27
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-27
ಯೇಷಾಂ ಚಿತ್ತೇ ವಸೇದ್ಭಕ್ತಿಃ
ಸರ್ವದಾ ಪ್ರೇಮರೂಪಿಣೀ |
ನ ತೇ ಪಶ್ಯಂತಿ ಕೀನಾಶಂ
ಸ್ವಪ್ನೇsಪ್ಯಮಲಮೂರ್ತಯಃ ||
-ಭಾಗವತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ,೨-೧೬
ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಮರೂಪಿಣಿಯಾದ ನಿರ್ಮಲಭಕ್ತಿಯು ಇರುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಮನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  26
​ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-26
​ರಸನೇ ತ್ವಂ ರಸಜ್ಞೇತಿ​
​ವೃಥೈವ ಸ್ತೂಯತೇ ಬುಧೈಃ​|
ಅಪಾರಮಾಧುರೀಧಾಮರಾಮನಾಮಪರಾಙ್ಮುಖೀ​|
ಅಯ್ಯೋ ನಾಲಿಗೆಯೇ, ಅಪಾರವಾದ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ತವರಾದ ರಾಮನಾಮದ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ವಿಂಉಖಳಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಂಡಿತರು ರಸಜ್ಞೇ {ರಸವನ್ನು ತಿಳಿಯುವವಳು} ಎಂದು ಹೊಗಳುವುದು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ!
(ಸಂಗ್ರಹ: ​ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ​)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  25
​ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-25​
​ಕಿಂ ಮಿತ್ರಮಂತೇ ಸುಕೃತಂ ನ ಲೋಕಾಃ​|
​ಕಿಂ ಧ್ಯೇಯಮೀಶಸ್ಯ ಪದಂ ನ ಶೋಕಾಃ​||
​ಕಿಂ ಕಾಮ್ಯಮವ್ಯಾಜಸುಖಂ ನ ಭೋಗಾಃ​|
​ಕಿಂ ಜಲ್ಪನೀಯಂ ಹರಿನಾಮ ನಾನ್ಯತ್​||
-ರಸಗಂಗಾಧರ​
ಕೊನೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನಾರು? ಜನರಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ. ಧ್ಯಾನಿಸಲೇ ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಈಶ್ವರನ ಪಾದ, ಶೋಕವಲ್ಲ. ಬಯಸಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಅವ್ಯಾಜವಾದ ಮುಕ್ತಿಸುಖ, ಕ್ಷಣಿಕಭೋಗಗಳಲ್ಲ. ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಹರಿಯ ನಾಮ, ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ​ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ​)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  24
​ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-24​
ಯಥಾ ಪುಮಾನ್ನ ಸ್ವಾಂಗೇಷು​
​ಶಿರಃ ಪಾಣ್ಯಾದಿಷು ಕ್ವಚಿತ್​|
​ಪಾರಕ್ಯಬುದ್ಧಿಂ ಕುರುತೇ​
​ಏವಂ ಭೂತೇಷು ಮತ್ಪರಃ​||
-​ಭಾಗವತ,೪-೭-೫೩-​
ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವರೀತಿ ತಲೆ ಕೈ ಮೊದಲಾದ ತನ್ನ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದೇರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜಭಕ್ತನೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನೆಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ​ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು​)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  23
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-23
ಯಥಾ ದಾರುಮಯೀ ನಾರೀ
ಯಥಾ ಯಂತ್ರಮಯೋ ಮೃಗಃ |
ಏವಂ ಭೂತಾನಿ ಮಘವನ್
ಈಶತಂತ್ರಾಣಿ ವಿದ್ಧಿ ಭೋಃ ||
-ಭಾಗವತ,೬-೧೨-೧೦
ಎಲೈ ಇಂದ್ರನೇ, ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೃಗ, ಇವು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ಒಡೆಯನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಶದಲ್ಲಿವೆ. ಅವನ ಆಣತಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  22
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-22
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಕುಲೇ ವಾಸಃ
ಯೇಷು ಕೇಷು ಭವೋsಸ್ತು ಮೇ |
ತವ ದಾಸ್ಯೈಕಭಾವೇ ಸ್ಯಾತ್
ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಮೇ ರತಿಃ ||
-ಜಿತಂತಾಸ್ತೋತ್ರ
ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಾದರೂ ನನ್ನ ವಾಸಾಗಲಿ, ಯಾರ ಕುಲದಲ್ಲಾದರೂ ನನ್ನ ಜನ್ಮವಾಗಲಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ದಾಸ್ಯಭಾವವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  21
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-21
ಯತ್ರ ನಿರ್ಮಲಭಾವೇನ
ಸಂಸಾರೇ ವರ್ತತೇ ಗೃಹೀ |
ಧರ್ಮಂ ಚರತಿ ನಿಷ್ಕಾಮಂ
ತತ್ರೈವ ರಮತೇ ಹರಿಃ ||
ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದ ಭಾವದಿಂದ {ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಬುದ್ಧಿಯಿಂದ} ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ನಲಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  20
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-20
ಕೋsರ್ಥ ಪುತ್ರೇಣ ಜಾತೇನ
ಯೋ ನ ವಿದ್ಬಾನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕಃ |
ಕಾಣೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಕಿಂ ವಾ
ಚಕ್ಷುಃ ಪೀಡೈವ ಕೇವಲಮ್ ||
-ಹಿತೋಪದೇಶ,೧-೧೨
ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಲೀ, ದಾರ್ಮಿಕನಾಗಲೀ ಆಗದೇ ಇರುವ ಮಗನು ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ತಾನೇ ಪ್ರಯೋಜನ? ಕುರುಡಾದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟೇ? ಅದು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆಗೇ ಸರಿ.!
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  19
ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾತಶಾಸ್ತ್ರೋsಪಿ
ಸ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಯೋ ನ ಬುಧ್ಯತೇ |
ತಸ್ಯಾಕಿಂಚಿತ್ಕರಂ ಜ್ಞಾನಂ
ಅಂಧಸ್ಯೇವ ಸುದರ್ಪಣಃ ||

-ಉಪಮಿತಿಭವಪ್ರಪಂಚಕಥಾ
ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವಾತನು ಅರಿಯಲಾರನೋ, ಕನ್ನಡಿಯು ಕುರುಡನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರದು.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  18
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-18

ಕಿಂ ಕುಲೇನೋಪದಿಷ್ಟೇನ
ಶೀಲಮೇವಾತ್ರ ಕಾರಣಮ್ |
ಭವಂತಿ ಸುತರಾಂ ಸ್ಫೀತಾಃ
ಸುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕಂಟಕಿದ್ರುಮಾಃ ||
-ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕಾ, ೮-೨೯
ಕುಲವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ನಡತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
{ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟನು ಇರಬಾರದೆಂದಿಲ್ಲ}
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  17
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-17
ಕಷ್ಟಾ ವೇಧವ್ಯಥಾ ಕಷ್ಟಃ
ನಿತ್ಯಮುದ್ವಹನಕ್ಲಮಃ |
ಶ್ರವಣಾನಾಮಲಂಕಾರಃ
ಕಪೋಲಸ್ಯ ತು ಕುಂಡಲಮ್ ||

-ಅನರ್ಘರಾಘವ,೧-೪೦
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಶ್ರಮ, ಆದರೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಬಹುದು. ಕಿವಿಗಳು ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ದಿನವೂ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವ ಕಷ್ಟವನ್ನನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಅದೇ ಕುಂಡಲಗಳು ಅಲಂಕಾರವಾಗುತ್ತವೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  16
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-16
ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವಿನೋದೇನ
ಕಾಲೋ ಗಚ್ಛತಿ ಧೀಮತಾಮ್ |
ವ್ಯಸನೇನ ತು ಮೂರ್ಖಾಣಾಂ
ನಿದ್ರಯಾ ಕಲಹೇನ ವಾ ||
-ಹಿತೋಪದೇಶ, ೧-೩೨
ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಸಮಯವು ಕಾವ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಂತೋಷಪಡುವುದರಿಂದ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖರ ಸಮಯವು ಜೂಜು, ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  15
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-15
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ನೇಚ್ಛಾ ಮಮ ಕದಾಚನ |
ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕಜಾಸ್ವಾದ ಜೀವಿತಂ ದೀಯತಾಂ ಮಮ ||
ಚಿಂತಾಸ್ತೋತ್ರ
ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಆಸ್ವಾದದಿಂದ(ಲೇ) ನಾನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  14
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-14
ಅನಾಗತ ವಿಧಾನಂತು ಕರ್ತವ್ಯಂ ಶುಭಮಿಚ್ಛತಾಂ |
ಆಪದಾಶಂಕಮಾನೇನ ಪುರುಷೇಣ ವಿಪಶ್ಛಿತಾ ||
ಮುಂದೆ ಅನರ್ಥವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯಿದ್ದಾಗ ಶುಭವನ್ನು ಬಯಸುವ ವಿವೇಕಿಯು ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  13
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ -13
ಸ್ವಭಾವೋ ನೋಪದೇಶೇನ ಶಕ್ಯತೇ ಕರ್ತುಮನ್ಯಥಾ |
ಸುತಪ್ತಮಪಿ ಪಾನೀಯಂ ಪುನರ್ಗಚ್ಛತಿ ಶೀತತಾಮ್ ||
ಉಪದೇಶಮಾಡುವದರಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು (ಹುಟ್ಟುಗುಣ) ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಕುದಿಸಿದರೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆಯೂ ಹಾಗೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  12
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ -12
ಅಲ್ಪಾನಾಮಪಿ ವಸ್ತೂನಾಂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಕಾ |
ತೃಣೈರ್ಗುಣತ್ವಮಾಪನ್ನೈಃ ಬಧ್ಯಂತೇ ಮತ್ತದಂತಿನಃ ||
ಅರ್ಥ - ಅಲ್ಪವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸಹ ಒಗ್ಗೂಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೊಸೆಯಲ್ಲಟ್ಟ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮದ್ದಾನೆಗಳೂ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  11
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ 11
ಪೃಥವ್ಯಾಂ ತ್ರೀಣಿ ರತ್ನಾನಿ
ಜಲಮನ್ನಂ ಸುಭಾಶಿತಂ |
ಮೂಢೈಃ ಪಾಷಾಣಖಂಡೇಷು
ರತ್ನಸಂಜ್ಞಾ ವಿಧೀಯತೇ ||
ಅರ್ಥ: ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರತ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಇರುವುದು. ಜಲ,ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖರು ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನ ರತ್ನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  10
ಅನಾಗತ ವಿಧಾನಂತು ಕರ್ತವ್ಯಂ ಶುಭಮಿಚ್ಛತಾಂ |
ಆಪದಾಶಂಕಮಾನೇನ ಪುರುಷೇಣ ವಿಪಶ್ಛಿತಾ ||
ಮುಂದೆ ಅನರ್ಥವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯಿದ್ದಾಗ ಶುಭವನ್ನು ಬಯಸುವ ವಿವೇಕಿಯು ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  9
ಸ್ವಭಾವೋ ನೋಪದೇಶೇನ ಶಕ್ಯತೇ ಕರ್ತುಮನ್ಯಥಾ |
ಸುತಪ್ತಮಪಿ ಪಾನೀಯಂ ಪುನರ್ಗಚ್ಛತಿ ಶೀತತಾಮ್ ||
ಉಪದೇಶಮಾಡುವದರಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು (ಹುಟ್ಟುಗುಣ) ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಕುದಿಸಿದರೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆಯೂ ಹಾಗೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  8
ಅಲ್ಪಾನಾಮಪಿ ವಸ್ತೂನಾಂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಕಾ |
ತೃಣೈರ್ಗುಣತ್ವಮಾಪನ್ನೈಃ ಬಧ್ಯಂತೇ ಮತ್ತದಂತಿನಃ ||
ಅರ್ಥ - ಅಲ್ಪವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸಹ ಒಗ್ಗೂಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೊಸೆಯಲ್ಲಟ್ಟ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮದ್ದಾನೆಗಳೂ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 2 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  7
ಪೃಥವ್ಯಾಂ ತ್ರೀಣಿ ರತ್ನಾನಿ
ಜಲಮನ್ನಂ ಸುಭಾಶಿತಂ |
ಮೂಢೈಃ ಪಾಷಾಣಖಂಡೇಷು
ರತ್ನಸಂಜ್ಞಾ ವಿಧೀಯತೇ ||
ಅರ್ಥ : ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರತ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಇರುವುದು. ಜಲ,ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖರು ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನ ರತ್ನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 1 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ -6
ಮೃತಂ ಶರೀರಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಕಾಷ್ಟಲೋಷ್ಠ ಸಮಕ್ಷಿತೌ | ವಿಮುಖಾ ಬಾಂಧವಾ ಯಾಂತಿ ಧರ್ಮಸ್ತಮನುಗಚ್ಛತಿ|| - ಸೂಕ್ತಿಮುಕ್ತಾವಲಿ
ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನ ಶರೀರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ-ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಮಸಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆಸೇರಿಸಿ ಅವನ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಆಚರಿಸಿದ ಧರ್ಮವು ಮಾತ್ರ ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  5
ಆಯುಃ ವರ್ಷಶತಂ ನೃಣಾಂ ಪರಿಮಿತಂ
ರಾತ್ರೌ ತದರ್ಥಂ ಗತಂ
ತಸ್ಮಾರ್ಧಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಚಾರ್ಧಮಪರಂ
ಬಾಲತ್ವ ವೃದ್ಧತ್ವಯೊಃ
ಶೇಷಂ ವ್ಯಾಧಿ ವಿಯೋಗ ದುಃಖ ಭರಿತಂ
ಸೇವಾದಿಭಿಃ ನೀಯತೆ
ಜೀವೆ ವಾರಿತರಂಗ ಚಂಚಲ ತರೆ ಸೌಖ್ಯಂ ಕುತಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ
ಮಾನವನ ಆಯುಷ್ಯವು ನೂರು ವರ್ಷ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂರು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುವದು ಎಂದಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ೫೦ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅರ್ಧ ಕಾಲವನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಜೀವನಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ರೋಗ, ವಿಯೋಗ, ದುಃಖ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಂಚಲವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದು ಕವಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೂರು ವರ್ಷಕಾಲ ಬದುಕುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೇವೆಯೊ ಅಷ್ಟು ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆಯುವುದು, ಮುಖ್ಯವೆಂದಿಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯ ಯೌವ್ವನ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಈ ಸುಭಾಷಿತ ತಿಳಿಸುವದು.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  4
ಅರ್ಥಾಗವೊ ನಿತ್ಯಂ ಅರೋಗಿತಾ ಚ
ಪ್ರಿಯಾ ಚ ಭಾರ‍್ಯಾ ಪ್ರಿಂiiವಾದಿನೀ ಚ
ವಶ್ಯಶ್ಚ ಪುತ್ತೊ$ರ್ಥಕರೀ ಚ ವಿದ್ಯಾ
ಷಡ್ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸುಖಾನಿ ರಾಜನ್
-ಮಹಾಭಾರತ
ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರುವದು, ಪ್ರಿಯಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನಾಡುವದು, ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಗ, ಹಣಗಳಿಸಲು ವಿದ್ಯೆ ಈ ಆರು ವಿಷಯಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ತರುವಂತಹವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದುರನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲು ಅಧಿಕಾರ, ವೈಭವ, ಆಸ್ತಿ ಮಿತ್ರರು ಮುಂತಾದವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭಂದಿಸಿದವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವದು. ಈ ಮೇಲಿನ ಆರು ವಿಷಯಗಳು ಮಾನವನ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  3
ವಿದ್ಯಾ ನಾಮ ನರಸ್ಯ ರೂಪಮಧಿಕಂ
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಗುಪ್ತಂ ಧನಂ
ವಿದ್ಯಾ ಭೋಗಕರಿ ಯಶಸ್ಸುಖಕರೀ
ವಿದ್ಯಾಗುರೂಣಾಂ ಗುರುಃ
ವಿದ್ಯಾ ಬಂಧುಜನೋ ವಿದೇಶ ಗಮನೆ
ವಿದ್ಯಾ ಪರಾದೇವತಾ
ವಿದ್ಯಾ ರಾಜಸುಪೂಜಿತಾ ನತು ಧನಂ
ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನಃ ಪಶುಃ
ವಿದ್ಯೆಯು ಮಾನವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ‍್ಯವನ್ನು ತರುವದು. ವಿದ್ಯೆಯು ಮಾನವನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರುವದು, ವಿದ್ಯೆಯು ಭೋಗವನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸುಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದು. ವಿದ್ಯೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಾಗಿ ಕಾರ‍್ಯ ಮಾಡುವದು. ವಿದ್ಯೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಜನರಂತೆ ಕಾರ‍್ಯ ಮಾಡುವದು. ವಿದ್ಯೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಯಂತಿರುವದು. ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ರಾಜರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುವದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣವಿದ್ದು ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲದವನು ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  2
ನರತ್ವಂ ದುರ್ಲಭಂ ಲೋಕೇ
ವಿದ್ಯಾ ತತ್ರ ಸುದುರ್ಲಭಾ |
ಶೀಲಂ ಚ ದುರ್ಲಭಂ ತತ್ರ
ವಿನಯಂ ತತ್ರ ಸುದುರ್ಲಭಮ್||
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇವೆರಡೂ ದುರ್ಲಭವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೂ ದುರ್ಲಭ. ವಿದ್ಯೆ, ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಿದರೂ ಶೀಲವಂತರಾಗಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ದುರ್ಲಭ. ಇವೆಲ್ಲವಿದ್ದರೂ ವಿನವಂತರಾಗಿರುವುದು ಪರಮದುರ್ಲಭವೇ ಸರಿ.
(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
This website can be best viewed Google Crome,Firefox, Internet Explorer 9 and above.
Designed & Maintained By hk-ngtech.com

© All rights reserved